Vienkāršotās procedūras lietas tiesa izskata prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā paredzētos izņēmumus. Minētā kārtība tiek piemērota prasībām, kur galvenais parāds vai prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 2500 EUR.

Vienkāršotās procedūras lietas tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, kas noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam (veidlapai). Arī atbildētājam, sniedzot tiesas pieprasītos paskaidrojumus, jāaizpilda noteikta parauga veidlapa, kurā jāsniedz atbildes uz konkrētiem apgalvojumiem. Paskaidrojumu sniegšanai noteiktajā termiņā atbildētājs ir tiesīgs celt pretprasību.

Vienkāršotās procedūras lietas attiecas tikai uz nacionālo tiesisko regulējumu, gadījumiem, kad gan prasītājs, gan atbildētājs atrodas Latvijā. Ja kāda no pusēm pārcēlusies uz dzīvi kādā no ES valstīm, tad joprojām jāierosina 2007.gada 11.jūlija Regulas 861/2007 noteiktā tiesvedība starp attiecīgo valstu tiesām.

 

Prasības pieteikuma vienkāršotās procedūras lietai izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē norādītas Civilprocesa likuma 54.1nodaļā.