Papildu prasības reklāmas jomā var tikt noteiktas dažādos tiesību aktos.

Bērnu tiesību aizsardzības prasības

Reklāmas likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums u.c.

 • Reklāmā aizliegts izmantot bērnu dabisko paļāvību vai pieredzes trūkumu.
 • Bērniem paredzētajā reklāmā vai reklāmā, kas veidota ar bērnu piedalīšanos, aizliegts apdraudēt bērnu tiesības un intereses.
 • Aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmā un adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmu bērniem.
 • Bērniem paredzētajā reklāmā aizliegts:
 • ietvert apgalvojumus, vizuālu vai skaņas informāciju, kura varētu nodarīt viņiem morālu vai fizisku kaitējumu vai radīt mazvērtības sajūtu
 • ietvert mudinājumu vai mudināt uz agresivitāti un vardarbību, diskreditēt vecāku, aizbildņu un pedagogu autoritāti; 
 • vērst uzmanību uz to, ka konkrētu preču vai pakalpojumu iegāde rada fizisku, sociālu vai psiholoģisku pārākumu pār vienaudžiem vai ka attiecīgās preces trūkums izraisa pretēju rezultātu; 
 • nepārprotami norādīt, ka reklamējamās preces vai pakalpojuma iegāde ir iespējama jebkurai ģimenei, neņemot vērā tās budžetu; 
 • attēlot bērnus bīstamās situācijās.
 • Jāievēro citi aizliegumi un ierobežojumi, kas noteikti bērniem paredzētajā reklāmā normatīvajos aktos, piemēram, Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 13.panta 5.punktā.

Piemēram:

PTAC atzina par aizliegtu reklāmu, kurā attēlots erotiska rakstura žurnāla vāks, uz kura redzams sievietes ķermenis ar atkailinātām krūtīm, un kura izplatīta bērnu auditorijai paredzētajos izdevumos – vairāku veidu DVD diskos ar multiplikācijas filmām, pamatojoties uz, cita starpā, PTAC saņemto kompetentās iestādes atzinumu par to, ka, izplatot to, konkrētais materiāls rada draudus bērna garīgajai attīstībai un tiek pārkāptas Bērnu tiesību aizsardzības likuma normas.

 

Tabakas izstrādājumu, smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču reklāma

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums

Tā ir jebkurā veidā izplatīta komerciāla komunikācija (piemēram, iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radioraidījumi un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kā arī darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai uzpildes tvertņu pirkšanu vai patēriņu, tajā skaitā izstrādājumu izvietošana tirdzniecības vietās, izmantojot dažādus patēriņu veicinošus efektus [piemēram, vārdus (saukļus), formas, attēlus, krāsas, gaismas un skaņas efektus];

Tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu reklāma ir atļauta tikai izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar šo izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu tirgum.

No 2020.gada 1.oktobra ir stājušies spēkā jauni reklāmas ierobežojumi, kas paredz aizliegumu mazumtirdzniecības vietās patērētājiem redzamā veidā izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes. 

Vai pieļaujams patērētājiem atklātā veidā tirdzniecības vietās izvietot ar šiem produktiem saistītās preces (piemēram, tinamās tabakas iepakojums u.c.)?

Likumā noteiktais aizliegums attiecas arī uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskās smēķēšanas ierīču, uzpildes tvertņu sastāvdaļām, kā arī uz šo sastāvdaļu preču zīmēm. Sastāvdaļa ir tabaka, piedeva, kā arī visas vielas vai elementi, kas sastopami gatavā tabakas izstrādājumā, augu smēķēšanas produktā, elektroniskajā smēķēšanas ierīcē vai uzpildes tvertnē, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un uzlīmes. 

Kādas ir tirdzniecības vietas, uz kurām neattiecas likumā noteiktais aizliegums?

Beznodokļu tirdzniecības veikali, starptautiskajos reisos iesaistītie kuģi, kā arī specializētie smēķēšanas produktu veikali, kas atrodas konstruktīvi nodalītās telpās un aprīkoti ar atsevišķu ieeju, kuros tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskās smēķēšanas ierīču, uzpildes tvertņu un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes ārpus šīs tirdzniecības vietas nav redzamas.

Vai ir aizliegts tirdzniecības vietā norādīt informāciju par šo produktu tirdzniecību?

