Jaunumi

2018.gada 28.decembrī PTAC, reaģējot uz patērētāju iebildumiem un sūdzībām par SIA Cityparks Latvija rīcību, kura saistīta ar nesamērīgu un neproporcionālu līgumsodu piemērošanu par autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu, pieņēma lēmumu, ar kuru atzina  SIA Cityparks Latvija īstenoto komercpraksi par negodīgu, vienlaikus uzliekot soda naudu 50 000 EUR apmērā. SIA Cityparks Latvija lēmumu pārsūdzēja, taču Administratīvā apgabaltiesa to ir atstājusi spēkā

Novietojot automašīnu SIA Cityparks Latvija īstermiņa autostāvvietās, kas visbiežāk atrodas pie tirdzniecības centriem un citām publiski pieejamām ēkām, tiek noslēgts līgums par autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu. Izmantojot autostāvvietu, ir jāievēro līguma noteikumi, piemēram, jānovieto informācija par automašīnas novietošanas laika sākumu, jāreģistrē automašīna jāveic samaksa par pakalpojumu vai jāveic citas noteikumos minētās darbības. 

Tiesa atzīst, ka SIA Cityparks Latvija līgumsoda piemērošana neatbilst godīgai darījuma praksei, un SIA Cityparks Latvija līgumsods ir acīmredzami nesamērīgs jeb neproporcionāli liels par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi salīdzinājumā ar līgumsaistību neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu.

Tiesas ieskatā autostāvvietu lietošanas noteikumos būtu jānorāda precīzāka līgumsoda piemērošanas kārtība, jo šobrīd noteikumos ietvertās norādes par līgumsodu nav pietiekami skaidras un nepārprotamas. Noteikumi paredz līgumsoda apmēru “līdz” kādai noteiktai summai, bet patērētājiem var nebūt skaidrs, kuros gadījumos ir piemērojamais maksimālais līgumsods (piem., 35 EUR), kuros gadījumos tas netiek piemērots vispār un kuros gadījumos tas tiek piemērots, piemēram, 30% vai 50 % apmērā no maksimālās summas. Norādot precīzāku līgumsoda piemērošanas kārtību noteikumos, būtu iespējams izvairīties no lielā patērētāju sūdzību skaita un situācijām, kad patērētāji ir spiesti pierādīt līgumsoda nesamērīgumu.

SIA Cityparks Latvija prakse, visos gadījumos piemērojot līgumsodu maksimālajā apmērā neliecina, ka katrs pārkāpums tiek vērtēts  pēc tā tipiskajām pazīmēm (pārkāpuma veida u.tml).

Tiesas ieskatā autostāvvietu lietošanas noteikumos būtu jāparedz patērētāju pieļauto pārkāpumu tipizāciju pēc noteiktām pazīmēm (piemēram, pēc tā, cik ilgu laiku patērētājs pārsniedzis atļauto bezmaksas stāvēšanas laiku vai priekšapmaksas laiku, kā arī vai par stāvēšanu vispār ir veikta priekšapmaksa, vai fiksēts automašīnas bezmaksas stāvēšanas laika sākums, un noteikt šīm situācijām atbilstošu līgumsodu tā piemērošanas brīdī autostāvvietā).

Tiesa atzīst, ka līgumsoda apmērs pilnīgas nepildīšanas gadījumos (piem., patērētājs nav veicis priekšapmaksu, nav reģistrējis automašīnu reģistrācijas ierīcē) varētu būt lielāks, nekā nepienācīgas izpildes gadījumā, jo patērētājiem ir jāapzinās, ka arī viņiem ir pienākums pildīt līgumsaistības. Autostāvvietu lietošanas noteikumu ignorēšana, tos nepildot jau sākotnēji, tiesas ieskatā vērtējama kā daudz būtiskāks līguma pārkāpums, nekā tad, ja patērētājs ir uzsācis pildīt līgumsaistības, bet ir pārsniedzis atļauto bezmaksas vai apmaksāto stāvēšanas laiku. Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka arī pilnīgas nepildīšanas gadījumā līgumsods nevar tikt piemērots neproporcionāli lielā apmērā.

