Pēc saņemtās informācijas un sūdzībām no patērētājiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ierosināja administratīvās lietas un veica uzraudzības pasākumus par uzņēmumu “Helvetia Direct Marketing” un “Natural Pharmaceuticals” rīcību. Uzņēmumi Helvetia Apotheke d.o.o. un Natural Pharmaceuticals Sp.z o.o (turpmāk – Sabiedrības) ir rakstveidā apņēmušās novērst PTAC norādītos trūkumus Sabiedrību veiktajā komercpraksē.

Helvetia Apotheke d.o.o. apņemas atbilstoši PTAC norādītajam nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošas komercprakses īstenošanu:

 • neizmantot norādes par “bezmaksas” produktu, izņemot gadījumos, ja no patērētājiem tiks pieprasītas tikai pamatotas reālās, obligātās un minimālās pasta sūtījumu izmaksas;
 • sniegt patērētājiem visu būtisko informāciju, tai skaitā skaidru un nepārprotamu informāciju, ka patērētājs noslēdz abonēšanas līgumu, kā arī sniegs informāciju par līguma nosacījumiem, tai skaitā, informāciju par preci (par kādu produkta/produktu abonēšanu tiek noslēgts distances līgums), kāda ir šī produkta cena, cik bieži patērētājam tiks izsūtīti produkti, kāda ir atteikšanās kārtība, informāciju, ka preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas sedz patērētājs;
 • respektēt patērētāja izteikto gribu un tiesības izbeigt līgumus, t.sk., neuzspiežot produktus, kuri patērētājam nav vajadzīgi, un ievērojot patērētāja gribu, kas izteikta tikai par vienreizēja produkta saņemšanu vai atteikšanos no turpmāku produktu saņemšanas;
 • nodrošināt distances līguma noteikumus un atteikuma tiesību veidlapu uz pastāvīgā informācijas nesēja ne vēlāk kā preces piegādes brīdī;
 • neizmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem prasībām neatbilstošas veselīguma norādes, kā arī reklamēt/piedāvāt tikai PVD uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus.

Natural Pharmaceuticals Sp.z o.o apņemas atbilstoši PTAC norādītajam nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošas komercprakses īstenošanu:

 • speciālo piedāvājumu (akciju) materiālos pārtraukt izmantot maldinošos apzīmējumus ,,valsts mēroga veselības kampaņa” vai ,,nacionāla mēroga veselības kampaņa”, t.sk. veicot attiecīgas izmaiņas Natural Pharmaceuticals Sp.z o.o mārketinga materiālos un interneta vietnēs;
 • pārtraukt un turpmāk neizmantot maldinošas norādes vai apgalvojumus par produkta ,,bezmaksas” piegādi, t.sk. veicot attiecīgus labojumus visos Natural Pharmaceuticals Sp.z o.o mārketinga materiālos un interneta vietnēs, kurās tiek sniegti šādi apgalvojumi;
 • turpmāk nodrošināt un ievērot patērētāju tiesības, tostarp atteikuma tiesības, patērētāja izteikto gribu un tiesības izbeigt līgumus.

PTAC ir apstiprinājis abas rakstveida apņemšanās, uzskatot, ka tajās norādītie pasākumi ir pietiekami pārkāpumu un to ietekmes novēršanai. PTAC turpinās sekot līdzi rakstveida apņemšanos izpildei un gadījumā, ja PTAC konstatēs, ka rakstveida apņemšanās netiek pildīta, PTAC būs tiesīgs pieņemt administratīvo aktu.

Rekomendācijas patērētājiem, saskaroties ar iepriekš minēto uzņēmumu vai līdzīga  veida piedāvājumiem:

 • Uzmanīgi izvērtēt telemārketingā vai citādi piedāvāto preču vai pakalpojumu nepieciešamību un iegādi.
 • Ņemt vērā, ka, telefoniski piekrītot saņemt preces par konkrētu cenu, tiek noslēgts distances līgums, kas nozīmē saistības arī patērētājam.
 • Nepiekrist piedāvājumam, ja nav skaidras visas izmaksas un/vai līguma noteikumi.
 • Ja patērētājs ir piekritis šādam līgumam un to noslēdzis, bet nevēlas saņemt preces, 14 dienu laikā var atteikties no precēm un izbeigt līgumu atbilstoši uzņēmuma sniegtajam atteikuma veidam (rakstveidā vai elektroniski).
 • Ja prece nav pasūtīta, patērētājam nav pienākums to pieņemt un apmaksāt.

Ja patērētajiem ir neskaidrības vai jautājumi saistībā ar iepriekš minēto preču iegādes veidu, noslēgtajiem līgumiem atteikuma tiesībām u.c., aicinām vērsties PTAC, zvanot pat tālruni 65452554, rakstot  e-pastu:pasts@ptac.gov.lv.  

PTAC aicina patērētājus uzmanīgi izvērtēt īpaši telemārketingā piedāvāto preču vai pakalpojumu nepieciešamību un iegādi.