Jaunumi

PTAC ir izvērtējis un 2022. gada 4. janvārī pieņēmis lēmumu par SIA “Civinity Solutions” (iepriekšējais nosaukums SIA “CS Komercserviss”) (turpmāk tekstā – Sabiedrība) rīcību, konstatējot  negodīgu komercpraksi un uzliekot 5 000 EUR soda naudu. Pārkāpumi saistīti ar rēķinu izsūtīšanu, kuros tika iekļauta maksa par komunālo maksājumu rēķinu sagatavošanu un izrakstīšanu. Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki šādai papildus maksai nepiekrita, piemēram, uzskatot, ka maksa ir pārāk augsta, un to nemaksāja, Sabiedrība sūtīja paziņojumus, draudot patērētājam ar negatīvām sekām - iekļaut parādu nemaksātāju datu bāzēs, atslēgt komunālos pakalpojumus u.c. Izvērtējot lietas materiālus, PTAC secināja, ja pārvaldniekam, izpildot dzīvokļu īpašnieku uzdoto pilnvarojumu, ir radušies papildu izdevumi, tad dzīvokļa īpašniekam ir pienākums tos apmaksāt, tomēr, ja starp pusēm rodas strīds par šo papildus izdevumu pozīciju pamatotību vai apmēru, tad strīds risināms tiesā. Taču nav pieļaujama ārpustiesas parādu piedziņa, draudot dzīvokļa īpašnieku ievietot parādnieku datu bāzēs, sabojāt tā kredītvēsturi vai atslēgt komunālos pakalpojumus, kā arī piemērot līgumsodu vai nokavējuma procentus par šīs papildu maksas nemaksāšanu.

Lietas izskatīšanas gaitā PTAC secināja, ka Sabiedrība nosūtīja patērētājiem (dzīvokļu īpašniekiem) paziņojumus par tiešajiem norēķiniem, aicinot izlemt jautājumu par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi komunālo pakalpojumu sniedzējiem.  Sabiedrība norādīja, ka līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par tiešo norēķinu veikšanu ar pakalpojuma sniedzējiem, pārvaldnieks nodrošinās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, par katra rēķina izrakstīšanu ikmēnesi iekasējot summu 3.38 EUR bez PVN (4.09 EUR kopā PVN). No 2020.gada marta Sabiedrība sāka pieprasīt no patērētājiem šo maksu 4.09 EUR apmērā, iekļaujot šo pozīciju izrakstītajos rēķinos blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Ja rēķins netika pilnībā apmaksāts, jo par minētās pozīcijas iekļaušanu un pienākumu to apmaksāt starp līgumslēdzējām pusēm radās strīdi par to, ka noslēgtais apsaimniekošanas līgums  šādas pozīcijas apmaksu neparedzēja, tika aprēķināts līgumsods. Tāpat Sabiedrība patērētājiem sūtīja paziņojumus, atgādinājumus, pirmstiesas atgādinājumus un  brīdinājumus, kuros bija norādīta informācija, ka rēķina nesamaksāšanas gadījumā patērētājam radīsies pienākums apmaksāt tiesāšanās izdevumus, kas radīsies tiesas procesa laikā. Sabiedrība arī draudēja patērētājiem parādu nodot piedziņas veikšanai, datu ietveršanu parādvēstures datubāzēs, patērētāja pienākumu segt parāda atgūšanas izdevumus, aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai, turklāt dodot patērētājiem nesamērīgi īsu laiku maksājumu veikšanai. Arī tad, ja strīds bija tikai par to, ka netika samaksāta rēķina izrakstīšanas papildus maksa, Sabiedrība draudēja, ka, nenokārtojot parādu pilnā apmērā brīdinājumā norādītajā termiņā, nekustamajam īpašumam tiks atslēgta elektrības un/vai siltumenerģijas padeve. PTAC arī secināja, ka sākotnējā paziņojumā par tiešajiem norēķiniem bija ietverta maldinoša informācija par izmaksām, kādas patērētājiem radīsies, ja viņi izvēlēsies tiešos norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem. 

Tā kā patērētāji no saņemtajiem rēķiniem varēja secināt, ka rēķinā iekļautā papildu pozīcija “maksa par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu” norādīta blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem, ir apmaksājama saskaņā ar jau noslēgto līgumu bez iebildumiem, PTAC ar lēmumu uzlika Sabiedrībai par pienākumu sniegt patērētājiem papildu informāciju (to, iespējams, ietvert rēķinā) par konkrētās pozīcijas  pamatotību un atdalīt to no pārējiem pakalpojumiem.

PTAC uzdeva Sabiedrībai pienākumu pārtraukt sūtīt  informāciju, kas maldina patērētājus, par pienākumu veikt maksu par rēķinu izrakstīšanu, balstoties uz jau noslēgtā apsaimniekošanas līguma noteikumiem. Tāpat Sabiedrībai atbilstoši lēmumā uzdotajam nav tiesību dot nesamērīgi mazu laiku parāda nomaksai, maldinošā veidā norādīt uz tiesāšanās izdevumu apmaksu, kā arī norādīt, ka, ja  summa netiks samaksāta, tiks aprēķināti nokavējuma procenti un  tās atgūšana tiks nodota parāda piedziņas veikšanai, dati tiks ietverti parādvēstures datubāzēs, patērētājam būs pienākums segt parāda atgūšanas izdevumus, jo konkrētais maksājums nav uzskatāms par parādu Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē.

Ja strīds ir tikai par neveiktu maksu par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu, Sabiedrībai nav arī pamata draudēt  nekustamajā īpašumā atslēgt elektrības un/vai siltumenerģijas padevi.

PTAC uzsver, ka lēmumā noteiktais pienākums attiecināms uz gadījumiem, kad par konkrēto jautājumu puses nav vienojušās, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība nav pieņēmusi dzīvokļu īpašniekiem saistošu lēmumu. Lēmums neattiecas uz jebkuras summas nesamaksāšanu, bet tieši uz gadījumiem par konkrētās pozīcijas “maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu” ietveršanu rēķinos un nemaksāšanu.

PTAC aicina dzīvokļu īpašniekus ņemt vērā, ka apsaimniekotājiem var rasties papildu izmaksas apsaimniekošanas procesā un aicina līgumslēdzējas puses vienoties par turpmāko situācijas risinājumu attiecībā uz tiešajiem norēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem, rodot iespēju abām pusēm izvērtēt pieņemamāko variantu.

PTAC arī aicina apsaimniekotājus, ja ir radušās papildu izmaksas, vienoties ar dzīvokļu īpašnieku kopību par to segšanu abām pusēm pieņemamā veidā.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv