Jaunumi

Senāta Administratīvo lietu departaments 31.augustā, izskatot SIA „Julianus Inkasso Latvija” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, nolēma neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Šadu lēmumu Senāts pieņēma, atzīstot, ka apgabaltiesas spriedums ir tiesisks un pamatots, un tam nav nozīme judikatūras veidošanā. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru pieteicējas pieteikums par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2021.gada 17.februāra lēmuma atcelšanu noraidīts. Ar apgabaltiesas spriedumu atzīts par pamatotu pieteicējai uzliktais pienākums aizliegt negodīgu – maldinošu, profesionālajai rūpībai neatbilstošu un agresīvu – komercpraksi un nepieļaut līdzīga rakstura pārkāpumu izdarīšanu, kā arī pieteicējai piemērotā soda nauda 10 000 euro apmērā.

Senāts lēmumā norāda, ka apgabaltiesa ir pareizi piemērojusi tiesību normas par agresīvu komercpraksi, atzīstot, ka tās īstenošanā izmantotā saskarsme ir bijusi agresīva. Tiesa ir vērtējusi pieteicējas faktisko saziņu ar parādniekiem: īsziņu un elektronisko vēstuļu saturu un biežumu, un secinājusi, ka konkrētās lietas apstākļi liecina gan par neatlaidīgām darbībām, jo izpaudās kā agresīva saziņa ar parādnieku, gan nesamērīgu ietekmi, jo konstatējama pakļaušana spiedienam. Tāpat apgabaltiesa ir konstatējusi, ka paziņojumi ir pretrunā likumā noteiktajam, kas noteic, ka saskarsmē ar trešajām personām kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez parādnieka piekrišanas izpaust informāciju par parādnieku. Papildus apgabaltiesa ir arī secinājusi, ka īsziņās ietvertais teksts var radīt nepareizu priekšstatu par personai nosūtītās ziņas patieso saturu un var maldināt, liekot domāt, ka attiecībā uz parādnieku jau pastāv aktīvs tiesvedības process tiesā, kā arī ir iespējama drīza vai tūlītēja piespiedu piedziņas darbību īstenošana no pieteicējas puses, ietiecoties tiesu izpildītāju kompetencē.

Senāts lēmumā norāda, ka apgabaltiesas ir pārbaudījusi, vai iestāde ir izvērtējusi visus priekšnoteikumus soda naudas piemērošanai, un atzinusi, ka noteiktā soda nauda ir samērīga. Tas, ka pieteicēja turpmāk ir mainījusi savu komercpraksi, nenozīmē, ka tas attaisno iepriekš pieļautus pārkāpumus un izslēdz soda naudas piemērošanu.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKA-464/2023 (A420142121)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv