Jaunumi
Pēc PTAC konstatētajām neatbilstībām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apņēmies izbeigt negodīgu komercpraksi un turpmāk patērētājiem piemērot korektus līgumsodus un likumiskos procentus

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), izvērtējot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība)  īstenoto  komercpraksi, konstatējis, ka Sabiedrība patērētājiem par kavētu rēķinu apmaksu vienlaikus piemērojusi gan līgumsodu, gan likumiskos nokavējuma procentus, kas ir pretrunā ar Civillikuma 1722.pantu  un patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Tie  paredz mazākās sankcijas summas ieskaitīšanu lielākajā. Tādējādi tā uzskatāma par negodīgu komercpraksi. Komersants PTAC iesniedzis rakstveida apņemšanos par konstatētā pārkāpuma novēršanu un apņēmies skartajiem patērētājiem veikt pārrēķinu. 

Saskaņā ar Civillikumu līgumsodu par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz prasīto procentu summu, kas radusies pēc neizpildes iestāšanās brīža. Tas nozīmē, ja nokavējumu procentu summa ir lielāka par līgumsodu, prasīt var tikai procentus, savukārt, ja līgumsods ir lielāks par nokavējuma procentiem, tad līgumsodu var prasīt kā starpību starp līgumsodu un nokavējuma procentiem (piemēru lūdzam skatīt zemāk).

Piemērs: likumiskie nokavējuma % nepārsniedz aprēķināto līgumsodu

Ja pieņem, ka patērētājam aprēķināti likumiskie nokavējuma % 2.01 EUR apmērā un līgumsods (par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā)) 12.60 apmērā EUR un šis līgumsods nepārsniedz 10% no parāda atlikuma, tad pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs papildus likumiskajiem nokavējuma procentiem prasīt līgumsodu 10.59 EUR apmērā (aprēķins: 12.60 – 2.01 =10.59 EUR).

* minētā piemēra gadījumā patērētājam atlīdzināmā zaudējumu summa būtu 2.01 EUR, ja līgumsods nav prasīts kā starpība starp līgumsodu un likumiskajiem nokavējuma procentiem

Sabiedrība iesniedza PTAC rakstveida apņemšanos (turpmāk – Rakstveida apņemšanās) par konstatētā pārkāpuma novēršanu. Rakstveida apņemšanās nozīmē, ka Sabiedrība ir labprātīgi atzinusi pieļauto pārkāpumu un apņēmusies novērst tā kaitīgās sekas, kā arī turpmāk mainīt savu komercpraksi. Ar to iepazīties

.

- Komersanta un patērētāju tālākā rīcība

Sabiedrība ar Rakstveida apņemšanos turpmāk ir apņēmusies: 1) piemērot patērētājiem maksājuma kavējuma gadījumā līgumsodu un/vai likumiskos nokavējuma procentus atbilstoši Civillikuma regulējumam par līgumsoda piemērošanu, 2) līdz 2020.gada 31.martam veikt atbilstīgu pārrēķinu gadījumos, kad līgumsods piemērots neatbilstoši un tas nav samaksāts, 3) saņemot patērētāja iesniegumu par pārrēķina veikšanu, veikt atbilstīgu pārrēķinu tajos gadījumos, kad līgumsods piemērots, un tas ir samaksāts. 

PTAC aicina patērētājus, kuriem parāda gadījumā ir ticis piemērots līgumsods un likumiskie procenti un kuri jau ir veikuši minēto maksājumu apmaksu, ja līgumsods piemērots neatbilstoši Civillikuma regulējumam par līgumsoda piemērošanu, vērsties pie Sabiedrības ar attiecīgu iesniegumu par pārrēķina veikšanu. Neskaidrību gadījumā aicinām patērētājus vispirms sazināties ar Sabiedrību. 

- Ārkārtējā situācija 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju PTAC vērš uzmanību, ka Sabiedrība savā mājās lapā informē, ka tā saviem klientiem par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros nokavējuma procentus, kā arī līgumsodu. Tomēr Sabiedrība aicina visus klientus iespēju robežās par pakalpojumiem norēķināties savlaicīgi, lai neveidotos apjomīgi parādi, ko vēlāk būs grūti segt, neraugoties uz faktu, ka nokavējuma procenti un līgumsods netiks piemēroti (skat., https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/arkartejas_situacijas_laika_nep...). 

Papildus PTAC atgādina, ka 2020.gada 5.aprīlī spēkā stājies likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību”, kas nosaka, ka laika posmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 1.septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos procentus (patērētāju līgumu gadījumā – 6% gadā).

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 68806519, 22006628
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 14.05.2020.