PTAC klientu klātienes apkalpošana un konsultēšana Rīgā un Daugavpils reģionālajā pārvaldē

  • pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30;
  • trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30.

Jūs varat iesniegt iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) personīgi, ievietojot to PTAC pasta kastē Brīvības ielā 55, Rīgā (2. ieeja, ielokā pie baznīcas) darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00, ar pasta starpniecību (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010) vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:  

  • Iesniegumi:
    • E-pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv * - dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu

*Nosūtāmā elektroniskā pasta sūtījuma apjoms nedrīkst būt lielāks par 30 megabaitiem (MB). Ja Jums nepieciešams nosūtīt lielāka apjoma datnes, lūdzu, sazināties ar PTAC lietvedību (tālr. 68806512) vai ar atbildīgo PTAC amatpersonu par lietas virzību.

Svarīga informācija!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiek reģistrēti un izskatīti elektroniskie dokumenti, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, un uz tiem tiek sniegtas oficiālas atbildes. 

Informācija par elektroniskā paraksta pakalpojumu ir pieejama mājaslapā: http://www.e-me.lv un https://www.eparaksts.lv/ .

Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiek saņemts elektroniski iesniegums vai jautājums, kas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, korespondentam tiek sniegta konsultatīva rakstura atbilde (elektroniski vai telefoniski), kas nav uzskatāma par iestādes oficiālu atbildi.

Informējam, ka sakarā ar saņemto iesniegumu skaitu, iesnieguma izskatīšana var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem. Atsevišķos gadījumos iesniegums var tikt izskatīts arī ilgākā laika posmā.


Saistošie normatīvie akti:

Iesnieguma likums

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”