Speciālās reklāmas prasības

Papildu prasības reklāmas jomā var tikt noteiktas dažādos tiesību aktos.

Bērnu tiesību aizsardzības prasības

Reklāmas likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums u.c.

  • Reklāmā aizliegts izmantot bērnu dabisko paļāvību vai pieredzes trūkumu.
  • Bērniem paredzētajā reklāmā vai reklāmā, kas veidota ar bērnu piedalīšanos, aizliegts apdraudēt bērnu tiesības un intereses.
  • Aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmā un adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmu bērniem.
  • Bērniem paredzētajā reklāmā aizliegts:
  • ietvert apgalvojumus, vizuālu vai skaņas informāciju, kura varētu nodarīt viņiem morālu vai fizisku kaitējumu vai radīt mazvērtības sajūtu
  • ietvert mudinājumu vai mudināt uz agresivitāti un vardarbību, diskreditēt vecāku, aizbildņu un pedagogu autoritāti; 
  • vērst uzmanību uz to, ka konkrētu preču vai pakalpojumu iegāde rada fizisku, sociālu vai psiholoģisku pārākumu pār vienaudžiem vai ka attiecīgās preces trūkums izraisa pretēju rezultātu; 
  • nepārprotami norādīt, ka reklamējamās preces vai pakalpojuma iegāde ir iespējama jebkurai ģimenei, neņemot vērā tās budžetu; 
  • attēlot bērnus bīstamās situācijās.
  • Jāievēro citi aizliegumi un ierobežojumi, kas noteikti bērniem paredzētajā reklāmā normatīvajos aktos, piemēram, Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 13.panta 5.punktā.

Piemēram:

PTAC atzina par aizliegtu reklāmu, kurā attēlots erotiska rakstura žurnāla vāks, uz kura redzams sievietes ķermenis ar atkailinātām krūtīm, un kura izplatīta bērnu auditorijai paredzētajos izdevumos – vairāku veidu DVD diskos ar multiplikācijas filmām, pamatojoties uz, cita starpā, PTAC saņemto kompetentās iestādes atzinumu par to, ka, izplatot to, konkrētais materiāls rada draudus bērna garīgajai attīstībai un tiek pārkāptas Bērnu tiesību aizsardzības likuma normas.

 

Tabakas izstrādājumu reklāma

Likums Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu

Tā ir jebkurā veidā izplatīta komerciāla komunikācija (piemēram, iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radioraidījumi un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kā arī darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu pirkšanu vai patēriņu, tajā skaitā tabakas izstrādājumu izvietojums tirdzniecības vietās, pielietojot dažādus patēriņu veicinošus efektus [piemēram, vārdus (saukļus), formas, attēlus, krāsas, gaismas un skaņas efektus].

Tabakas izstrādājumu reklāma, kas adresēta patērētājiem, ir aizliegta. Tā ir atļauta tikai speciālajos izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības tirgum (ievērojot reklāmai noteiktās prasības).

Piemēram:

Aizliegta ir reklāma, kas izpaužas kā tabakas izstrādājumu izvietojums tirdzniecības vietās, izmantojot tādas formas un krāsas cenu zīmes tirdzniecības vietā, kas atšķiras no citu preču cenu zīmēm.

 

Azartspēļu reklāma

Azartspēļu un izložu likums

Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

Piemēram:

Aizliegta ir azartspēļu reklāma ziņu interneta portālā.

 

Alkoholisko dzērienu reklāma

Alkoholisko dzērienu aprites likums

Alkoholisko dzērienu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi, kā arī informē par alkoholisko dzērienu pārdošanas, iegādāšanās un nodošanas aizliegumu nepilngadīgām personām. Šādai informācijai atvēlami vismaz 10 procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

Informācija jāsniedz reklāmas apakšējā daļā ar melniem burtiem uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

* Brīdinājuma tekstā vārda „pārmērīgs” iekļaušana neatbilst Likuma prasībai un jēgai. Jēdziens „pārmērīgs”, būdams neizmērāms un subjektīvs, PTAC ieskatā mazina/var mazināt brīdinošās informācijas iedarbību un tātad arī tās mērķa sasniegšanu.

* Brīdinājuma uzraksts nav jāsniedz, ja alkoholisko dzērienu tirdzniecības, ražošanas un uzglabāšanas vietās tiek izvietotas tikai alkoholisko dzērienu preču zīmes un/vai tiek sniegta pamatinformācija par alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, alkoholiskā dzēriena nosaukums, cena, tilpums un cita patērētājam svarīga informācija), kā arī brīdinājuma uzraksts nav jāsniedz uz sadzīves priekšmetiem, ja tie izmantoti par reklāmas nesējiem (piemēram, lampām).

Jāievēro likumā noteiktie alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežojumi, tostarp aizliegums vides reklāmās.

Piemēram:

Ir aizliegts alkoholisko dzērienu reklāmā attēlot personu lietojam alkoholisko dzērienu.

 

Uztura bagātinātāju reklāma

Ministru kabineta noteikumi Nr.725 „Noteikumi par uztura bagātinātājiem”

Uztura bagātinātāja reklāmā iekļauj norādes "Uztura bagātinātājs" un "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".

Norāde "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu" aizņem ne mazāk kā piecus procentus no reklāmas apjoma. Burtu izmērs ir tāds, lai norāde aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

Noderīgi

  Normatīvie akti

  PTAC lēmumi