Eiropas Savienībā harmonizētās prasības mērīšanas līdzekļiem noteiktas direktīvās 2014/31/ES un 2014/32/ES

Eiropas parlamenta un padomes 2014. gada 26. februāra direktīva 2014/31/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū/ Ministru kabineta 2016. gada 12.aprīļa noteikumi Nr.210 „Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi”.

Darbības joma

Noteikumi nosaka neautomātisko svaru metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtību.

Svari – mērīšanas līdzeklis, ko lieto, lai noteiktu ķermeņa masu, izmantojot gravitācijas spēka iedarbību uz šo ķermeni.

Neautomātiskie svari – svari, ar kuriem veicot svēršanas darbības, nepieciešama operatora līdzdalība.

attels

Būtiskās prasības

Neautomātiskos svarus piedāvā tirgū un nodod lietošanā reglamentētajā jomā, ja tie atbilst 1. pielikumā noteiktajām būtiskajām prasībām.

Neautomātisko svaru konstrukcija un uzbūve ir tāda, lai neautomātiskie svari, pareizi uzstādīti un lietoti paredzētajos apstākļos, saglabātu metroloģiskos raksturojumus. Neautomātiskie svari uzrāda masas vērtību.

Neautomātisko svaru atbilstību būtiskajām prasībām ražotājs apliecina, izmantojot vienu no ražotāja izvēlētām atbilstības novērtēšanas procedūrām, kuras noteiktas MK noteikumu Nr.210   3. nodaļā atbilstoši moduļiem, kuri norādīti 2. pielikumā.

Marķēšana

Neautomātiskos svarus pirms to laišanas tirgū marķē ar:

 • CE atbilstības marķējumu;
 • metroloģisko papildmarķējumu, kurā ir lelais burts "M" un marķējuma piestiprināšanas gada pēdējie divi cipari, kas atrodas taisnstūra iekšpusē. Taisnstūra augstums ir vienāds ar CE atbilstības marķējuma augstumu;
 • paziņotās institūcijas(-u) identifikācijas numuru(-us), kura tika iesaistīta neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas procedūrās ražošanas posmā (norāda aiz CE atbilstības marķējuma un metroloģiskā papildmarķējuma.
  attels

 Uzraksti

 • Uz svariem jābūt šādiem uzrakstiem:
 • ES tipa pārbaudes sertifikāta numurs, ja attiecināms
 • ražotāja nosaukums vai reģistrēta preču zīme
 • precizitātes klases apzīmējums, kuru norobežo ovāls vai divas ar puslokiem savienotas horizontālas līnijas
 • maksimālā robeža (Max ..)
 • minimālā robeža (min ..)
 • verificēšanas iedaļas vērtība (e = ..)
 • tips, partijas vai sērijas numurs

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

 • nodrošina, ka svari ir projektēti un ražoti atbilstoši 1. pielikumā noteiktajām būtiskajām prasībām;
 • sagatavo tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo 3. nodaļā norādīto atbilstības novērtēšanas procedūru, vai nodrošina, ka tā tiek veikta;
 • sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē neautomātiskos svarus ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu;
 • tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju glabā 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū;
 • nodrošina, ka tirgū laistie neautomātiskie svari ir marķēti, norādot tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu MK noteikumu Nr.210 3. pielikumā  paredzēto identificējošo informāciju;
 • uz neautomātiskajiem svariem norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi;
 • nodrošina, ka neautomātiskajiem svariem pievienota lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā.

Pilnvarotais pārstāvis

 • ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt savu pilnvaroto pārstāvi noteiktu uzdevumu veikšanai;
 • pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst neautomātisko svaru projektēšana, tehniskās dokumentācijas izstrādāšana un svaru ražošana.

Importētājs

 • nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošo tehnisko dokumentāciju, marķējis neautomātiskos svarus ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, pievienojis nepieciešamo dokumentāciju un norādījis uz svariem attiecīgo identificējošo informāciju;
 • norāda savu nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties. Ja minētās informācijas norādīšanai nepieciešama neautomātisko svaru iepakojuma atvēršana, to norāda uz iepakojuma vai neautomātiskajiem svariem pievienotajā dokumentā;
 • nodrošina, ka svariem ir pievienota lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā;
 • nodrošina, ka tā atbildības laikā svaru uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību būtiskajām prasībām;
 • 10 gadus pēc svaru laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarācijas kopiju, kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieeju tehniskajai dokumentācijai.

Izplatītājs

 • pirms svaru piedāvāšanas tirgū izplatītājs pārliecinās, ka neautomātiskie svari ir marķēti ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, uz tiem ir informācija par ražotāju un importētāju un ir pievienota nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarācija – atrodas pie ražotāja un importētāja.

Deklarācijas forma ir pieejama MK noteikumu Nr.210 4.pielikumā.

Pārejas noteikumi

Neautomātiskos svarus, kuri laisti tirgū līdz 2016. gada 20. aprīlim, drīkst piedāvāt, ja tie atbilst Ministru kabineta 2006. gada 7. marta noteikumu Nr. 180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi" (direktīva 2009/23/EK) prasībām.

Svaru marķējums atbilstoši MK noteikumu nr.180 prasībām:

attels

 

attels

Noderīgi:

Eiropas Komisijas mājas lapa https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/weighing-instruments/

Eiropas reglamentētās metroloģijas kooperācijas mājas lapa http://www.welmec.org/

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū/Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”

Darbības joma:

Noteikumi nosaka būtiskās metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem – ūdens patēriņa skaitītājiem, gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem, aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem, siltumenerģijas skaitītājiem, šķidrumu mērsistēmām (izņemot ūdeni), automātiskajiem svariem, taksometra skaitītājiem, materiālajiem mēriem, dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem un izplūdes gāzu analizatoriem lai tos varētu ievietot tirgū un nodot lietošanā, kā arī šo mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles un tirgus uzraudzības kārtību.

