Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) un pēc personu iesniegumu saņemšanas, ir veicis SIA “A-mēbeles.lv”  (turpmāk – Sabiedrība) komercprakses izvērtēšanu. Konkrētā komercprakse tiek īstenota tīmekļvietnē http://www.a-mebeles.lv/ (turpmāk – Vietne), patērētājiem piedāvājot preces, par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus, taču neievērojot patērētāju likumiskās tiesības un nepildot līgumus.

PTAC saistībā ar konkrēto Sabiedrības īstenoto komercpraksi līdz 2021.gada 19.martam ir saņēmis 43 patērētāju sūdzības un, atbildot uz patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm un tālruņa zvaniem, sniedzis 69 konsultācijas, savukārt kopš 19.marta ir saņemti vēl 14 patērētāju iesniegumi.

Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, Sabiedrība Vietnē maldina patērētājus par piedāvāto preču pieejamību, vai to pieejamību noteiktajā termiņā, nepiegādā patērētājiem pasūtītās un apmaksātās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus Sabiedrība neievēro normatīvajos aktos noteiktos patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas noteikumus gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde.

Arī patērētāju saziņa ar Sabiedrību ir apgrūtināta, Sabiedrība izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas saistībā ar noslēgtajiem līgumiem. Sabiedrības izteiktie solījumi par preces piegādi vai patērētāja samaksātās naudas atdošanu netiek pildīti.

PTAC uzskata, ka minētā Sabiedrības rīcība negatīvi ir ietekmējusi vai varēja ietekmēt daudzu patērētāju ekonomiskās intereses un rīcību, tai skaitā, radot patērētājiem zaudējumus. Tādējādi Sabiedrības īstenotā komercprakse ir uzskatāma par profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

Ņemot vērā lietā minētos faktus, PTAC 31.03.2021. lēmumā Nr. 4-pk nolēma sekojoši: aizliegt negodīgu komercpraksi, uzlikt Sabiedrībai par pienākumu Vietnē sakārtot trūkstošo informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzlikt soda naudu 2 000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties šeit.

PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, iepērkoties interneta veikalos: iepriekš izlasīt atsauksmes, arī sūdzības un citu pārdevēja tirgus reputāciju raksturojošu informāciju. Papildus informācija par iepirkšanos distancē atrodama šeit.

Konsultāciju tālrunis

konsultācijas
pasts [at] ptac.gov.lv

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv