Ūdenssūkņi

- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0547

 Iekārtas, uz kurām attiecas prasības
Regula Nr. 547/2012 nosaka ekodizaina prasības tīra ūdens sūknēšanai paredzētu rotodinamisko ūdenssūkņu, tostarp arī citos ražojumos iebūvētu, laišanai tirgū.

Šī regula neattiecas uz:

  1. ūdenssūkņiem, kas īpaši paredzēti tīra ūdens sūknēšanai temperatūrā, kas zemāka par – 10 °C vai augstāka par 120 °C, izņemot attiecībā uz II pielikuma 2. punkta 11. līdz 13. apakšpunktā noteiktajām prasībām par informāciju par ražojumiem; 
  2. ūdenssūkņiem, kas paredzēti lietojumam ugunsdzēsībā;
  3. tilpuma ūdenssūkņiem;
  4. pašuzsūcošiem ūdenssūkņiem.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības sūkņiem ietver gan energoefektivitātes prasības, gan prasības par informācijas nodrošināšanu par iekārtu. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Komisijas Regulas (ES) Nr. 547/2012 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0547.

Cirkulācijas sūkņi

- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas

- Regulas

Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009  par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R0641

Komisijas Regula (ES) Nr. 622/2012 (2012. gada 11. jūlijs), ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0622

Regulu konsolidētā versija: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02009R0641-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 641/2009 tiek noteiktas ekodizaina prasības autonomu hermētisko cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamu hermētisko cirkulācijas sūkņu laišanai tirgū.

Šo regulu nepiemēro:

  1. dzeramā ūdens cirkulācijas sūkņiem, izņemot I pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkta d) daļā noteiktās prasības par informāciju par ražojumu;
  2. produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem, kuri laisti tirgū ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī, ar kuriem tiek aizstāti identiski produktos iebūvēti cirkulācijas sūkņi, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2015. gada 1. augustā, un kuri tiek īpaši laisti tirgū kā šādi aizstājēji, izņemot I pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkta e) daļā noteiktās prasības par informāciju par ražojumu.

- Galvenās ietvertās prasības

Galvenās ekodizaina prasības ietver energoefektivitāti un informācijas sniegšanu par produktu. Vairāk informācijas skatīt regulā. 

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

  • EN 16297-1:2012 Sūkņi. Centrbēdzes sūkņi. Hermētiskie cirkulācijas sūkņi. 1. daļa: Vispārīgās prasības un procedūras energoefektivitātes indeksa (EEI) testēšanai un aprēķināšanai. 
  • EN 16297-2:2012 Sūkņi. Centrbēdzes sūkņi. Hermētiskie cirkulācijas sūkņi. 2. daļa: Energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšana autonomiem cirkulācijas sūkņiem.
  • EN 16297-3:2012 Sūkņi. Centrbēdzes sūkņi. Hermētiskie cirkulācijas sūkņi. 3. daļa: Energoefektivitātes indekss (EEI) izstrādājumos integrētiem cirkulācijas sūkņiem