- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1254/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R1254

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 1254/2014 nosaka energomarķējuma prasības dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtām.

Šo regulu nepiemēro šādām dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtām:

 • vienvirziena (izplūdes vai ieplūdes) iekārtām ar elektrisko ieejas jaudu, kura ir mazāka par 30 W;
 • tām, kas paredzētas tikai lietošanai sprādzienbīstamā vidē, kā noteikts Eiropas parlamenta un Padomes Direktīvā 94/9/EK (2);
 • tām, kas paredzētas tikai lietošanai ārkārtas situācijās, neilgi un kas atbilst būvdarbu pamata prasībām ugunsdrošības jomā, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 305/2011 (3);
 • tām, kas paredzētas tikai lietošanai šādos apstākļos:
  • ja pārvietotā gaisa darbības režīma temperatūra pārsniedz 100 °C;
  • ja motoram, kas darbina ventilatoru un kas neatrodas gaisa plūsmā, darbības vides temperatūra pārsniedz 65 °C;
  • ja pārvietotā gaisa temperatūra vai darbības vides temperatūra motoram, kas neatrodas gaisa plūsmā, ir zemāka par – 40 °C; 
  • ja maiņstrāvas spriegums ir lielāks par 1 000 V vai ja līdzstrāvas spriegums ir lielāks par 1 500 V; 
  • toksiskā, stipri korozīvā vai ugunsnedrošā vidē vai vidē ar abrazīvām vielām;
 • iekārtām ar siltummaini un siltumsūkni siltuma utilizācijai vai iekārtām, kas nodrošina siltumpārnesi vai siltuma noņemšanu un ir kā papildiekārtas siltuma utilizācijas sistēmai, izņemot siltumpārnesi aizsardzībai pret salu un atkausēšanai;
 • iekārtām, kas tiek klasificētas kā tvaika nosūcēji, uz kuriem attiecas Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 65/2014.

- Galvenās ietvertās prasības

Mājsaimniecību ventilācijas iekārtas tiek marķētas ar energoefektivitātes klasi no A+ līdz G. Iekārtām šo klasi piešķir, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, īpatnējā ieejas jauda, siltuma reģenerācijas termiskā efektivitāte, ventilācijas vadības ierīces tips un citi faktori.
Regula arī nosaka prasības ražojuma datu lapai, tehniskajai dokumentācijai, informācijas sniegšanai internetā, mērījumu un aprēķinu metodēm u.c. Vairāk informācijas skatīt regulā.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 1253/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R1253

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 1253/2014 attiecas uz ventilācijas iekārtām.

Šo regulu nepiemēro šādām ventilācijas iekārtām:

 • vienvirziena (izplūdes vai ieplūdes) iekārtām ar elektrisko ieejas jaudu, kura ir mazāka par 30 W, izņemot prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu;
 • divvirzienu iekārtām ar ventilatoru kopējo elektrisko ieejas jaudu, kura ir mazāka par 30 W uz gaisa plūsmu, izņemot prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu;
 • aksiāliem vai centrbēdzes ventilatoriem, kuri aprīkoti tikai ar korpusu, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 327/2011;
 • tām, kas paredzētas tikai lietošanai sprādzienbīstamā vidē, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/9/EK (1);
 • tām, kas paredzētas tikai lietošanai ārkārtas situācijās, neilgi un kas atbilst būvdarbu pamata prasībām ugunsdrošības jomā, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 305/2011 (2);
 • tām, kas paredzētas lietošanai tikai šādos apstākļos:
  • ja pārvietotā gaisa darbības režīma temperatūra pārsniedz 100 °C;
  • ja motoram, kas darbina ventilatoru un kas neatrodas gaisa plūsmā, darbības vides temperatūra pārsniedz 65 °C;
  • ja pārvietotā gaisa temperatūra vai darbības vides temperatūra motoram, kas neatrodas gaisa plūsmā, ir zemāka par – 40 °C;
  • ja maiņstrāvas spriegums ir lielāks par 1 000 V vai ja līdzstrāvas spriegums ir lielāks par 1 500 V;
  • toksiskā, stipri korozīvā vai ugunsnedrošā vidē vai vidē ar abrazīvām vielām;
 • iekārtām ar siltummaini un siltumsūkni siltuma utilizācijai vai iekārtām, kas nodrošina siltumpārnesi vai siltuma noņemšanu un ir kā papildiekārtas siltuma utilizācijas sistēmai, izņemot siltumpārnesi aizsardzībai pret salu un atkausēšanai;
 • iekārtām, kas tiek klasificētas kā tvaika nosūcēji, uz kuriem attiecas Komisijas Regula (ES) Nr. 66/2014 (3) par virtuves iekārtām.

- Galvenās ietvertās prasības

Regula nosaka ekodizaina prasības gan dzīvojamo ēku, gan nedzīvojamo ēku ventilācijas iekārtām (DĒVI un NDĒVI). Prasības attiecas gan uz iekārtu energoefektivitāti, gan informācijas sniegšanu, aprēķinu veikšanu un verifikāciju. 

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1253/2009 Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1254/2014 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016XC1111(09) 
Lai atvieglotu prasību izpildi, ir izstrādātās vadlīnijas (angļu valodā): 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/implementation_gu...