Jaunumi

attels

Eiropas Komisija un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes aicina uzņēmumu “Airbnb” saskaņot savu pakalpojumu sniegšanas noteikumus ar ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem un nodrošināt pārredzamību savu cenu atspoguļošanā.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Arvien vairāk patērētāju naktsmītni savām brīvdienām rezervē internetā, un šī nozare atpūtniekiem ir pavērusi daudzas jaunas iespējas. Tomēr popularitāte nevar būt attaisnojums ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu neievērošanai. Patērētājiem ir nepieciešama viegli saprotama informācija par to, cik viņi maksās par konkrētiem pakalpojumiem, un taisnīgi noteikumi, piemēram, attiecībā uz gadījumiem, kad naktsmītnes īpašnieks atceļ rezervāciju. Sagaidu, ka “Airbnb” drīzumā ierosinās pareizos risinājumus.”

“Airbnb” pašreizējā cenu atspoguļošanas prakse un vairāki noteikumi neatbilst Negodīgas komercprakses direktīvaiNegodīgu līguma noteikumu direktīvai un regulai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Tādēļ Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības iestādes un Komisija ir pieprasījušas, lai “Airbnb” veiktu vairākas izmaiņas. Līdz augusta beigām tam ir jāiesniedz savi priekšlikumi. Tiklīdz “Airbnb” ierosinās risinājumus šo nepilnību novēršanai, Komisija un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes izskatīs ierosinātās izmaiņas. Ja tās nebūs apmierinošas, attiecībā pret “Airbnb” varētu tikt veikti izpildes nodrošināšanas pasākumi.

Nepietiekama cenu pārredzamība un citāda negodīga komercprakse

“Airbnb” cenu atspoguļošanas prakse, kā arī nošķīrums starp privātiem izmitinātājiem (mājsaimniecībām) un profesionāliem izmitinātājiem neatbilst ES tiesību aktu prasībām, konkrētāk, Negodīgas komercprakses direktīvai.

“Airbnb” ir jāveic šādi pasākumi:

ir jāmaina veids, kādā tas sniedz informāciju par cenām (tiklīdz patērētājs tā tīmekļvietnē sāk meklēšanu), lai nodrošinātu, ka ikreiz, kad tiek piedāvāta naktsmītne, patērētājam norāda galīgo cenu, kas ietver visas obligāti maksājamās maksas, piemēram, maksu par apkalpošanas un tīrīšanu, vai, ja galīgo cenu iepriekš nav iespējams aprēķināt, tad nepārprotami informē patērētāju, ka varētu tikt piemērota papildu maksa;ir skaidri jānorāda, vai izmitināšanu piedāvā privāts izmitinātājs (mājsaimniecība) vai profesionāls izmitinātājs, jo vienā vai otrā gadījumā piemērojamie patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi atšķiras.

Noteikumu precizēšana vai nelikumīgu noteikumu atcelšana

“Airbnb” sniegto pakalpojumu noteikumi ir jāsaskaņo ar Eiropas tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Negodīgu līguma noteikumu direktīvā ir noteikts, ka standartnoteikumi nedrīkst radīt ievērojamu nelīdzsvarotību starp pušu tiesībām un pienākumiem par sliktu patērētājam. Direktīvā ir arī paredzēts, ka noteikumiem ir jābūt formulētiem vienkāršā un skaidri saprotamā valodā, lai nodrošinātu, ka patērētāji ir skaidrā un saprotamā veidā informēti par savām tiesībām.

Attiecībā uz “Airbnb” tas nozīmē, piemēram, to, ka:

tas nedrīkst maldināt patērētāju, paredzot piekritību tiesai dalībvalstī, kas nav patērētāja dzīvesvietas valsts;“Airbnb” nevar vienpusēji un bez pamatojuma lemt par to, kuri noteikumi paliek spēkā, ja tiek izbeigta līguma darbība;“Airbnb” nevar liegt patērētājiem juridiskās pamattiesības iesūdzēt tiesā savu izmitinātāju, ja nodarīti miesas bojājumi vai citāds kaitējums;“Airbnb” nevar vienpusēji mainīt noteikumus un nosacījumus bez patērētāju pienācīgas, iepriekšējas informēšanas, nedodot tiem iespēju atkāpties no līguma;pakalpojumu izmantošanas noteikumos nedrīkst paredzēt “Airbnb” neierobežotu rīcības brīvību satura dzēšanas ziņā;“Airbnb” līguma darbību var izbeigt vai apturēt vienīgi tad, ja šāda rīcība ir izskaidrota patērētājiem, pamatojoties uz skaidri formulētiem noteikumiem, un tas nedrīkst liegt patērētājiem tiesības uz atbilstīgu kompensāciju un pārsūdzību;Ir skaidri jāformulē “Airbnb” politika attiecībā uz saņemtās naudas atdošanu atpakaļ, kompensāciju un zaudējumu/kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu iesniegšanu, un tas nedrīkst liegt patērētājiem tiesības iedarbināt pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus.

Visbeidzot, saskaņā ar regulu par strīdu izšķiršanu tiešsaistē “Airbnb” savā tīmekļvietnē ir jāsniedz viegli pieejama saite uz platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma) un visa nepieciešamā informācija attiecībā uz strīdu izšķiršanu.

Nākamie pasākumi

“Airbnb” līdz augusta beigām ir jāierosina detalizēti risinājumi par to, kā panākt savas prakses atbilstību ES tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Vajadzības gadījumā Komisija un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes septembrī tiksies ar “Airbnb” pārstāvjiem, lai atrisinātu vēl atklātos problēmjautājumus. Ja šīs komercsabiedrības priekšlikumi netiks atzīti par apmierinošiem, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes varētu lemt par izpildes nodrošināšanas pasākumu veikšanu.

Konteksts

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā ir paredzēta valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sasaistīšana vienotā Eiropas mēroga tiesību normu izpildes nodrošināšanas tīklā. Pamatojoties uz šo regulējumu, vienas ES dalībvalsts iestāde var lūgt palīdzību no attiecīgās iestādes citā ES dalībvalstī, lai apturētu ES patērētāju tiesību pārrobežu pārkāpumu.

Sadarbību var iedarbināt, ja nepieciešams panākt dažādu ES patērētāju tiesību aktu, piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvasPatērētāju tiesību direktīvas vai Negodīgu līguma noteikumu direktīvas prasību izpildi.

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkls 2018. gada jūnijā sagatavoja kopīgu novērtējumu (kopīgu nostāju) par “Airbnb” komercdarbības praksi; novērtēšanu koordinēja Norvēģijas Patērētāju tiesību aizsardzības iestāde (Forbrukertilsynet). Šo pasākumu veicināja Eiropas Komisija.

Papildu informācija

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkla iestāžu vēstule par kopīgo nostāju

Papildu informācija par patērētāju tiesību izpildes nodrošināšanas pasākumiem

Publicēšanas datums 17.07.2018.