Būtiskās prasības:

Piedāvāt tirgū un nodot lietošanā var tikai tādus mērīšanas līdzekļus un to papildu ierīces,  kas atbilst 2.pielikumā noteiktajām būtiskajām prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim:

Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi:

Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”

Nr.665 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem”

Nr.666 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem”

Nr.667 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem”

Nr.668 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem”

Nr.669 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām”

Nr.671 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem”

Nr.672 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām izplūdes gāzu analizatoriem”

Nr.674 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām automātiskajiem svariem”

MK 2012. gada 3. jūlija noteikumi

Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”

Mērīšanas līdzekļa atbilstību būtiskajām prasībām pēc ražotāja izvēles novērtē atbilstoši vienam no atbilstības novērtēšanas procedūru moduļiem, kas noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim (1. pielikums).

Marķēšana:

Mērīšanas līdzekļus marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu pirms laišanas tirgū vai mērīšanas līdzekļu ražošanas gaitā, ja tam ir pamatojums.

Metroloģiskajā papildmarķējumā izmanto lielo burtu "M" un marķējuma piestiprināšanas gada pēdējos divus ciparus, kas atrodas taisnstūra iekšpusē. Aiz CE atbilstības marķējuma un papildmarķējuma izvieto tās paziņotās institūcijas(-u) identifikācijas numuru(-us), kura iesaistīta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūrās.

attels
 • CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu izvieto uz katra mērīšanas līdzekļa vai uz tā informācijas plāksnes. labi redzamā vietā, salasāmā un neizdzēšamā veidā.
 • Ja mērīšanas līdzeklis ir pārāk mazs vai pārāk jutīgs, lai uz tā izvietotu CE marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, to norāda uz iepakojuma vai pavaddokumentos

Uzraksti

Uz mērīšanas līdzekļa jābūt šādai informācijai:

 • ražotāja preču zīme vai nosaukums
 • informācija par tā precizitāti
 • ja nepieciešams, informācija par lietošanas nosacījumiem, mērījumu spējām un mērdiapazonu, identifikācijas marķējums, ES tipa pārbaudes sertifikāta vai ES projekta novērtēšanas sertifikāta numurs
 • dimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, kas ir pārāk mazi vai ar lielu jutību, atļauts nozīmīgu informāciju pievienot iepakojumam vai pavaddokumentācijai

Mērīšanas līdzekļiem pievieno informāciju par to ekspluatāciju, tai jāietver:

 • noteiktos ekspluatācijas nosacījumus
 • mehāniskās un elektromagnētiskās vides klases
 • augšējās un apakšējās temperatūras robežas, kā arī kondensācijas iespējamību vai darbības vidi (ārā vai telpās)
 • uzstādīšanas, uzturēšanas un remonta instrukcijas, kā arī pieļaujamo regulēšanu
 • instrukcijas pareizai lietošanai un jebkuriem īpašiem lietošanas nosacījumiem
 • nosacījumus saderībai ar interfeisiem, papildu ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

 • nodrošina, ka mērīšanas līdzekļi ir projektēti un ražoti atbilstoši  noteiktajām būtiskajām prasībām
 • sagatavo tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, vai nodrošina, ka tā tiek veikta
 • sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē mērīšanas līdzekļus ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu
 • tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju glabā 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū
 • nodrošina, ka tirgū laistie mērīšanas līdzekļi ir marķēti, norādot tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu MK tiem paredzēto identificējošo informāciju
 • uz mērīšanas līdzekļiem norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi
 • nodrošina, ka mērīšanas līdzekļiem pievienota atbilstības deklarācija, lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā

Pilnvarotais pārstāvis

 • ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt savu pilnvaroto pārstāvi noteiktu uzdevumu veikšanai
 • pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst mērīšanas līdzekļu projektēšana, tehniskās dokumentācijas izstrādāšana un mērīšanas līdzekļu ražošana

Importētājs

 • pirms mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū un nodošanas ekspluatācijā nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošo tehnisko dokumentāciju, pievienojis atbilstības deklarāciju, marķējis mērīšanas līdzekļus ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, pievienojis nepieciešamo dokumentāciju un norādījis uz mērīšanas līdzekļiem attiecīgo identificējošo informāciju
 • norāda savu nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties
 • nodrošina, ka mērīšanas līdzekļiem ir pievienota lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā
 • nodrošina, ka tā atbildības laikā mērīšanas līdzekļu uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību būtiskajām prasībām
 • 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļu svaru laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarācijas kopiju, kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieeju tehniskajai dokumentācijai

Izplatītājs

 • pirms svaru piedāvāšanas tirgū izplatītājs pārliecinās, ka mērīšanas līdzekļi ir marķēti ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, uz tiem ir informācija par ražotāju un importētāju un ir pievienota nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarāciju regulāri atjauno, tai jābūt pieejamai pie ražotāja un importētāja. Atbilstības deklarācijas kopiju pievieno mērīšanas līdzekļiem.  

Deklarācijas forma ir pieejama MK noteikumu Nr.210 3. pielikumā.

Pārejas noteikumi

Mērīšanas līdzekļus, kuri laisti tirgū līdz 2016. gada 20. aprīlim, drīkst piedāvāt tirgū un nodot lietošanā, ja tie atbilst Ministru kabineta 2006. gada 22.augusta noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” prasībām

Noderīgi:

Eiropas Komisijas mājas lapa https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/measuring-instruments_lv

Eiropas reglamentētās metroloģijas kooperācijas mājas lapa http://www.welmec.org/

attels