CE marķējums ir sertifikācijas zīme, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. CE marķējums ir atrodams arī uz produktiem, kurus pārdod ārpus EEZ, bet kuri ir ražoti vai paredzēti pārdošanai EEZ. Zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Kopienas saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu. CE zīme nodrošina preču brīvu kustību visā Kopienas tirgū, jo nav nepieciešama preču atkārtota pārbaude. CE zīme nav kvalitātes zīme, "CE" saīsinājums nāk no franču valodas ”Conformité Européenne”, kas nozīmē „Eiropas Atbilstība”.

Plašāk zināmās preces, kurām nepieciešama CE zīme ir:

  • rotaļlietas;
  • mašīniekārtas;
  • elektropreces;
  • individuālie aizsardzības līdzekļi;
  • būvizstrādājumi;
  • gāzes iekārtas;
  • radio un telekomunikāciju iekārtas;
  • medicīnas ierīces. 

Precēm, kurām tiesību akti neparedz CE zīmes piestiprināšanu, nedrīkst to pievienot.

CE zīmi precei drīkst uzlikt tikai ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis. Uzliekot CE zīmi vai liekot to uzlikt pilnvarotajam pārstāvim, ražotājs uzņemas pilnu atbildību par preces atbilstību visām piemērojamām prasībām. 

Vai CE zīmei ir jābūt uz iepakojuma, instrukcijā vai pavaddokumentos?
CE zīmei ir jābūt uz preces, bet attiecīgajos noteikumos var būt izņēmumi. Tā varētu būt arī uz iepakojuma, pavaddokumentos vai instrukcijā, bet tas precīzi katrai preču grupai būs noteikts attiecīgajos noteikumos.


Kā CE zīmei jāizskatās, cik lielai/ mazai tai vajadzētu būt?
CE zīme sastāv no sākumburtiem “CE” šādā formā:

 

Ja normatīvajos aktos nav noteikti speciāli izmēri, CE zīmes augstumam ir jābūt vismaz 5 mm. CE zīmi palielinot vai samazinot, jāievēro proporcionalitāte.

Kad preces var marķēt ar CE zīmi?

CE zīmi precēm drīkst uzlikt tikai tad, kad ražotājs, veicot atbilstības novērtēšanu, ir pārbaudījis:

  • vai preces atbilst būtiskajām prasībām (veselības, drošuma, vides prasībām), kas izvirzītas tiesību aktos;
  • nepieciešamības gadījumā precei ir veikts neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas (paziņotās iestādes) novērtējums.

Tikai pēc tam, kad ražotājs ir guvis pārliecību par preces atbilstību noteiktajām prasībām, ir jāsagatavo preces atbilstības deklarācija un preci drīkst marķēt ar CE zīmi. CE zīme ir preces ārējais apliecinājums atbilstībai noteiktajām prasībām.