Par jauno liftu un cēlējplatformu tehniskās uzraudzības normatīvo regulējumu

2022. gada 1. aprīlī stāsies spēkā jauns normatīvais regulējums lietošanā nodoto liftu tehniskajai uzraudzībai – Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 679 "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".

2022. gada 1. aprīlī spēku zaudēs līdzšinējie noteikumi lietošanā nodoto liftu tehniskajai uzraudzībai lietošanā nodoto liftu tehniskajai uzraudzībai – Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".

CE lifti – lifti, kas uzstādīti sākot ar 2000. gada 1. septembri atbilstoši ES harmonizētajām prasībām liftu atbilstības novērtēšanai, lifti marķēti ar CE atbilstības marķējumu un paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

Vecie lifti – lifti, kas uzstādīti un laisti tirgū līdz 2000. gada 1. septembrim pirms Latvija pārņēma ES harmonizētās prasības par liftu atbilstības novērtēšanu.

Vertikālās cēlējplatformas – cēlējplatformas, kuras pastāvīgi izmanto ēkās un konstrukcijās noteiktu stāvu apkalpošanai un kuras paredzētas, lai ar daļēji noslēgtu (norobežotu) platformu pārvietotu cilvēkus vai cilvēkus un kravas, ja pārvietošana tiek veikta slēgtā (norobežotā) šahtā un pacelšanas augstums ir lielāks par trim metriem.

Inspicēšanas institūcija – institūcija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

Bīstamās iekārtas pārbaudes zīme – inspicēšanas institūcija pārbaudītā lifta kabīnē vai cēlējplatformas vadības panelī redzamā vietā piestiprina bīstamās iekārtas pārbaudes zīmi atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi, ja inspicēšanas institūcija tehniskajā pārbaudē liftu vai cēlējplatformu novērtē ar 2 – pārbaudes zīmi, ka lifta vai cēlējplatformas lietošana pieļaujama 30 dienas.

  • Vecajiem liftiem noteikta prasība par pakāpenisku drošuma līmeņa paaugstināšanu (Liftu/cēlējplatformu noteikumu II, III nodaļa). II un III nodaļa attiecināma tikai uz Vecajiem liftiem.
  • CE liftiem nodrošināta izsekojamība līdz tiem piemērojamām drošuma prasībām – Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 206 “Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi” (Liftu/cēlējplatformu noteikumu 3.1. apakšpunkts).
  • Precizētas lietošanas prasības vertikālajām cēlējplatformām un nodrošināta izsekojamība līdz tām piemērojamām drošuma prasībām – Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr. 195 "Mašīnu drošības noteikumi" (Liftu/cēlējplatformu noteikumu 3.3. apakšpunkts).

Tehniskajās pārbaudēs Inspicēšanas institūcijas iekārtu drošumu vērtēs atbilstoši katras iekārtas grupas drošuma prasībām (Liftu/cēlējplatformu noteikumu 58.1. apakšpunkts), proti:

CE lifti Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 206 “Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi”
Vecie lifti Liftu/cēlējplatformu noteikumu II nodaļa
Vertikālās cēlējplatformas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr. 195 "Mašīnu drošības noteikumi"
  • Izmaiņas nosacījumiem, kad liftam veicamas ārpuskārtas tehniskās pārbaudes (Liftu/cēlējplatformu noteikumu 62. punkts).
  • Jauna kārtība, ja tehniskajā pārbaudē iekārtai konstatētas būtiskas neatbilstības – valdītājs 30 dienu laikā var neatbilstību novērst un veikt atkārtotu pārbaudi (Liftu/cēlējplatformu noteikumu 61., 68. punkts).

Vecie lifti – par liftu drošuma novērtēšanu, risku novēršanas/samazināšanas pasākumu veikšanu un šo pasākumu izpildei noteiktajiem termiņiem. Pēc lifta riska novērtējuma valdītājam būs jālemj par veicamajiem risku novēršanas/samazināšanas pasākumiem vai, ņemot vērā lifta morālo nolietojumu, par lifta nomaiņu.

CE lifti – par to, ka līdz šim CE liftiem piemērotie Noteikumi Nr.195 bija nepilnīgi pēc būtības, jo noteica zemāku drošuma līmeni. Tāpēc līdz ar Liftu/cēlējplatformu noteikumu spēkā stāšanos atsevišķiem liftiem to tehniskās pārbaudes laikā var tikt konstatētas neatbilstības drošuma prasībām, piemēram, CE liftiem jābūt aprīkotiem ar abpusējās saziņas līdzekļiem, lai lifta darbības traucējumu gadījumā lifta kabīnē iesprostotie cilvēki varētu informēt par notikušo un pastāvīgi kontaktēties ar apkalpojošo personālu līdz pasažieru evakuācijas uzsākšanai un tās laikā. Abpusējās saziņas līdzekļiem jābūt pieejamiem visā lifta darbības laikā, arī tad, ja lifts tiek darbināts 24/7 režīmā; kabīnes apstāšanās precizitātei jābūt pieļaujamo 10 mm robežās.

Lifti. Problēmas un jaunais regulējums

Papildu informācija: 

Inese Sidraba

vecākā eksperte - Bīstamās iekārtas
Inese.Sidraba [at] ptac.gov.lv