Jaunumi
PTAC konstatē pārkāpumus dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē

attels

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros veica pārbaudi SIA “SATIS”, reģ.Nr.40003108492 (turpmāk – Sabiedrība) piederošajā dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē Gaujas ielā 24/21, Vangažos, Inčukalna novadā. 
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Sabiedrība ražo un piedāvā Latvijas tirgū dažādus dzelzsbetona izstrādājumus - kāpnes, dobās plātnes, sijas, rīģeļus, kolonnas (turpmāk – Būvizstrādājumi) un transportbetonu, kuriem nav veikts normatīvajos aktos noteiktais atbilstības novērtējums. Proti, ražošanas procesa kontroles novērtējumā nav iesaistīta paziņotā institūcija (Būvizstrādājumiem) un akreditētā sertifikācijas institūcija (transportbetonam), līdz ar to deklarētās ekspluatācijas īpašības nav noteiktas korekti un nav noturīgas. Šādu izstrādājumu izmantošana būvē var negatīvi ietekmēt būves pamatprasības, piemēram, stiprību un stabilitāti. 
Būvizstrādājumus Latvijas tirgū ir piegādājusi un piedāvājusi ne tikai Sabiedrība, bet arī šādi komersanti – SIA “SATIS PREFAB”, reģ.Nr.40103056036 un SIA “SATIS GRUPA”, reģ.Nr.40003445171.
PTAC rīcībā nav pilnīgas informācijas par būvobjektiem, kuros izmantoti Sabiedrības ražotie Būvizstrādājumi un transportbetons, līdz ar to PTAC aicina būvkomersantus, BVKB,pilsētu un novadu būvvaldes pārliecināties, ka aktuālajos būvobjektos šādi būvizstrādājumi nav iestrādāti. Gadījumā, ja tiek konstatēta šo būvizstrādājumu iestrāde būvobjektā, PTAC aicina nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.septembrim, sniegt informāciju par šiem būvobjektiem PTAC, ja iespējams, precizējot piegādāto apjomu un veidu.

Sniedzot informāciju vai papildus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar PTAC Tehnisko preču uzraudzības daļas vecāko eksperti Kristīni Kamerādi pa tālruni 67388648, vai rakstot uz e-pastu: Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv.