Jaunumi

2022. gada 1. aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 679). Šie noteikumi būtiski maina lietošanā esošo liftu, sevišķi, kuri uzstādīti līdz 2000. gada 1. septembrim, tehnisko uzraudzību, un liftu valdītājiem ir jārēķinās ar augstākām drošuma prasībām, kas ir izvirzītas liftiem. Svarīgi atcerēties, ka lifts ir bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā tie var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību. Izpildot Noteikumu Nr. 679 prasības, lifti kļūs daudz drošāki un patīkamāki to lietotājiem. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) rīcībā esošās informācijas šobrīd Latvijā gandrīz pusei no lietošanā esošajiem liftiem jau ir beidzies lifta ražotāja noteiktais lietošanas resurss, tādēļ arvien aktuālāks kļūst jautājums par lifta modernizāciju vai nomaiņu. PTAC aicina dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi plānot liftu risku novēršanas pasākumus un izmaksas. 

Noteikumu Nr. 679 ieviešana būtiski samazinās šādus riskus: 

  • iespēja iedzīvotājiem iekrist lifta šahtā; 

  • iespēja, ka kabīne varētu pārvietoties augšup ar pārmērīgu ātrumu; 

  • panikas risks, jo lifta kabīne būs aprīkota ar avārijas barošanas avotu apgaismojuma nodrošināšanai un iespējai izsaukt glābšanas dienestu no kabīnes; 

  • paklupšanas/pakrišanas risks, samazinot pieļaujamo kabīnes un stāva laukuma grīdas līmeņu starpību; 

  • personāla saspiešanas/iesprostošanas risks, uzstādot kabīnes apstādināšanas ierīces; 

  • iespēja nokrist no kabīnes jumta; 

  • nodrošināta aizsardzība pret elektrošoku. 

Noteikumi Nr. 679 attiecas uz t.s. vecajiem liftiem, kas uzstādīti un laisti tirgū līdz 2000. gada 1. septembrim, un uz t.s. CE liftiem, kas uzstādīti, sākot no 2000. gada 1. septembra, marķēti ar CE atbilstības marķējumu, un uz vertikālajām cēlējplatformām. Lifti lielākajā daļā gadījumu ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, un dzīvokļu īpašnieki var ietekmēt, kas nodrošina liftu tehniskās apkopes un remontdarbus. Gadījumā, ja dzīvojamās ēkas īpašniekus neapmierina, kā tiek nodrošināta lifta uzturēšana, dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt kopības lēmumu uz izvēlēties kādu citu, kam nodot liftu turējumā. 

Ņemot vērā to, ka šobrīd Latvijā gandrīz pusei no lietošanā esošajiem liftiem jau ir beidzies lifta ražotāja noteiktais lietošanas resurss, arvien aktuālāks kļūst jautājums par lifta modernizāciju vai nomaiņu. Šādiem mērķiem ir pieejama arī ALTUM programma “Aizdevums daudzdzīvokļu īres māju renovācijai”, kuras finansējums ir paredzēts arī liftu modernizācijai vai nomaiņai.  

Liftiem ir jāveic drošuma novērtējums, kas ietver inspicēšanas institūcijas sagatavotu novērtēšanas protokolu, lifta valdītāja izstrādātu risku novēršanas/samazināšanas plānu un plāna reģistrēšanu Bīstamo iekārtu reģistrā. Risku novēršanas/mazināšanas pasākumi būs jāuzsāk pēc tam, kad būs aktualizēta Bīstamo iekārtu reģistra informācija, un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgajam liftu tipam un riska kategorijai noteiktajam termiņam: 

  • I tipa liftiem: ar augstu risku minētie pasākumi jāpabeidz līdz 2028. gada 1. aprīlim, ar vidēju risku – līdz 2033. gada 1. aprīlim, ar zemu risku – līdz 2038. gada 1. aprīlim; 

  • II tipa liftiem: ar augstu risku – līdz 2029. gada 1. aprīlim, ar vidēju risku – līdz 2034. gada 1. aprīlim, ar zemu risku – līdz 2039. gada 1. aprīlim; 

  • III tipa liftiem: ar augstu risku – līdz 2030. gada 1. aprīlim, ar vidēju risku – 2035. gada 1. aprīlim, ar zemu risku līdz 2040. gada 1. aprīlim. 

PTAC aicina valdītājus un dzīvokļu īpašniekus nekavēties ar drošuma novērtējumiem un risku izvērtēšanu, īpaši daudzdzīvokļu ēkās uzstādīto liftu gadījumā, lai savlaicīgi varētu lemt par veicamajiem risku novēršanas/samazināšanas pasākumiem vai, ņemot vērā lifta morālo nolietojumu, par lifta nomaiņu. 

Viena no biežākajām neatbilstībām drošuma prasībām, kas var tikt konstatēta tehniskās pārbaudes laikā, ir tā, ka liftā nav nodrošināta iespēja kabīnē esošajiem cilvēkiem pastāvīgi kontaktēties ar apkalpojošo personālu. Tādēļ PTAC atgādina, ka liftiem ar CE marķējumu ir jābūt aprīkotiem ar abpusējās saziņas līdzekļiem, lai lifta darbības traucējumu gadījumā lifta kabīnē iesprostotie cilvēki varētu informēt par notikušo un pastāvīgi kontaktēties ar apkalpojošo personālu līdz pasažieru evakuācijas uzsākšanai un tās laikā. Jāņem vērā, ka valdītājam būs 30 dienas laika, lai šo neatbilstību novērstu un nodrošinātu atkārtotu tehnisko pārbaudi, pretējā gadījumā lifta lietošana nebūs pieļaujama līdz neatbilstību novēršanai un kārtējās tehniskās pārbaudes veikšanai. Savukārt t.s. veco liftu gadījumā, ja abpusējie saziņas līdzekļi nav bijuši lifta sākotnējā tehniskajā izpildījumā, tad šī prasība ir jānodrošina pakāpeniski, respektīvi, liftiem ar automatizētām šahtas durvīm, no kuriem lielākā daļa uzstādīta daudzdzīvokļu mājās, abpusējie saziņas līdzekļi jānodrošina ne vēlāk kā astoņu gadu un septiņu mēnešu laikā pēc Noteikumu Nr. 679 stāšanās spēkā. 

Saskaņā ar jauno regulējumu Bīstamo iekārtu reģistrā reģistrētiem liftiem vai cēlējplatformām nepieciešams veikt kārtējās tehniskās pārbaudes ne retāk kā reizi 12 mēnešos, bet atkārtotās tehniskās pārbaudes 30 dienu laikā – tad, ja konstatētas būtiskas neatbilstības, kas var radīt draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi. 

Par veikto pārbaudi un iekārtas atbilstību Noteikumos Nr. 679 noteiktajām drošuma prasībām liecina lifta kabīnē vai cēlējplatformas vadības panelī redzamā vietā piestiprināta bīstamās iekārtas pārbaudes zīme. Šādā zīmē var būt arī norāde, ka iekārtas lietošana pieļaujama 30 dienas no kārtējās tehniskās pārbaudes dienas, kas nozīmē, ka šajā laikā lifta valdītājam konstatētā neatbilstība ir jānovērš, pretējā gadījumā iekārtas turpmāka lietošana nav atļauta. 

Tāpat PTAC informē, ka turpinās pievērst pastiprinātu uzmanību lietošanā esošo liftu tehniskajam stāvoklim.  

Baneris Veco liftu drošuma novērtējums
Baneris Veco liftu risku novēršanas/samazināšanas pasākumi
Sanita Gertmane

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv