Atbilstoši ES regulējumam, kas nosaka prasības atsevišķiem produktiem, tiek noteikti arī pienākumi iesaistītajām personām pirms attiecīgā produkta laišanas un piedāvāšanas ES tirgū. Iesaistītās personas ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs. Attiecībā uz Apvienoto Karalisti 2021. gada 1. janvārī ir mainījusies iesaistīto personu klasifikācija.
Atbilstoši ES regulējumā noteiktajam iesaistīto personu definējumam, Apvienotajā Karalistē ražoto produktu izplatītāji kļūst par importētājiem ES normatīvā regulējuma izpratnē, un tiem mainās pienākumi, jo tie laiž tirgū trešās valsts produktus.

Importētāju pienākumi:

  • Pirms produkta laišanas tirgū importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošo tehnisko dokumentāciju, marķējis produktu ar CE atbilstības marķējumu, pievienojis nepieciešamo dokumentāciju, kā arī marķējis produktu ar tipa, partijas vai sērijas numuru un  savu nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi.
  • Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst izvirzītajām prasībām, produktu nelaiž tirgū līdz nav panākta tā atbilstība. Ja produkts rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.
  • Importētājs uz produkta norāda savu nosaukumu, reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties. 
  • Importētājs nodrošina, ka produktam ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā.
  • Importētājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par produktu, tā uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē produkta atbilstību izvirzītajām prasībām.
  • Importētājs, kurš uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst izvirzītajām prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu produkta atbilstību prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu to no tirgus. Ja produkts rada risku, importētājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.
  • Importētājs 10 gadus pēc produkta laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarācijas kopiju, kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieejamību tehniskajai dokumentācijai.
  • Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu produkta atbilstību piemērojamajām prasībām.
  • Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto produktu radīto risku.

ES regulējums neparedz obligātu pienākumu ražotājam noteikt pilnvaroto pārstāvi (izņemot transportējamās spiedieniekārtas, kuģu aprīkojumu, medicīnas ierīces). Savukārt, ja ražotājs ir pieņēmis lēmumu tādu noteikt, pilnvarotajam pārstāvim jābūt izvietotam ES. Līdz ar to, sākot ar 2021. gada 1. janvāri ražotāju pilnvarotie pārstāvji, kas ir izvietoti Apvienotajā Karalistē, vairs netiek uzskatīti par pilnvarotajiem pārstāvjiem ES normatīvā regulējuma izpratnē.