Jaunumi
PTAC aizliedz Tele2 pieprasīt no patērētājiem maksu par nepasūtītu pakalpojumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tele2” (turpmāk – Sabiedrība) lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 EUR (turpmāk – Pakalpojums). PTAC 2020. gada 29. maijā pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu par negodīgas komercprakses izbeigšanu (turpmāk – Lēmums). 

Lēmumā konstatēts, ka  Sabiedrība Pakalpojumu lielai daļai savu klientu ir pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu - apstiprinājumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, kurš aizliedz patērētāja klusēšanu izmantot kā piekrišanu kādas preces vai pakalpojuma pasūtīšanai. PTAC secina, ka Sabiedrība, automātiski uzsākot sniegt patērētājam Pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt Pakalpojumu un maksāt par to Sabiedrības noteikto maksu. Vienlaikus PTAC secina, ka tādējādi īstenotā negodīgā komercprakse būtiski ietekmē patērētāja ekonomisko rīcību, proti, ka patērētājam būs jāmaksā par to, ko viņš nav pasūtījis.  Tāpat Sabiedrības sniegtā informācija liecina par to, ka Sabiedrība neatzīst konkrētā pārkāpuma izdarīšanu. 

Tā kā konstatētās negodīgās komercprakses raksturs norāda uz tūlītēja un būtiska kaitējuma patērētāju ekonomiskajām interesēm risku, PTAC ir pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu, nolemjot uzlikt Sabiedrībai tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, aizliedzot Sabiedrībai bez patērētāju aktīvi un nepārprotami sniegtas piekrišanas veikt Pakalpojuma sniegšanu un pieprasīt tā apmaksu atbilstoši Sabiedrības vienpusēji noteiktai cenai. Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad tas ar Uzraudzības iestādes lēmumu tiek atcelts vai grozīts vai kad stājas spēkā Uzraudzības iestādes galīgais lēmums. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību un patērētāji, saziņā ar Sabiedrību, ir tiesīgi atsaukties uz to.

Tiem patērētājiem, kuri ir atteikušies no jaunā pakalpojuma nosūtot īsziņu, nav jāveic nekādas citas darbības. Patērētājiem, kuri nav zinājuši vai nav vēlējušies šo jauno pakalpojumu arī nav jāveic nekādas darbības, bet jārēķinās ar iepriekš tarifa plānā noteiktā interneta apjomu un līgumā noteikto samaksu. Sabiedrība nav tiesīga prasīt maksu par šo Pakalpojumu, ko patērētājs nav pasūtījis, pat, ja tas tiek sniegts.

Lēmums pieejams: https://ej.uz/tele2_lemums  


Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 68806519, 22006628
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 02.06.2020.