- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu “gaidīšanas” un “miega” režīmā
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008R1275

Komisijas Regula (ES) Nr. 801/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1275/2008 par ekodizaina prasībām attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 642/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0801

Regulu konsolidētā versija pieejama šeit: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02008R1275-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1275/2008 ir noteiktas ekodizaina prasības elektroenerģijas patēriņam gatavības un izslēgtā režīmā un tīklierosas gatavības režīmā elektriskajām un elektroniskām mājsaimniecības un biroja iekārtām. 
Šī regula neattiecas uz elektriskajām un elektroniskajām mājsaimniecības un biroja iekārtām, kuras laiž tirgū ar zemsprieguma ārējo barošanas avotu to darbināšanai.

- Galvenās ietvertās prasības

Dažādām elektroniskajām iekārtām, piemēram, datoriem, televizoriem, audio un video iekārtām, trauku mazgājamām mašīnām, mikroviļņu krāsnīm, un elektriskajām rotaļlietām, visbiežāk ir iestrādāti “gaidīšanas” un “miega” režīmi.
Regula Nr. 1275/2008 un tās grozījumi nosaka, uz kādām iekārtām prasības attiecināmas, kā arī termiņus, kādā dažādas energoefektivitātes prasības stājas spēkā. Prasības ietver ierobežojums enerģijas patēriņam un kādām funkcijām jābūt nodrošinātām. Regulā ir noteiktas prasības mērījumu un verifikācijas veikšanai. Vairāk informācijas skatīt regulā un tās grozījumos.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Ir izstrādātās vadlīnijas (angļu valodā) par Regulu Nr. 801/2013 un Nr. 1275/2008 izpildi:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Guidance%20docume...

  • EN 50242:2016 Mājsaimniecības elektriskās trauku mazgājamās mašīnas. Veiktspējas mērīšanas metodes 
  • EN 50564:2011 Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana 
  • EN 60350-1:2013/A11:2014 Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes 
  • EN 60350-2:2013/A11:2014 Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 2.daļa: Plītsvirsmas. Veiktspējas mērīšanas metodes