Likumā noteiktie ierobežojumi neaizliedz tirgotājiem norādīt, ka konkrētajā tirdzniecības vietā tiek tirgoti tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes. Piemēram, “Tabakas produktu tirdzniecība”, “Šeit nopērkamas elektroniskās cigaretes” u.tml.

Vai ir konkrēti nosacījumi vai kārtība šo produktu izvietošanai tirdzniecības vietā?

Likums neparedz noteiktu tehnisku risinājumu likumā noteikto ierobežojumu izpildei, tāpēc katrs tirgotājs izvēlas sev piemērotāko veidu, kā tirdzniecības vietā izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes, lai tie nebūtu redzami patērētājiem. 

Kā pircēji var iegādāties šos produktus, ja tie nav redzami tirdzniecības vietā?

Lai nodrošinātu pircējiem informāciju par smēķēšanas produktu pieejamību tirdzniecības vietā, konkrētajā tirdzniecības vietā pēc pircēja pieprasījuma jābūt pieejamai informācijas lapai, kurā norādīts produkta nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā. 

Vai informācijas lapā var norādīt šo produktu iepakojumu attēlus?

Nē, citas papildu informācijas norādīšana informācijas lapā (piemēram, produkta iepakojuma vai preču zīmju attēli) likumā nav atļauta.

Vai informācijas lapa ir jānodrošina tikai papīra formā?

Likums neparedz šādu obligātu prasību, līdz ar to informāciju par produkta nosaukumu, tā cenu un daudzumu vienā iepakojuma vienībā var sniegt arī citos veidos, piemēram, planšetdatorā. 

Vai likumā lietotais termins “informācijas lapa” var tikt attiecināts uz cenu zīmēm, ja tās satur informāciju par šo produktu nosaukumu, to cenu un daudzumu vienā iepakojuma vienībā, un cenu zīmes ir izvietotas horizontālā līnijā zem slēgta plaukta, kurā atrodas šie produkti?

Likumā noteiktais ierobežojums neaizliedz tirgotājiem pie šo produktu stenda norādīt produkta cenu, lai pārdevējs varētu labāk orientēties produktu piedāvājumā. Tomēr produktu cenu izvietojums neizslēdz likumā noteikto prasību informācijas lapas nodrošināšanai tirdzniecības vietā. Tādējādi „informācijas lapa” nevar tikt attiecināta uz cenu zīmēm. 

Vai informācijas lapa var tikt ievietota slēgtā plauktā, kurā atrodas šie produkti, un tā tiktu parādīta pircējam pēc pieprasījuma?

Likumā nav noteikta konkrēta vieta informācijas lapas glabāšanai mazumtirdzniecības vietā. Taču informācijas lapas glabāšana slēgtā plauktā, kurā izvietoti tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes, var veicināt šo produktu biežāku redzamību pircējiem, ņemot vērā, ka šādā situācijā slēgtie plaukti tiks biežāk atvērti, lai iepazīstinātu pircējus ar pieprasīto informācijas lapu. Tāpēc informācijas lapu ieteicams glabāt pircējiem neredzamā vietā, ārpus slēgtā plaukta.

Atbilstoši Tabakas likuma 9.panta piektajā daļā noteiktajam kopš 2020.gada  1.oktobra  spēkā ir prasība, ka mazumtirdzniecības vietās ir aizliegts izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes tā, ka pircēji var šos izstrādājumus, produktus, ierīces, tvertnes un attiecīgās preču zīmes redzēt.

Lai nodrošinātu pircēju informēšanu par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pieejamību un cenām, mazumtirdzniecības vietā pēc pircēja pieprasījuma ir pieejama informācijas lapa, kurā norādīts izstrādājuma nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā.  Vienlaikus Tabakas likuma 9.panta sestā daļa nosaka izņēmumus, uz kuriem netiek attiecināts Tabakas likuma 9.panta piektajā daļā minētais aizliegums - beznodokļu tirdzniecības veikali, starptautiskajos reisos iesaistītie kuģi un tādas mazumtirdzniecības vietas, kuras laiž tirgū tikai tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un tādas preces, kas saistītas ar smēķēšanu (piemēram, šķiltavas, pīpes, pelnu traukus), ja šīs mazumtirdzniecības vietas atrodas konstruktīvi nodalītās telpās ar atsevišķu ieeju un tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un minēto izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes nav redzamas ārpus attiecīgās mazumtirdzniecības vietas.

