Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Kopumā Latvijas tirgū piedāvātos būvizstrādājumus attiecībā uz tiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem un nepieciešamajiem atbilstību apliecinošajiem dokumentiem var iedalīt 3 grupās:

attels

 *1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regula Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
*2 - Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”

1.GRUPA. BŪVIZSTRĀDĀJUMI, KAM PIEMĒROJAMAS REGULAS 305/2011 PRASĪBAS

Uz daļu no būvizstrādājumiem ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regula Nr. 305/2011ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk - Regula Nr. 305/2011). PTAC paskaidro, ka, ņemot vērā Regulas Nr. 305/2011 4.panta pirmo punktu, Regula Nr. 305/2011 ir attiecināma uz būvizstrādājumiem, kuriem ir piemērojamas saskaņotās tehniskās specifikācijas, tas ir, saskaņotie standarti vai Eiropas novērtējuma dokumenti.

Saraksts ar saskaņotiem standartiem ir pieejams Eiropas Komisijas interneta vietnē.

Eiropas tehniskā novērtējuma dokumenti pieejami Eiropas tehniskā novērtējuma institūcijas (EOTA) tīmekļa vietnē.


SOĻI, KĀ NOTEIKT, VAI UZ BŪVIZSTRĀDĀJUMU IR ATTIECINĀMAS REGULAS NR. 305/2011 PRASĪBAS

attels

Skaidrojums: šajā shēmā ir atainotas darbības pa soļiem, lai secinātu, vai konkrētam būvizstrādājumam ir attiecināmas Regulas Nr. 305/2011 prasības un vai tam ir jābūt nodrošinātam ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju un CE zīmi. Pirmkārt, ir nepieciešams noskaidrot, vai uz būvizstrādājumu ir attiecināms kāds no  Regulas Nr. 305/2011 prasību īstenošanai publicētajiem saskaņotiem standartiem[KK1] . Ja atbilde ir „Jā”, tad ir jāpārbauda, vai konkrētā standarta darbības joma aptver šo būvizstrādājumu un tā pielietojumu.

Lai to izdarītu, interneta vietnes  https://www.lvs.lv/ sākumlapā jāievada standarta numurs tukšajā laukā blakus „Meklēt standartu katalogā”, citās izvēlēs atzīmēt “Viss” un jānospiež „Meklēt”. Sistēma atlasīs interesējošo standartu. Nospiežot izvēlni „Skatīt”, būs pieejama informācija par standarta darbības jomu (Scope). Ja standarta darbības joma aptver konkrētu būvizstrādājumu un tā pielietojuma jomu, tad uz šo būvizstrādājumu ir attiecināmas Regulas Nr. 305/2011 prasības un tam ir jābūt nodrošinātam ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

Saskaņotajās tehniskajās specifikācijās ir noteikti:

 • uz konkrētu būvizstrādājumu attiecināmie būtiskie raksturlielumi, kas saistīti ar pamatprasībām būvēm;
 • metodes un/vai procedūras, kas ir izmantojamas, lai novērtētu būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības un to noturību.

Būvizstrādājumu būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašības ir cieši saistītas ar to paredzēto izmantojumu, kā arī attiecīgās valsts, kur paredz konkrēto būvizstrādājumu piedāvāt tirgū, izvirzītajiem izmantošanas noteikumiem. Līdz ar to Latvijas tirgū piedāvātajiem būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, ir obligāti nosakāmas būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašības, kuru nepieciešamību nosaka būvnormatīvi. 

Būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, ir jābūt:

1)  marķētiem ar CE zīmi un nodrošinātiem ar CE zīmi pavadošo informāciju:

 • ražotāja nosaukums un adrese vai preču zīme
 • būvizstrādājuma identifikācija
 • ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs
 • deklarētās ekspluatācijas īpašības līmeņu un klašu veidā
 • atsauce uz piemērojamo tehnisko specifikāciju nepieciešamības gadījumā - paredzētais izmantojums un paziņotās institūcijas numurs

2)   nodrošinātiem ar ražotāja sastādītu ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā iekļaujamā informācija ir noteikta Regulas Nr. 305/2011 6. pantā un Komisijas deleģētājā Regulā Nr.574/2014,

EID piemērs

Saņemot būvizstrādājumus, ir būtiski pārliecināties, ka:

 1. ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir sastādījis un parakstījis ražotājs, kas ir norādīts uz būvizstrādājuma vai tā iepakojuma;
 2. ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs ir tas pats, kas ir norādīts uz būvizstrādājuma;
 3. ekspluatācijas īpašību deklarācija ir attiecināma uz konkrētu būvizstrādājumu pēc tā unikālā identifikācijas elementa;
 4. būvizstrādājums atbilst paredzētajam mērķim, ražotājs ir deklarējis nepieciešamās būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības un tas atbilst projektā noteiktajam.

Ražotājiem nav obligāti jānodrošina tirgū laistie būvizstrādājumi ar ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopijām papīra formātā, bet uz būvizstrādājuma var norādīt tīmekļa vietni, kur pieejama ekspluatācijas īpašību deklarācija. To ražotāji var darīt, ja izpilda nosacījumus, kas noteikti Komisijas Deleģētajā 2013.gada 30.oktobra Regulā Nr.157/2014. Taču tas neizslēdz pienākumu kā to nosaka Regulas 305/2011 7. pants pēc būvizstrādājuma saņēmēja pieprasījuma iesniegt deklarāciju papīra formātā.

Regulā Nr. 305/2011 ir skaidri noteikti būvizstrādājuma ražotāja (Regulas Nr. 305/2011 11.pants), ražotāja pilnvarotā pārstāvja (Regulas Nr. 305/2011 12.pants), importētāja (Regulas Nr. 305/2011 13.pants) un izplatītāja (Regulas Nr.305/2011 14.pants) pienākumi.


2.GRUPA. BŪVIZSTRĀDĀJUMI, KAM PIEMĒROJAMI LATVIJAS VALSTS STANDARTI

Būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmi Latvijas valsts standarti (LVS 203-2:2005*3, LVS 156-1:2017*4), jābūt nodrošinātiem ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu, kurā saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV1 daļas 30.2 4.1. apakšpunktu ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

 •  ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;
 •  būvizstrādājuma identifikācijas elements;
 •  Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst;
 •  garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;
 •  paredzētais izmantojums;
 •  atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, ja tāda ir iesaistīta;
 •  vārds, uzvārds un amats personai, kas ražotāja vārdā paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu;
 •  izdošanas vieta un datums.

*3 - LVS 203-2:2005 "Stikla materiāli būvniecībai - Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai - Tehniskie noteikumi"
*4 - LVS 156-1:2017 "Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"


STIEGROJUMA TĒRAUDS

Stiegrojuma tēraudam prasības noteiktas MK noteikumu Nr.156 IV.3 daļā “Atbilstības prasības stiegrojuma tēraudam” un 3. pielikumā. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.156, stiegrojuma tēraudam jābūt nodrošinātam ar tipa, partijas vai sērijas numuru vai kādu citu identifikācijas elementu un tam pievienotiem diviem dokumentiem:

 • inspicēšanas sertifikātam Nr. 3.1. atbilstoši standartam LVS EN 10204:2006 L "Metālu izstrādājumi. Inspicēšanas dokumentu tipi";
 • atbilstības novērtēšanas sertifikātam, kuru atbilstoši nacionālajam standartam ir izsniegusi sertificēšanas institūcija un kurš apliecina, ka ražotājs ir saņēmis tiesības ražot stiegrojuma tēraudu atbilstoši nacionālajam standartam.

 

3. GRUPA. CITI BŪVIZSTRĀDĀJUMI

Būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas vai Latvijas valsts standarti, saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV2 daļas 30.8 2. apakšpunktu jābūt nodrošinātiem ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā būtu norādīta vismaz šāda informācija:

 • ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;
 • būvizstrādājuma identifikācijas elements;
 • tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir;
 • garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;
 • paredzētais izmantojums.

Papildus būvē bieži tiek iestrādātas iekārtas/izstrādājumi, kas saskaņā ar Būvniecības likumā ietverto definīciju ir uzskatāmi par būvizstrādājumiem, bet uz kuriem attiecināmas speciālo normatīvo aktu prasības (piemērus skat. 1. tabulā), kas nosaka šo iekārtu/izstrādājumu projektēšanas, ražošanas un drošuma prasības,  atbilstības novērtēšanas procedūras, iesaistīto ekonomisko operatoru pienākumus un nepieciešamos atbilstību apliecinošos dokumentus. 
Ja šajos normatīvos aktos noteiktās prasības ir izpildītas, un iekārtām/izstrādājumiem ir izsniegts atbilstību apliecinošais dokuments (piemēram atbilstības deklarācija) vai tas ir marķēts (piemēram, ar CE zīmi), ir uzskatāms, ka ir izpildītas arī Noteikumu Nr. 156 30.
8 2. apakšpunkta prasības. Līdz ar to, šie izstrādājumi nav jānodrošina ar papildus tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu saskaņā ar Noteikumu Nr. 156 prasībām. 
Papildus, šajā grupā ietvertajiem būvizstrādājumiem, nav jāizsniedz citos speciālajos normatīvos aktos noteiktie dokumenti (piemēram, ekspluatācijas īpašību deklarācija mērīšanas līdzekļiem). 

1.tabula

Iekārtu/Izstrādājumu joma Piemēri Piemērojamie normatīvie akti
Elektroiekārtas Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības iekārtas,
elektriskie sūkņi

Noteikumi Nr.208; Nr.209; Nr.84Nr.941;Nr.480;

Regula Nr. 2017/1369 

Mašīniekārtas Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008) 
Lifti Lifti Noteikumi Nr. 206 
Spiedieniekārtas un to kompleksi Apkures katli, apkures un citu zem spiediena strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi, siltummaiņi, drošības vārsti utt.) Noteikumi Nr. 348 
Vienkāršās spiedtvertnes Nekarsējamās spiedtvertnes gaisa vai slāpekļa uzglabāšanai Noteikumi Nr.207 
Rezervuāri Rezervuāri Noteikumi Nr.339 
Trošu ceļu iekārtas Trošu ceļu iekārtas

Noteikumi Nr. 555

Regula 2016/424 

Iekārtas ar gāzveida kurināmo Apkures katli

 

Noteikumi Nr. 163

Regula Nr. 2016/426 

Radioiekārtas Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas Noteikumi Nr.360 
Mērīšanas līdzekļi  Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes skaitītāji Likums par mērījumu vienotību  un saskaņā ar likumu izdotie MK Noteikumi. 

 

NODERĪGA INFORMĀCIJA UN SAITES

Biežāk uzdotie jautājumi

Pašpārbaudes lapa būvizstrādājumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regula Nr. 305/2011ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 90/106/EEK

Komisijas Deleģētā 2014.gada 21.februāra Regula Nr.574/2014ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 III pielikumu attiecībā uz būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas izstrādē izmantojamo paraugu

Komisijas Deleģētā 2014.gada 18.februāra Regula Nr.568/2014ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 V pielikumu attiecībā uz būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtējumu un pārbaudi

Komisijas Deleģētā 2013.gada 30.oktobra Regula Nr.157/2014par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē

Komisijas Deleģētā 2015.gada 1.jūlija  Regula Nr.2016/364, par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011

Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas „Latvijas standarts”  interneta vietne - https://www.lvs.lv/

Būvizstrādājumu marķēšana ar CE zīmi Eiropas Komisijas sagatavotais ceļvedis (brošūra)

Informācija par būvizstrādājumiem Eiropas Komisijas interneta vietnē 

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) par būvizstrādājumiem Eiropas Komisijas interneta vietnē

Buklets "Soli pa solim līdz mājas atjaunošanai"

 

Būvizstrādājumu prezentācijas:

 

PTAC vebinārs "Logi un ugunsdrošās durvis - atbilstības prasības un kontrole" 10.03.2022.

PTAC būvizstrādājumu kontrole, 1.04.2022.

5 soļi līdz atbilstoša būvizstrādājuma iebūvēšanai

Prezentācija “Logi - atbilstības prasības un kontrole”, 28.05.2021.