- Regulas

Komisijas Deleģētā regula 1061/2010 par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R1061

Komisijas Direktīva 96/60/EK par energomarķējumu mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:31996L0060

Ar 2021. gada 1. martu Komisijas Deleģētā regula 2019/2014 attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2014

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 1061/2010 attiecas uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kas pieslēdzamas pie elektrotīkla, un tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras pieslēdzamas pie elektrotīkla un kuras ir iespējams darbināt arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības attiecas uz tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras tiek pārdotas lietojumiem, kas nav izmantošana mājsaimniecībās, un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām.

Šī regula neattiecas uz kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.

Direktīva 96/60/EK attiecas uz mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām, ko darbina ar elektrību. Ierīces, kas var izmantot arī citus enerģijas avotus, nav ietvertas.

Regula Nr. 2019/2014, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. martā, attiecas uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras darbināmas no elektrotīkla, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras darbināmas no elektrotīkla, tostarp tādām, kuras ir iespējams darbināt arī ar akumulatoru, un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.

Šo regulu nepiemēro:

  1. veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;
  2. sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju;
  3. sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas mazāka par 2 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību 2 kg vai mazāku.

- Galvenās ietvertās prasības

No 2011. gada decembra efektīvākās veļas mazgājamās mašīnas ir marķētas ar A +++ energoefektivitātes klasi. Nosakot energoefektivitātes klasi, ņem vērā enerģijas patēriņu, programmas laiku, ūdens patēriņu, elektroenerģijas patēriņu izslēgtā režīmā, elektroenerģijas patēriņu ieslēgtā stāvoklī (kad nav palaista neviena programma), ieslēgšanas režīma ilgumu, atlikušo mitruma saturu, gaisa vadīto akustiskā trokšņa emisiju un maksimālo centrifūgas ātrumu. Vairāk informācijas skatīt regulās.

Pēc Regulas Nr. 2019/2014  stāšanās spēkā iekārtas tiks marķētas energoefektivitātes skalā no A (visefektīvākās) līdz G (vismazāk efektīvās). Regula noteiks arī ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturu, kārtību un formātu.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) 1015/2010 par ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R1015

Ar 2021. gada 1. martu Komisijas Regula 2019/2023, ar ko nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2023

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 1015/2010 attiecas uz pie elektrotīkla pieslēdzamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un tādām pie elektrotīkla pieslēdzamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras ir iespējams darbināt arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras tiek pārdotas lietojumiem, kas nav izmantošana mājsaimniecībās un uz iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām.

Šo regulu nepiemēro kombinētām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.

Regula Nr. 2019/2023, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. martā, attieksies uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras darbina no elektrotīkla, ieskaitot iebūvētas sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas un no elektrotīkla darbināmas sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, kuras var darbināt arī ar akumulatoriem.

Šo regulu nepiemēro:

  1. veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;
  2. ar akumulatoru darbināmām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju, kas iegādāts atsevišķi.

Energoefektivitātes, funkcionālās un citas prasības, kas noteiktas II pielikuma 1. – 6. punktā, 9. punkta 1) apakšpunkta a) un c) punktā un 9. punkta 2) apakšpunkta i) un vii) punktā, nepiemēro:

  1. sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību mazāku par 2 kg;
  2. sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību mazāku par 2 kg;

- Galvenās ietvertās prasības

Spēkā esošās regulas nosaka iekārtas energoefektivitātes un energoefektivitātes indeksa, mazgāšanas efektivitātes indeksa, ūdens patēriņa un atlikušā mitruma satura aprēķināšanas metožu prasības.

Regula Nr. 2019/2023 noteiks prasības mazgāšanas/žāvēšanas programmām, cikla “mazgāšana un žāvēšana” energoefektivitātei, funkcionalitātei, programmu ilgumam, svērtajam ūdens patēriņam, mazjaudas režīmiem, resursefektivitātei un sniedzamajai informācijai. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Gaidīšanas režīma un izslēgšanās režīma prasības attiecas arī uz veļas mašīnām (skatīt sadaļu “Gaidīšanas un izslēgšanas režīms”). Tām pēc saprātīga laika ir jāpārslēdzas mazjaudas režīmā (piemēram, gaidīšanas režīmā), un gaidīšanas režīmā vai izslēgtā režīmā tās nedrīkst patērēt vairāk kā 0,5 W.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

EN 60456:2016 Mājsaimniecības veļas mašīnas. Veiktspējas mērīšanas metodes.
EN 60704-2-4:2012 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Testēšanas kodekss gaisā emitēta akustiskā trokšņa noteikšanai. 2-4. daļa: Īpašās prasības veļas mazgājamām mašīnām un veļas centrifūgām.
EN 50229:2015/AC:2016 Mājsaimniecības elektriskās veļas mazgāšanas/ žāvēšanas mašīnas. Veiktspējas mērīšanas metodes

Veļas žāvētāji

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012 par mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0392

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula attiecas uz mājsaimniecības elektriskajiem no elektrotīkla darbināmajiem veļas žāvētājiem un ar gāzi darbināmiem veļas žāvētājiem un mājsaimniecības iebūvējamiem veļas žāvētājiem, tostarp veļas žāvētājiem, kurus pārdod citiem lietojumiem.

Šo regulu nepiemēro mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīnām.

- Galvenās ietvertās prasības

Dažāda tipa veļas žāvētājiem regulā noteikti atšķirīgi marķējumi un energoefektivitātes klases. No 2013. gada maija visefektīvākajiem veļas žāvētājiem ir A+++ marķējums.

Energoefektivitātes klases noteikšanā ņem vērā standarta kokvilnas žāvēšanas programmas enerģijas patēriņu, kad veļas žāvēšanas tvertne ir pilna vai daļēji pilna, elektroenerģijas patēriņu izslēgtā režīmā, elektroenerģijas patēriņu “ieslēgšanas režīmā”, enerģijas pārvaldības sistēmas esamību u.c. Regula arī nosaka informāciju, kas jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012 par ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem7 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0932

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula attiecas uz elektriskajiem no elektrotīkla darbināmajiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, un iebūvējamiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, tostarp veļas žāvētājiem, kurus pārdod citiem lietojumiem.

Šo regulu nepiemēro mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīnām.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības ietver energoefektivitātes, veiktspējas un informācijas par ražojumu prasības.

No 2015. gada 1. novembra ir spēkā šādas ekodizaina prasības:

  • kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem energoefektivitātes indekss (EEI) nedrīkst būt mazāks par 76,
  • kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem svērtā kondensācijas efektivitāte nedrīkst būt mazāka par 70%.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

EN 61121:2013 Cilindriskie veļas žāvētāji mājsaimniecībai. Veiktspējas mērīšanas metodes.  IEC 61121:2012