Vārds “garantija” sadzīviskā izpratnē atšķiras no likumā sniegtā šī vārda skaidrojuma un tādēļ bieži vien patērētājs pat nemēģina pilnībā izmantot savas tiesības.

Likumā teikts, ka vienlaicīgi ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos jūs iegūstat tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par neatbilstību līguma noteikumiem. Varētu teikt, ka jūs iegūstat likumisko garantiju. Šīs tiesības jūs iegūstat pat tad, ja pārdevējs jūs par to neinformē, vai norāda, ka jums ir šādas tiesības uz laiku, kas mazāks par diviem gadiem.

Piemēram, ja uz jūsu jautājumu: cik ilgs ir garantijas laiks apaviem? - saņemsiet atbildi: viens mēnesis, tad šāda atbilde neizslēdz jūsu tiesības pieteikt pretenzijas divu gadu laikā. Jums vienīgi jāparūpējas, lai tiktu saglabāts darījumu apliecinošs dokuments — pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

Vienlaikus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā pastāv arī jēdziens “garantija”.  

Jānorāda, ka ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas stājas spēkā 2022. gada 15. martā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā jēdziens “garantija” tiek aizstāts ar jēdzienu “komercgarantija”. Pēc būtības gan jēdziena maiņa nemaina komercgarantijas jēgu un saturu. Jaunums ir tas, ka ar grozījumiem komercgarantija var būt ne tikai bezmaksas ražotāja vai pārdevēja apsolījums nodrošināt patērētājam tiesiskās aizsardzības līdzekļus, bet arī maksas paklapojums. 

Komercarantija dodama rakstveidā, tai jābūt brīvi pieejamai pirms preces iegādāšanās vai pakalpojuma saņemšanas, un tajā skaidri norādāmi nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz komercgarantiju, kā arī garantijas termiņš – laika posms, uz kuru attiecināta garantija, garantijas devēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds, adrese, kā arī preču nosaukumi Garantijā arī jānorāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē. Ja garantija neatbilst šīm prasībām, tas neietekmē garantijas derīgumu un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai garantija tiktu izpildīta.

Interesēties par ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām komercgarantijām vajadzētu jau pirms preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas.

Atceries! Komercgarantija ir papildu saistības, kuras uzņemas tās devējs. Bez tās likums patērētājiem paredz tiesības pieteikt pretenziju par nekvalitatīvu preci divu laikā pēc preces saņemšanas.

Svarīgi arī zināt, ka komercgarantiju nevar pieprasīt – tas ir pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja brīvprātīgs apsolījums, tādēļ vienai un tai pašai precei dažādos veikalos var būt dažādi komercgarantijas nosacījumi.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju iepazīties ar preces komercgarantijas dokumentu pirms preces iegādes saņemšanas.

Atceries! Komercarantija tiek dota tikai rakstveidā un tā ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu!

Pievērs uzmanību! Ar 2022.gada 15.marta grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir ieviests jauns jēdziens – ilgizturība. Ja ražotājs ir devis precei komercgarantiju attiecībā uz ilgizturību noteiktā laikposmā, ražotājam ir pienākums nodrošināt patērētājam preces neatbilstības novēršanu vai preces apmaiņu atbilstoši šā likuma 28. pantam visā šajā laikposmā. Ražotājs var patērētājam piedāvāt labvēlīgākus nosacījumus.

Komercgarantija ir saistoša tās devējam ne tikai atbilstoši komercgarantijas dokumentā iekļautajiem nosacījumiem, bet arī attiecīgajā reklāmā sniegtajai informācijai. Ja komercgarantijas nosacījumi patērētājam ir mazāk izdevīgi nekā tie, kas norādīti saistītajā reklāmā, komercgarantija ir saistoša saskaņā ar reklāmā norādītajiem nosacījumiem, izņemot gadījumu, kad pirms līguma noslēgšanas saistītā reklāma labota ar tāda paša veida vai līdzvērtīga veida reklāmu.

Ja iegādātajai precei, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, piedāvā komercgarantiju (bezmaksas vai maksas), tad gadījumā, ja precei atklājas neatbilstība līguma noteikumiem (defekts), patērētājs var izvēlēties vai nu izmantot savas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības (likumiskā garantija), vai arī izmantot izsniegto/iegādāto komercgarantiju (līgumiskā garantija).  

Katrā konkrētajā situācijā aicinām izvērtēt, vai Jums ir izdevīgāk izmantot savas likumā noteiktās patērētāja tiesības, vai arī komercgarantiju.

Jūsu interesēs ir noskaidrot:

•    vai vispār tiek dota komercgarantija;
•    vai komercgarantija ir bezmaksas vai jāiegādājas par maksu;
•    kurš būs komercgarantijas devējs;
•    kāds būs komercgarantijas termiņš un apjoms;
•    kādi būs komercgarantijas nosacījumi.

Uzmanību! Bieži pārdevēji informē patērētāju, ka precei ir divu gadu garantija, kaut gan jau likumā ir noteiktas patērētāja tiesības divu gadu laikā izvirzīt pretenziju par līgumā noteikumiem neatbilstošu preci.

Komercgarantija ir saistoša tikai tās devējam!