Normatīvais akts: Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”

Darbības joma:

Visas elektriskās un elektroniskās iekārtās. Izņēmumi uzskaitīti MK noteikumu Nr.84 4.punktā.

Būtiskās prasības:

Tirgū laistās iekārtas, tajā skaitā kabeļi un rezerves daļas to labošanai, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.84 1.pielikumā minēto ķīmisko vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju viendabīgu materiālu masā.

Marķēšana un instrukcijas:

Iekārtām ir jābūt marķētām ar:

 • CE atbilstības marķējumu;
 • Tipa, partijas vai sērijas numuru vai cita norādi, kas nodrošina to identifikāciju;
 • Ražotāja nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

 • izstrādā tehnisko dokumentāciju un veic atbilstības novērtēšanu – iekšējo ražošanas kontroli;
 • sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē iekārtas ar CE atbilstības marķējumu;
 • nodrošina, ka uz iekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina to identifikāciju;
 • norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Importētājs

 • nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstības novērtēšanas procedūru;
 • nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, marķējis iekārtas ar CE atbilstības marķējumu, kā arī pievienojis nepieciešamos dokumentus;
 • norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Izplatītājs

 • pirms iekārtu piedāvāšanas tirgū pārliecinās, ka tās ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un tām ir pievienoti nepieciešamie dokumenti valsts valodā, un ka uz iekārtām ir informācija par ražotāju un importētāju.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarācija – atrodas pie ražotāja un importētāja

Deklarācijas forma ir pieejama MK noteikumu Nr.84 5.pielikumā

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.84

Eiropas Komisijas mājas lapa par ROHS