Tiesa pieļauj, ka var būt situācijas, kurās SIA Cityparks Latvija var noraidīt patērētāja sūdzības (piemēram, patērētājs bijis nevērīgs, nav pamanījis to, ka autostāvvieta ir maksas stāvvieta, vai to, ka automašīna jāreģistrē bezmaksas novietošanai, vai arī patērētājs pauž neapmierinātību par to, ka stāvvieta ir maksas un par pārkāpumu ir jāmaksā līgumsods), tomēr tiesa piekrīt, ka lietā ir pietiekami pierādījumi, kas apliecina, ka SIA Cityparks Latvija uz daudziem patērētāju iesniegumiem atbild formāli un neatbilstoši savai iedibinātajai “labajai” praksei. Patērētājiem nav iespējams iegūt atbildes uz viņu iesniegtajiem jautājumiem, nav iespējams saprast, kāpēc viņu argumenti tiek noraidīti.

Tiesa piekrīt PTAC lēmumā norādītajam, ka, neatzīstot nekādus patērētāju pierādījumus, bet atzīstot tikai informāciju no SIA Cityparks Latvija uzstādītajām reģistrācijas ierīcēm vai viedierīču (piem., Mobilly) aplikācijām, patērētāji tiek nostādīti būtiski neizdevīgā situācijā. Ja SIA Cityparks Latvija piemērotais līgumsods būtu samērīgs, patērētājiem vispār nebūtu jānodarbojas ar pierādījumu meklēšanu savu argumentu pamatošanai.

Tiesa piekrīt, ka SIA Cityparks Latvija rīcība, nododot līgumsodu parādu piedziņas komersantam, liecina par SIA Cityparks Latvija nesamērīgo ietekmi pret patērētāju, nostādot patērētājus būtiski nelabvēlīgā situācijā.

Tiesa vienlaikus atzīst, ka SIA Cityparks Latvija neievēro savu labo praksi neuzlikt sodu 5 minūšu laikā no brīža, kad patērētājs ir ieradies stāvvietā. Tiesa piekrīt, ka lietā ir konstatēti tādi apstākļi, kas norāda, ka SIA Cityparks Latvija nav nodrošinājis pietiekami ilgu laiku, lai patērētāji pēc automašīnas novietošanas varētu veikt visas darbības, lai fiksētu automašīnas novietošanas sākumu.

Tiesa piekrīt, ka līgumsoda samaksa neliedz patērētājam turpināt iebilst pret nesamērīgo līgumsodu, , kā arī  norāda, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas spriedumi, uz kuriem bieži atsaucas SIA Cityparks Latvija, nepierāda, ka SIA Cityparks Latvija piemērotais līgumsods konkrētiem patērētājiem ir bijis pamatots no patērētāju tiesību viedokļa.

PTAC atgādina, ka gadījumā, ja SIA Cityparks Latvija turpina piemērot netaisnīgus līgumsodus, patērētājam jāvēršas pie SIA Cityparks Latvija strīda risināšanai, PTAC lēmumu izmantojot kā pierādījumu, savukārt SIA Cityparks Latvija ir jānodrošina objektīva un patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības. Ja parāda piedziņa jau nodota ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, tam jāņem vērā PTAC pieņemtais lēmums.

Ja tiek konstatēta PTAC lēmuma nepildīšana, aicinām informēt PTAC. Saziņas iespējas un informāciju skatīt šeit.

Informācija tirdzniecības centru apsaimniekotājiem

Ņemot vērā to, ka SIA Cityparks Latvija autostāvvietas visbiežāk ir izvietotas pie tirdzniecības centriem, PTAC aicina tirdzniecības centru apsaimniekotājus iepazīties ar PTAC lēmumu un Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un, rūpējoties par tirdzniecības centru apmeklētāju tiesiskajām interesēm, kā arī organizējot savu turpmāko komercdarbību nodrošināt, lai autostāvvietu izmantošana notiktu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv