Informācija par sašķidrinātās naftas gāzes baloniem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka ar 2015.gada 31.martu  stājās spēkā Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumi Nr.755 “Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība”, kas noteica prasības atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu, kas ir marķēti ar π zīmi, apritei, uzraudzībai un kontrolei.

Noteikumi nosaka tādu atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtību, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām ir veikta atbilstības novērtēšana un tie ir marķēti ar atbilstību apliecinošo marķējumu – π zīmi.

PTAC paskaidro, ka π zīme apliecina gāzes balona atbilstību vienotām Eiropas Savienības prasībām. Gāzes balons var būt nodrošināt ar π zīmi tikai pēc tam, kad tam ir veikta atbilstošā atbilstības novērtēšanas procedūra.

attels

Šiem baloniem ir jābūt nodrošinātiem ar šādu gāzes balonā augšdaļā iegravēto informāciju:

 • π zīmes marķējums un tās institūcijas, kas pārbaudījusi balonu, identifikācijas numurs, ko veido četru ciparu kombinācija, piemēram, π1017.
  attels

Informācija par institūcijām, kas ir tiesīgas veikt gāzes balonu pārbaudes, kuras rezultātā gāzes balons ir marķēts ar π zīmi, ir atrodama Eiropas Komisijas mājas lapā:  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=141121

 

 • identifikācijas marķējums, kas atrodas balonā iegravētā marķējuma augšdaļā:

ražotāja valsts kods un ražotāja identifikācijabalona sērijas numurs

attels

Ražotāja valsts kodu norāda kā starptautiskajā satiksmē izmantojamo mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi, piemēram, LV – Latvija, PL – Polija utt.

Ražotāja identifikāciju var veidot komersanta nosaukums, preču zīme, logo u.t.t.

 • sākotnējās pārbaudes/inspicēšanas datums, kas parasti atrodas balona iegravētā marķējuma apakšdaļā.
  attels

 Sākotnējās pārbaudes/inspicēšanas datumā norāda gadu (četri cipari) un mēnesi (divi cipari) atdalot tos ar slīpsvītru (“/”), piemēram 2012/07. Aiz sākotnējas pārbaudes/inspicēšanas datuma parasti norāda nākošās periodiskās pārbaudes gadu (divi cipari), piemēram 27. 

PTAC vērš uzmanību, ka gāzes balonam, kam jau ir veikta nākamā periodiskā pārbaude, jābūt nodrošinātam ar marķējumu, kurā ir norādīts periodiskās pārbaudes/inspicēšanas datums un institūcijas, kas veica šo pārbaudi, identifikācijas numurs. Šis marķējums var izskatīties šādi: GGGG/MM 0000 vai GG/MM 0000 vai GG 0000, kur attiecīgi:

 • GGGG vai GG ir pārbaudes gads, MM – pārbaudes mēnesis;
 • 0000 paziņotās institūcijas - periodiskās inspicēšanas/pārbaudes veicēja identifikācijas numurs (četri cipari).
 •  
 1. Šiem baloniem papildu ir jābūt nodrošinātiem ar:
 • Informāciju par gāzes balonu uzpildītāju, uzpildes datumu, iepildītās gāzes svaru. Parasti šī informācija atrodas uz balona informatīvās uzlīmes
  attels
 • Blīvējumu, noslēgvāciņu un ventiļa aizsargu. Ventiļa noslēgierīcei ir jābūt arī noplombētai (piemēram, ar termoplēvi).
 • Lietošanas instrukciju, kurā iekļauta vismaz šāda informācija:
 • pārvadāšanas nosacījumi;
  • uzstādīšanas nosacījumi;
  • lietošanas un uzglabāšanas nosacījumi. 
 • Atbildīgās personas identifikāciju. Tā var būt krāsa, gravējums, marķējums vai cits tehniskais risinājums, kas ļauj identificēt atbildīgo personu.

 

Gāzes balonus, kas ir marķēti ar π zīmi, drīkst piedāvāt tirgū tikai PTAC uzturētajā Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā reģistrētas tirdzniecības vietās. Līdz 2015.gada 30.jūnijam PTAC ir reģistrējis 824 tirdzniecības vietas.

Informācija par reģistrētajām vietām ir pieejama PTAC mājas lapā http://www.ptac.gov.lv/lv/content/gazes-balonu-tirdzniecibas-vietu-registrs

Lai, iegādājoties (mainot) un lietojot gāzes balonu, maksimāli nodrošinātu savu un tuvinieku, kā arī apkārtējo, īpašuma un vides drošību, PTAC aicina patērētājus papildu uzmanību pievērst sekojošiem jautājumiem:

 • pērkot/mainot gāzes balonu, pārliecināties, ka gāzes balonam ir nepieciešamais marķējums un informācija, it īpaši pievēršot uzmanību, ka balonam ir derīgs gāzes balona pārbaudes termiņš (šādu informāciju patērētājs ir tiesīgs iegūt tirdzniecības vietā);
 • pārvadājot, uzstādot, lietojot un uzglabājot gāzes balonu, ievērot lietošanas instrukciju;
 • neveikt jebkādas patvaļīgas darbības ar gāzes balonu un tā drošības ierīcēm, tai skaitā gāzes balona ventiļa remontu;
 • pievienot gāzes balonu tikai tādām ierīcēm, kuras ir tehniskā kārtībā un kuru tehniskais stāvoklis nevar radīt draudus cilvēka dzīvībai un veselībai. Gadījumā, ja neesiet pārliecināts par ierīces tehnisko stāvokli, uzticiet speciālistiem veikt gāzes balona pieslēgumu;
 • pirkt/mainīt gāzes balonus ar π zīmes marķējumu tikai reģistrētās tirdzniecības vietās;
 • konstatējot gāzes balona bojājumus, jārīkojas atbilstoši lietošanas instrukcijā noteiktajam un jāinformē attiecīga atbildīgā persona un/vai uzpildītājs.

Gāzes balonu uzraudzība ir viena no PTAC prioritātēm, arī šogad, PTAC ir ieplānojis uzraudzības aktivitātes ar mērķi pārbaudīt Latvijas tirgū piedāvāto balonu atbilstību būtiskajām prasībām, kā arī aprites noteikumu ievērošanu. Ja Jums ir kļuvuši zināmi gadījumi par neatbilstošo gāzes balonu piedāvāšanu, aicinām nekavējoties ziņot PTAC pa tālruni 65452554, e-pasts: ptac@ptac.gov.lv, vai izmantojot formu PTAC mājas lapā http://www.ptac.gov.lv/lv/content/kontakti.