Skaidrojam, ka aizliegums izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes  šobrīd attiecas uz šādiem izstrādājumu vai produktu veidiem:

 • uz visiem tabakas izstrādājumiem, kas definēti Tabakas likuma 1.panta 31.punktā (cigaretēm, cigarillām, cigāriem, tabaku, pīpju tabaku, tinamo tabaku, ūdenspīpju tabaku, karsējamo tabaka);
 • uz augu smēķēšanas produktiem, kas definēti Tabakas likuma 1.panta 2. punktā;
 • uz elektroniskām smēķēšanas ierīcēm, kas var būt nikotīnu saturošas vai nikotīnu nesaturošas, atkārtoti uzpildāmas vai vienreizlietojamas un kas definētas Tabakas likuma 1.panta 7.punktā;
 • uz uzpildes tvertnēm, kas  ir elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs lietojamie uzpildes flakoni, kas pildīti ar nikotīnu saturošu šķidrumu vai tilpnes, kas pildītas ar nikotīnu nesaturošu šķidrumu, un kas definētas Tabakas likuma 8.punktā.

 

Tabakas likuma 9.panta piektajā daļā minētais aizliegums šobrīd neattiecas uz šādiem izstrādājumu  vai produktu veidiem:

 • uz  elektroniskās karsēšanas ierīcēm, kas ir ierīces, kuras izmanto, lai lietotu karsējamo tabaku  (piemēram, IQOS);
 • uz karsējamiem augu smēķēšanas produktiem, kurus var izmantot elektroniskās karsēšanas ierīcēs;
 • uz tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, beztabakas nikotīna spilventiņiem).

 

Vienlaikus informējam, ka Saeimā jau kopš 2020.gada tiek skatīts likumprojekts “Grozījumi “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”[1] (14. Saeimas reģ. Nr. 48/Lp14 /saistīts ar 13.Saeimas likumprojektu reģ. Nr. 867/Lp13[2]) (turpmāk – likumprojekts), kurā ir paredzēts noteikt aprites regulējumu arī elektroniskām karsēšanas ierīcēm, tabakas aizstājējproduktiem un arī karsējamiem augu smēķēšanas produktiem, attiecīgi attiecināt uz šīm ierīcēm un produktiem visus Tabakas likumā noteiktos aprites, tirdzniecības un reklāmas ierobežojumus, tai skaitā aizliegt izvietot šīs ierīces vai produktus mazumtirdzniecības vietās pircējiem redzamā veidā.  Informējam, ka likumprojekts 2023.gada  23.martā tika pieņemts jau 2.lasījumā. 2023.gada 13.jūnijā Saeimas Sociālās un darba lietu komisijas sēdē tika noslēgta likumprojektam iesniegto priekšlikumu skatīšana uz 3.lasījumu. Šobrīd likumprojekts tiek gatavots iesniegšanai Eiropas Komisijai saskaņošanai. Attiecīgi pēc saskaņojuma saņemšanas, tas tiks apstiprināts Saeimā 3.lasījumā.

Vienlaikus skaidrojam Tabakas likuma 9.panta sestā daļā noteiktos izņēmumus uz kuriem netiek attiecināts Tabakas likuma 9.panta piektajā daļā minētais aizliegums:

 • beznodokļu tirdzniecības veikaliem, kas definēti Muitas likuma 24.panta pirmajā daļā[3]’;
 • starptautiskajos reisos iesaistītajiem kuģiem;
 • specializētām tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietām, ja šīs mazumtirdzniecības vietas atrodas – 1) konstruktīvi nodalītās telpās ar atsevišķu ieeju un 2) tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un minēto izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes nav redzamas ārpus attiecīgās mazumtirdzniecības vietas.

Skaidrojam, ka tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietas, kas atrodas, piemēram, tirdzniecības centros, nav uzskatāmas par tādām mazumtirdzniecības vietām uz kurām var tikt attiecināts Tabakas likuma 9.panta sestās daļas 3.punktā noteiktais izņēmums, jo:

 1. šādas mazumtirdzniecības vietas neatbilst kritērijam par konstruktīvi nodalītām telpām ar atsevišķu ieeju. Kā ieeja šajās mazumtirdzniecības vietās, kas atrodas tirdzniecības centros, ir nevis ieeja pašā veikalā, kurā tirgo tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes, bet gan ieeja pašā tirdzniecības centrā, kas ir uzskatāma par galveno ieeju. Proti, ieeja šajos veikalos kas atrodas tirdzniecības centros nav uzskatāma par atsevišķu ieeju.
 2. šādi veikali neatbilst kritērijam, ka visi tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un visu šo  minēto izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes nav redzamas ārpus attiecīgās tirdzniecības vietas, jo lielākoties minētos produktus vai izstrādājumus vai šo produktu, izstrādājumu preču zīmes šajos veikalos, kas atrodas tirdzniecības centros, var redzēt pircēji.

Ņemot vērā minēto, norādām, ka visām mazumtirdzniecības vietām, kuras atrodas tirdzniecības centros un kuras tirgo tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes, ir jānodrošina, ka tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes būtu izvietotas tā, ka pircēji no jebkāda attāluma nevar redzēt šos izstrādājumus, produktus, ierīces, tvertnes un attiecīgās preču zīmes.

Savukārt izņēmums, ka tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes var tikt izvietotas pircējiem redzamā veidā ir attiecināms tikai uz specializētām tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietām, kuras atbilst Tabakas likuma 9.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem, proti, šādiem veikaliem ir atsevišķa ieeja un tajos izvietotie izstrādājumi, produkti, ierīces un tvertņu preču zīmes nav redzami ārpus attiecīgās tirdzniecības vietas.

 


[1] https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=48/Lp14

[2] https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=867/Lp13

[3] Beznodokļu tirdzniecības veikals ir jebkura tirdzniecības vieta, kas atrodas Ministru kabineta noteiktajās Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās starptautiskās satiksmes lidostās aiz muitas kontroles un drošības kontroles punktiem un starptautiskās satiksmes jūras ostās aiz muitas kontroles, robežkontroles un drošības kontroles punktiem.

Azartspēļu reklāma

Azartspēļu un izložu likums

Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

Piemēram:

Aizliegta ir azartspēļu reklāma ziņu interneta portālā.

 

Alkoholisko dzērienu reklāma

Alkoholisko dzērienu aprites likums

Alkoholisko dzērienu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi, kā arī informē par alkoholisko dzērienu pārdošanas, iegādāšanās un nodošanas aizliegumu nepilngadīgām personām. Šādai informācijai atvēlami vismaz 10 procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

Informācija jāsniedz reklāmas apakšējā daļā ar melniem burtiem uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

* Brīdinājuma tekstā vārda „pārmērīgs” iekļaušana neatbilst Likuma prasībai un jēgai. Jēdziens „pārmērīgs”, būdams neizmērāms un subjektīvs, PTAC ieskatā mazina/var mazināt brīdinošās informācijas iedarbību un tātad arī tās mērķa sasniegšanu.

* Brīdinājuma uzraksts nav jāsniedz, ja alkoholisko dzērienu tirdzniecības, ražošanas un uzglabāšanas vietās tiek izvietotas tikai alkoholisko dzērienu preču zīmes un/vai tiek sniegta pamatinformācija par alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, alkoholiskā dzēriena nosaukums, cena, tilpums un cita patērētājam svarīga informācija), kā arī brīdinājuma uzraksts nav jāsniedz uz sadzīves priekšmetiem, ja tie izmantoti par reklāmas nesējiem (piemēram, lampām).

Jāievēro likumā noteiktie alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežojumi, tostarp aizliegums vides reklāmās.

Piemēram:

Ir aizliegts alkoholisko dzērienu reklāmā attēlot personu lietojam alkoholisko dzērienu.

 

Uztura bagātinātāju reklāma

Ministru kabineta noteikumi Nr.725 „Noteikumi par uztura bagātinātājiem”

Uztura bagātinātāja reklāmā iekļauj norādes "Uztura bagātinātājs" un "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".

Norāde "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu" aizņem ne mazāk kā piecus procentus no reklāmas apjoma. Burtu izmērs ir tāds, lai norāde aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

Noderīgi

Normatīvie akti

PTAC lēmumi