- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav spēkā.

- Regulas

Uz putekļsūcējiem attiecas Komisijas Regula Nr. 666/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām putekļsūcējiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0666

Regulas  konsolidētā versija: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R0666-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula nosaka prasības uz no elektrotīkla darbināmiem putekļsūcējiem, ieskaitot hibrīdiskus putekļsūcējus.

Šo regulu nepiemēro:

  1. slapjtīres, slapjtīres un saustīres, ar akumulatoru darbināmiem, robotizētiem, rūpniecības un iebūvētiem putekļsūcējiem;
  2. grīdvirsmu spodrinātājiem;
  3. āra putekļsūcējiem.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības putekļsūcējiem iekļauj prasības par energoefektivitāti, sniegumu lietošanas laikā un informācijas pieejamību par produktu. Piemēram, no 2017. gada 1. septembra tirgū nedrīkst laist iekārtas, kuru gada enerģijas patēriņš ir lielāks par 43,0 kWh/gadā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Prasības par gaidīšanas režīmu un izslēgšanās režīmu attiecas arī uz putekļsūcējiem (skatīt sadaļu “Gaidīšanas un izslēgšanas režīms”). Tiem pēc saprātīga laika ir jāpārslēdzas mazjaudas režīmā (piemēram, gaidīšanas režīmā), un gaidīšanas režīmā vai izslēgtā režīmā tie nedrīkst patērēt vairāk kā 0,5 W.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

  • EN 60312-1:2017 Mājsaimniecības putekļsūcēji. 1. daļa: Sausās tīrīšanas putekļsūcēji. Veiktspējas mērīšanas metodes. IEC 60312-1:2010 + A1:2011.
  • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-2. daļa: Īpašās prasības putekļsūcējiem un putekļsūcējiem ar ūdens filtru.
  • EN 60335-2-69:2012 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-69. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcējiem, ieskaitot elektrosuku.
  • EN 60704-2-1:2015 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Testēšanas kodekss gaisā emitēta akustiskā trokšņa noteikšanai. 2-1. daļa: Īpašas prasības putekļsūcējiem. IEC 60704-2-1:2014. IEC 60704-2-1:2014

Regulas Nr. 666/2013 vadlīnijas (angļu valodā) skatīt šeit (ņemt vērā, ka Regula Nr. 665/2013 nav spēkā):  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Guidelines%20665%...