Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir iespēja noskaidrot, vai attiecīgais kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis atbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī vai attiecīgais kredīta starpnieks vai pārstāvis ir tiesīgs nodarboties ar kredīta starpniecības pakalpojumiem, piedāvājot patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) reģistrē kredīta starpniekus un kredīta starpnieku pārstāvjus (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs), papildus PTAC izslēdz no reģistra, kā arī reģistrā iekļauto informāciju aktualizē par kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem.
COFOG kods – 4.1.1.

Procesa apraksts

 1. Samaksa par pakalpojumu.
  Pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC pakalpojuma sniedzējam ir jāsamaksā valsts nodeva par reģistrāciju 1) fiziskām personām – 500 euro;
  2) juridiskām personām – 1000 euro. Valsts nodevas apmērs par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību ir: 1) fiziskām personām – 250 euro, 2) juridiskām personām – 500 euro.

  Maksājuma rekvizīti

  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas numurs: 90000050138
  BIC kods: TRELLV22
  Konts: (IBAN) LV48TREL1060120929900

  Maksājuma mērķis – Valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju vai valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību.

 2. Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
  1.) Lai pakalpojumu sniedzēju reģistrētu reģistrā, personai ir jāsagatavo Iesniegums. Svarīgi, ka Iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis, vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) ir ārvalstnieks). Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;
  • apstiprināta personāla atalgojuma politika/iekšējā kārtība;
  • apstiprināta kārtība personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;
  • profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

  2.) Lai veiktu grozījumus reģistrā vai izslēgtu no reģistra, pakalpojumu sniedzējam nepieciešams sagatavot iesniegumu brīvā formā. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona. Iesniegumam jāpievieno:
  • Pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • Informāciju par nepieciešamajiem grozījumiem un grozījumu pamatojums;
  • Pamatojumu apliecinošie dokumenti.

  3.) Lai pakalpojumu sniedzēju izslēgtu no reģistra, pakalpojumu sniedzējam nepieciešams sagatavot iesniegumu brīvā formā. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona. Iesniegumam jāpievieno pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
  Iesniegumu var iesniegt:

  Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi.

  Pa e-pastu
  Persona nosūta iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Persona iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  Pa pastu
  Persona nosūta iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
  Persona iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.

 5. Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
  Lēmumu par reģistrāciju Reģistrā vai informācijas maiņu persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:
  • portālā www.latvija.lv/ e-adresē;
  • uz norādīto e-pasta adresi;
  • atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi vai deklarēto adresi (fiziskas personas gadījumā).
  Papildus persona tiešsaistē publiski pieejamā reģistrā var pārliecināties, ka reģistrācija vai datu aktualizācija ir veikta, kā arī par personu sniegtie dati ir norādīti korekti.

 6. Pakalpojuma saņemšana klātienē.
  Lēmumu persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.