Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai uzlabotu un pilnveidotu patērētāju tiesības un aizsardzības mehānismus ārpustiesas parādu atgūšanas jomā, kā arī pārraudzītu tirgus dalībniekus, kas sniedz pakalpojumus šajā jomā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izsniedz, pārreģistrē, veic grozījumus izsniegtā licencē un anulē speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz trim gadiem.

Procesa apraksts

 1. Samaksa par pakalpojumu
  Pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāsamaksā valsts nodeva – 3 555 euro par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu un 1 420 euro par izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju.

  Maksājuma rekvizīti

  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas numurs: 90000050138
  BIC kods: TRELLV22
  Konts: (IBAN) LV48TREL1060120929900

  Maksājuma mērķis - Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) pārlicencēšanu.

 2. Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
  1.) Lai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs saņemtu speciālo atļauju (licenci), personai ir jāsagatavo Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un iesniegumam jāpievieno pieprasītie dokumenti. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • Pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja izstrādāta un apstiprināta parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas iekšējā kārtība, kas nosaka parāda atgūšanas kārtību, saskarsmi ar parādniekiem, parāda atgūšanas izdevumus veidojošās pozīcijas un to finansiālo atšifrējumu;
  • Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja izstrādāta un apstiprināta patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtība, lai saprātīgā termiņā nodrošinātu saņemto sūdzību izskatīšanu un atbilžu sniegšanu;
  • Izziņa kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā (izziņa nepieciešama, ja parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējs vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir ārvalstnieks);
  • Izziņa par kriminālo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks, kura pienākumos ietilpst parādu atgūšana, ir ārvalstnieks. Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā.
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas kārtība;
  • Pirmreizējā un atkārtotā paziņojuma par parādsaistībām projekti.

  2.) Lai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam pārreģistrētu izsniegto speciālo atļauju (licenci), personai ir jāsagatavo Iesniegums speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai un iesniegumam jāpievieno pieprasītie dokumenti. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • Pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • Izziņa kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā (izziņa nepieciešama, ja parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējs vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir ārvalstnieks);
  • Izziņa par kriminālo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks, kura pienākumos ietilpst parādu atgūšana, ir ārvalstnieks. Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā.
  • Ja veikti grozījumi personas izstrādātajās kārtībās, tad nepieciešams atkārtoti iesniegt apstiprinātās kārtības.

  3.) Lai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtā atļaujā (licencē) veiktu grozījumus, personai ir jāsagatavo Iesniegums grozījumu veikšanai speciālajā atļaujā (licencē) un iesniegumam jāpievieno pieprasītie dokumentiem. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona. Iesniegumam jāpievieno pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis.
  4.) Ja persona vēlas, lai izsniegto speciālo atļauju (licenci) anulē, tad nepieciešams sagatavot Iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai.

  Iesniegumam jāpievieno pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
  Iesniegumu var iesniegt:

  Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi;

  Pa e-pastu
  Persona nosūta iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  Pa pastu
  Persona nosūta iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
  Persona iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.

 5. Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
  PTAC pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu izsniedz parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar pakalpojuma pieprasītāja norādīto veidu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta formā vai papīra dokumenta formā.
  Lēmumu par licences izsniegšanu, grozījumu veikšanu vai anulēšanu persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:
  • portālā www.latvija.lv;
  • uz norādīto e-pasta adresi;
  • atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi vai deklarēto adresi (fiziskas personas gadījumā).
  Papildus persona tiešsaistē publiski pieejamā Datubāzē var pārliecināties, ka reģistrācija, izslēgšana vai datu aktualizācija ir veikta, kā arī par personu sniegtie dati ir norādīti korekti.

 6. Pakalpojuma saņemšana klātienē.
  Speciālo atļauju (licences) persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.