Jaunumi PTAC Lēmumi

Administratīvā rajona tiesa ar 2021.gada 18.jūnija spriedumu noraidījusi SIA Memory Water pieteikumu par PTAC 07.12.2020. lēmuma Nr.22-pk atcelšanu un pienākuma uzlikšanu PTAC atlīdzināt SIA Memory Water mantisko kaitējumu 250 000 EUR apmērā.

Galvenās tiesas atziņas:

-           PTAC ir pamatoti konstatējis SIA Memory Water īstenotajā komercdarbībā negodīgu komercpraksi attiecībā uz patērētājiem piedāvāto „BIO ūdeni” un kvalitātes (preču) zīmi Bio WaterTM. 

-           Tiesa atzīst, ka tiesību normas nenoteic, kas ir saprotams ar „BIO ūdeni”, neregulē prasības tāda veida ūdenim, tai skaitā nenoteic objektīvi pārbaudāmus kritērijus. Tādējādi, piedāvājot patērētājiem „BIO ūdeni” kā atsevišķu pārtikā lietojamu ūdens veidu, kura prasības un atbilstība ir augstākas kvalitātes nekā dzeramajam ūdenim, avota ūdenim vai minerālajam ūdenim, tiek maldināti patērētāji, jo tiek radīts iespaids par īpaša ūdens kā ūdens veida esību, kura īpašības ir ticami pārbaudītas un salīdzinātas iepretim dzeramajam, avota un minerālajam ūdenim;

-           Tiesas ieskatā ūdens marķējumā nedrīkst tikt iekļauts vārds “bio”, jo tas atbilstoši Regulas Nr.834/2007 23.panta 2.punktam ir aizliegts un var radīt maldīgu priekšstatu par SIA Memory Water patērētājiem piedāvātā produkta „BIO ūdens” kvalitāti un īpašībām.

-           Marķējot produkciju ar preču zīmi Bio WaterTM, patērētājs neizšķirs, vai tā ir preču zīme, vai arī kvalitāti vai produkcijas īpašības raksturojošs uzraksts. - Ja uzraugošā iestāde konstatē, ka patērētāju intereses var aizskart tādu preču zīmju izmantošana, kas var maldināt patērētāju, ir pamats atzīt, ka tiek īstenota negodīga komercprakse. Līdz ar to PTAC ir tiesīgs uzlikt par pienākumu šādu komercpraksi izbeigt,

-           Tiesas ieskatā SIA Memory Water komercpraksē izmantotā norāde uz citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Vācijā, veikto BIO sertifikāciju ūdenim, var radīt patērētājam maldīgu priekšstatu par to, ka produktam marķētam ar kvalitātes (preču) zīmi Bio WaterTM piemīt labākas īpašības nekā produktam bez šādas zīmes, jo nereti patērētāji preces, kas ražotas citur Eiropas Savienībā, uzskata par labākas kvalitātes nekā vietējo preci.

-           Tiesa atzīst, ka lietā nav iesniegti pārbaudāmi un ticami pierādījumi attiecībā uz ūdens strukturēšanu, savukārt atsaukšanās uz nepārbaudāmiem zinātniskiem pētījumiem nav pietiekami, lai atzītu, ka patērētājs netiek maldināts par konkrētā ūdens īpašībām. Tiesas ieskatā, kamēr SIA Memory Water nevar pierādīt saistībā ar ūdens strukturēšanu veikto pētījumu autentiskumu un ticamību, tādējādi apliecinot produktam piedēvēto īpašību atbilstību, SIA Memory Water nav tiesiska pamata atsaukties uz šādiem pētījumiem un SIA Memory Water komercprakse attiecībā uz informācijas sniegšanu par ūdens strukturēšanu ir maldinoša.

-           Vienlaikus Tiesa piekrīt PTAC lēmumā secinātajam, ka SIA Memory Water savā komercpraksē noteiktā laika posmā ir pieļāvusi arī citus normatīvo aktu pārkāpumus:

        - izmantojusi normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes, tostarp maldinošus apgalvojumus, kas patērētājiem rada maldīgu priekšstatu, ka, lietojot tieši SIA Memory Water ūdeni, pozitīvi tiks ietekmēta cilvēka organisma funkcionēšana un veselība;

      - īstenojusi patērētāju interesēm neatbilstošu negodīgo komercpraksi saistībā ar distances tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.sk. līguma izbeigšanas tiesībām, kā arī patērētājiem būtiskās informācijas noklusēšanu attiecībā uz informācijas norādīšanu par SIA Memory Water nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, t.sk. informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas tiešsaistē platformu;

        - izmantojusi maldinošus apgalvojumus par kosmētikas līdzekļu ārstnieciskajām īpašībām, kā arī nav ievērojusi speciālās normatīvo aktu prasības uztura bagātinātāju reklāmas jomā. 

        Tiesa atzīst, ka PTAC lēmumā ir pareizi secināts, ka piemērotā soda nauda 15 000 EUR apmērā ir samērīga un atbilstoša pārkāpumam un tā ietekmei uz patērētāju kolektīvajām interesēm.

-           Tiesas ieskatā arī PTAC uzliktais tiesiskais pienākums SIA Memory Water trīs mēnešu laikā no PTAC lēmuma spēkā stāšanās brīža mainīt ražoto produktu marķējumu, izslēdzot no tā informāciju par ūdens strukturēšanu un preču zīmi Bio WaterTM, tostarp pienākums 14 dienu laikā pēc iepriekš minētā termiņa izbeigšanās, iesniegt PTAC pierādījumus un informāciju par šo darbību izpildi, ir pamatots. Tiesa uzskata, ka 3 mēnešu termiņš ir samērīgs, jo īpaši ņemot vērā to, ka SIA Memory Water bija iespēja novērst pārkāpumus jau līdz PTAC 07.12.2020. lēmuma pieņemšanai. Proti, PTAC jau 2018.gadā, sniedzot uzziņas, vairākkārt informēja SIA Memory Water par konstatēto maldinošo komercpraksi.

 

Atgādinām, ka PTAC 07.12.2020. pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA Memory Water tika  piemērota soda nauda 15 000 EUR apmērā, aizliegta lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošana, kā arī uzlikts pienākums mainīt SIA Memory Water  ražoto produktu marķējumu.

Ar PTAC lēmumu ir iespējams iepazīties šeit, un ar tiesas lēmumu šeit.