- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 327/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilatoriem, kurus darbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011R0327

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 327/2011 nosaka ekodizaina prasības ventilatoru laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kuras piemērojamas arī ventilatoriem, kas iebūvēti citos ar enerģiju saistītos ražojumos, uz kuriem attiecas Direktīva 2009/125/EK.

Šo regulu nepiemēro ventilatoriem, kas iebūvēti:

 • ražojumos ar vienu elektromotoru, kura jauda ir 3 kW vai mazāka, ja ventilators ir uzstādīts uz tās pašas vārpstas, ko izmanto galvenās funkcijas piedziņai;
 • veļas žāvētājos un veļas mazgāšanas-žāvēšanas mašīnās, kuru maksimālā elektriskā ieejas jauda ir ≤ 3 kW; 
 • virtuves tvaika nosūcējos, kuru ventilatora (-u) kopējā maksimālā elektriskā ieejas jauda ir < 280 W.

Šo regulu nepiemēro ventilatoriem, kas ir:

 • īpaši paredzēti ekspluatācijai sprādzienbīstamā vidē, kā noteikts Direktīvā 94/9/EK (1);
 • paredzēti īslaicīgai ekspluatācijai avārijas situācijās saistībā ar ugunsdrošības prasībām, kas noteiktas Direktīvā 89/106/EK (2);
 • īpaši paredzēti ekspluatācijai:
  • apstākļos, kad pārvietotās gāzes darba temperatūra pārsniedz 100 °C;
  • apstākļos, kad motors, kas darbina ventilatoru, neatrodas gāzes plūsmā un ekspluatācijas vides temperatūra pārsniedz 65 °C;
  • apstākļos, kad pārvietotās gāzes gada vidējā temperatūra un/vai ekspluatācijas vides apkārtējā temperatūra motoram, kas neatrodas gāzes plūsmā, ir zemāka par – 40 °C;
  • ar barošanas spriegumu > 1 000 V maiņstrāvai vai > 1 500 V līdzstrāvai;
  • toksiskās, stipri korozīvās un ugunsnedrošās vidēs vai vidēs ar abrazīvām vielām;
 • laisti tirgū pirms 2015. gada 1. janvāra tādu identisku ventilatoru aizstāšanai, kas iebūvēti ražojumos, kuri laisti tirgū pirms 2013. gada 1. janvāra, 

taču uz iepakojuma, ražojuma informācijā un tehniskajā dokumentācijā attiecībā uz a), b) un c) apakšpunktu ir skaidri jānorāda, ka ventilatoru drīkst izmantot tikai paredzētajam nolūkam, savukārt attiecībā uz d) apakšpunktu – kādam (-iem) ražojumam(-iem) tas ir paredzēts.

- Galvenās ietvertās prasības

Regulā dotas konkrētas energoefektivitātes minimālās prasības atkarībā no ventilatora darbības tipa, kā arī prasības informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, mērījumu un aprēķinu metodēm un verifikācijai. 

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti.