- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1186,  ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1186

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā (ES) 2015/1186 ir noteiktas prasības, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu attiecībā uz lokālajiem telpu sildītājiem ar nominālo siltuma jaudu 50 kW vai mazāku.

Šo regulu nepiemēro:

 1. elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem;
 2. lokālajiem telpu sildītājiem, kuros siltuma ģenerēšanai izmanto tvaika kompresijas ciklu vai sorbcijas ciklu un kurus darbina ar elektriskiem kompresoriem vai kurināmo;
 3. cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuros kā kurināmo paredzēts izmantot tikai nekoksnes biomasu; 
 4. lokālajiem telpu sildītājiem, kas paredzēti nevis iekštelpu sildīšanai, lai ar siltuma konvekciju vai siltuma starojumu cilvēkiem nodrošinātu un uzturētu noteiktu siltumkomfortu, bet citām vajadzībām;
 5. lokālajiem telpu sildītājiem, ko paredzēts izmantot tikai ārpus slēgtām telpām;
 6. lokālajiem telpu sildītājiem, kuru tiešā siltuma jauda veido mazāk nekā 6 % no kopējās tiešās un netiešās siltuma jaudas pie nominālās siltuma jaudas;
 7. cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuri netiek montēti rūpnīcā vai kurus viens ražotājs nenodrošina kā samontējamus komponentus vai daļas, kuras paredzēts samontēt uz vietas;
 8. lokālajiem telpu kvēlsildītājiem un cauruļveida lokālajiem telpu sildītājiem;
 9. gaisa sildīšanas iekārtām;
 10. pirtskrāsnīm.

- Galvenās ietvertās prasības

Prasības attiecas uz vietējām apkures iekārtām ar nominālo jaudu līdz 50 kW vai mazāku. Energoefektivitātes klases tiek piešķirtas skalā no A++ līdz G. Regula nosaka prasības energomarķējuma saturam, noformējumam un izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. 

- Regulas

Komisijas Regula (ES) 2015/1188, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1188
Komisijas Regula (ES) 2015/1185, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem

Konsolidētā versija:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02015R1185-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 2015/1185 ir noteiktas ekodizaina prasības, lai laistu tirgū un/vai nodotu ekspluatācijā cietā kurināmā lokālos telpu sildītājus, kuru nominālā siltuma jauda ir ≤ 50 kW.

Šo regulu nepiemēro:

 1. cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuros kā kurināmo paredzēts izmantot tikai nekoksnes biomasu;
 2. cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, ko paredzēts izmantot tikai ārpus telpām;
 3. cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuru tiešā siltuma jauda veido mazāk nekā 6 % no kopējās tiešās un netiešās siltuma jaudas pie nominālās siltuma jaudas;
 4. cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuri netiek montēti rūpnīcā vai kurus viens ražotājs nenodrošina kā samontējamus komponentus vai daļas, kuras paredzēts samontēt uz vietas;
 5. gaisa sildīšanas iekārtām;
 6. pirtskrāsnīm.

Regulā Nr. 2015/1188 ir noteiktas ekodizaina prasības, lai laistu tirgū un nodotu ekspluatācijā sadzīves lokālos telpu sildītājus ar nominālo siltuma jaudu 50 kW vai mazāku un komerciālos lokālos telpu sildītājus ar ražojuma vai atsevišķa tā segmenta jaudu 120 kW vai mazāku. 

Šo regulu nepiemēro:

 1. lokālajiem telpu sildītājiem, kuros siltuma ģenerēšanai izmanto tvaika kompresijas ciklu vai sorbcijas ciklu un kurus darbina ar elektriskiem kompresoriem vai kurināmo;
 2. lokālajiem telpu sildītājiem, kas paredzēti nevis iekštelpu sildīšanai, lai ar siltuma konvekciju vai siltuma starojumu cilvēkiem nodrošinātu un uzturētu noteiktu siltumkomfortu, bet citām vajadzībām;
 3. lokālajiem telpu sildītājiem, ko paredzēts izmantot tikai ārpus telpām;
 4. lokālajiem telpu sildītājiem, kuru tiešā siltuma jauda veido mazāk nekā 6 % no kopējās tiešās un netiešās siltuma jaudas pie nominālās siltuma jaudas;
 5. gaisa sildīšanas iekārtām;
 6. pirtskrāsnīm;
 7. pakārtotajiem sildītājiem.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības vietējām apkures iekārtām ietver ekodizaina prasības telpu apsildes sezonas energoefektivitātei, ekodizaina prasības emisijām gaisā, prasības informācijai par ražojumu gan ražojuma datu lapā, gan tehniskajā dokumentācijā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Komisijas Regulas (ES) 2015/1188, Regulas (ES) 2015/1185 un Regulas (ES) 2015/1186 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017XC0310(04)
Lai atvieglotu prasību izpildi, ir izstrādātās vadlīnijas (angļu valodā): 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelinesspacewaterheaters_final.pdf 

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0811

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0812

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula (ES) Nr. 811/2013 nosaka prasības, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW, komplektiem, kas sastāv no telpu sildītāja ar jaudu ≤ 70 kW, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas, un komplektiem, kas sastāv no kombinētā sildītāja ar jaudu ≤ 70 kW, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas.

Šo regulu nepiemēro:

 • sildītājiem, kas īpaši projektēti ekspluatācijai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas galvenokārt ražots no biomasas;
 • sildītājiem, kuros izmanto cieto kurināmo;
 • sildītājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES;
 • sildītājiem, kas siltumu ražo tikai karsta dzeramā un saimniecības ūdens sagatavošanai;
 • sildītājiem, ar kuriem silda un piegādā gāzveida siltumpārneses līdzekļus, piemēram, tvaiku vai gaisu;
 • koģenerācijas telpu sildītājiem ar maksimālo elektrisko jaudu 50 kW vai lielāku.

Regulā (ES) Nr. 812/2013 ir noteiktas prasības, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu ūdenssildītājiem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW, karstā ūdens tvertnēm ar glabāšanas tilpumu ≤ 500 litri un ūdenssildītājam ar ≤ 70 kW jaudu un saules enerģijas iekārtas komplektiem.

Šo regulu nepiemēro:

 1. ūdenssildītājiem, kas īpaši projektēti ekspluatācijai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas galvenokārt ražots no biomasas;
 2. ūdenssildītājiem, kuros izmanto cieto kurināmo;
 3. ūdenssildītājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES;
 4. kombinētajiem sildītājiem, kas definēti 2. pantā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 811/2013; 
 5. ūdenssildītājiem, kas neatbilst vismaz slodzes profilam ar mazāko references enerģiju, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;
 6. ūdenssildītājiem, kas paredzēti tikai karsto dzērienu un/vai ēdienu sagatavošanai.

- Galvenās ietvertās prasības

Telpu vai ūdens sildītājiem tiek piešķirtas energoefektivitātes klases skalā no A++ līdz G. Ir iespējams arī iegādāties kombinētas iekārtas, piemēram, ūdens sildītāju ar solāro karstā ūdens tvertni, lai iegūtu A+++ klases iekārtu. 
Regula nosaka prasības energomarķējuma saturam un noformējumam, izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. 

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0813

Komisijas Regula (ES) Nr. 814/2013 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0814

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 813/2013 nosaka ekodizaina prasības, lai laistu tirgū un/vai nodotu ekspluatācijā telpu sildītājus un kombinētos sildītājus, kuru nominālā siltuma jauda ir ≤ 400 kW, ieskaitot telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektus vai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektus, kā definēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 2. pantā.

Šo regulu nepiemēro:

 1. sildītājiem, kuri īpaši projektēti ekspluatācijai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas galvenokārt iegūts no biomasas;
 2. sildītājiem, kuros izmanto cieto kurināmo;
 3. sildītājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES;
 4. sildītājiem, kas siltumu ražo tikai karsta dzeramā un saimniecības ūdens sagatavošanai;
 5. sildītājiem, ar kuriem silda un piegādā gāzveida siltumpārneses līdzekļus, piemēram, tvaiku vai gaisu;
 6. koģenerācijas telpu sildītājiem ar maksimālo elektrisko jaudu 50 kW vai lielāku;
 7. siltumģeneratoriem, kas paredzēti sildītājiem un sildītāju korpusiem, kuri aprīkojami ar šādiem siltumģeneratoriem, un kas laisti tirgū līdz 2018. gada 1. janvārim, lai aizstātu identiskus siltumģeneratorus un identiskus sildītāju korpusus. Uz nomaiņai paredzētā produkta vai tā iepakojuma skaidri norāda, kādam sildītājam tas paredzēts.

Regulā Nr. 814/2013 ir noteiktas ekodizaina prasības, lai laistu tirgū un/vai nodotu ekspluatācijā ūdenssildītājus, kuru nominālā siltuma jauda ir ≤ 400 kW, un karstā ūdens tvertnes ar glabāšanas tilpumu ≤ 2000 litri, ieskaitot ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektus, kā definēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 812/2013. 2. pantā. 

Šo regulu nepiemēro:

 1. ūdenssildītājiem, kas īpaši projektēti ekspluatācijai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas galvenokārt iegūts no biomasas;
 2. ūdenssildītājiem, kuros izmanto cieto kurināmo; 
 3. ūdenssildītājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES;
 4. kombinētajiem sildītājiem, kā definēts 2. pantā Komisijas Regulā (ES) Nr. 813/2013;
 5. ūdenssildītājiem, kas neatbilst pat slodzes profilam ar vismazāko references jaudu, kā norādīts III pielikuma 1. tabulā;
 6. ūdenssildītājiem, kas paredzēti tikai karstu dzērienu un/vai ēdienu pagatavošanai;
 7. siltumģeneratoriem, kas paredzēti ūdenssildītājiem un ūdenssildītāju korpusiem, kuri aprīkojami ar šādiem siltumģeneratoriem, un kas laisti tirgū līdz 2018. gada 1. janvārim, lai aizstātu identiskus siltumģeneratorus un identiskus ūdenssildītāju korpusus. Uz nomaiņai paredzētā produkta vai tā iepakojuma skaidri norāda, kādam ūdenssildītājam tas paredzēts.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības šādām iekārtām ietver energoefektivitāti, slāpekļa oksīda emisiju līmeņus, ūdens sildītāju tvertņu tilpumu, siltuma zudumu apjomu no karstā ūdens tvertnēm, kā arī prasības informācijai par ražojumu gan ražojuma datu lapā, gan tehniskajā dokumentācijā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Komisijas Regulas (ES) Nr. 813/2013 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0703(01)
Lai atvieglotu prasību izpildi, ir izstrādātās vadlīnijas (angļu valodā): 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelinesspacewa...

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1187

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 2015/1187 ir noteiktas prasības, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu cietā kurināmā katliem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW un komplektiem, kas sastāv no cietā kurināmā katla ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW, papildu sildītājiem, temperatūras regulatoriem un saules enerģijas iekārtām.

Šo regulu nepiemēro:

 1. katliem, kas siltumu ražo tikai dzeramā un saimniecības ūdens uzsildīšanai;
 2. katliem gāzveida siltumnesēja (piemēram, tvaika vai gaisa) uzsildīšanai un piegādāšanai;
 3. cietā kurināmā koģenerācijas katliem ar maksimālo elektrisko jaudu ≥ 50 kW;
 4. nekoksnes biomasas katliem.

- Galvenās ietvertās prasības 

Energoefektivitātes klasi cietā kurināmā katliem piešķir skalā no A+++ līdz G. Šīs prasības attiecas arī uz kombinētiem produktiem, kuros ietilpst cietā kurināmā katls, papildsildītāji, temperatūras kontrolieri un saules enerģijas iekārtas (piemēram, saules kolektori). 
Regula nosaka prasības energomarķējuma saturam un noformējumam, izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. 

- Regulas

Komisijas Regula (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1189

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 2015/1189 ir noteiktas ekodizaina prasības, lai laistu tirgū un nodotu ekspluatācijā tādus cietā kurināmā katlus, kuru nominālā siltuma jauda ir 500 kW vai mazāka, tostarp tādus, kas iekļauti cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektos, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/1187 2. pantā

Šo regulu nepiemēro:

 1. katliem, kas siltumu ražo tikai dzeramā vai saimniecības ūdens uzsildīšanai;
 2. katliem gāzveida siltumnesēja (piemēram, tvaika vai gaisa) uzsildīšanai un piegādāšanai;
 3. koģenerācijas cietā kurināmā katliem ar maksimālo elektrisko jaudu ≥ 50 kW;
 4. nekoksnes biomasas katliem.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības cietā kurināmā katliem ar nominālo jaudu 500 kW vai mazāk ir obligātas no 2020. gada 1. janvāra (regulas 3. pants). Šīs prasības attiecas arī uz kombinētiem produktiem, kuros ietilpst cietā kurināmā katls, papildsildītāji, temperatūras kontrolieri un saules enerģijas iekārtas (piemēram, saules kolektori). 
Ekodizaina prasības galvenokārt aptver energoefektivitātes prasības un ierobežojumus  piesārņojošo vielu emisijām gaisā, kā arī informācijas sniegšanu. 

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1187 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017XC0310(03)
Lai atvieglotu prasību izpildi, ir izstrādātās vadlīnijas (angļu valodā): 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelinesspacewa...

- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) 2016/2281, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R2281

Konsolidētā versija: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02016R2281-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības šādu ražojumu laišanai tirgū/nodošanai ekspluatācijā:

 1. gaisa sildīšanas iekārtas, kuru nominālā sildīšanas jauda nepārsniedz 1 MW;
 2. dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuru nominālā dzesēšanas jauda nepārsniedz 2 MW;
 3. ventilatorkonvektori.

Šo regulu nepiemēro ražojumiem, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

 1. ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) 2015/1188  attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem;
 2. ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012 attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem;
 3. ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013 attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem;
 4. ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) 2015/1095 attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem;
 5. komfortdzesinātāji, kuru izejošā atdzesētā ūdens temperatūra nesasniedz + 2 °C, un augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuru izejošā atdzesētā ūdens temperatūra nesasniedz + 2 °C vai pārsniedz + 12 °C;
 6. ražojumi, ko paredzēts izmantot lielākoties ar biomasas kurināmo;
 7. ražojumi, kuros izmanto cieto kurināmo;
 8. ražojumi, kas siltumu vai aukstumu piegādā kombinācijā ar elektroenerģiju (koģenerācija), izmantojot kurināmā sadedzināšanas vai pārveidošanas procesu;
 9. tādās iekārtās ietverti ražojumi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām;
 10. augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuros izmanto tikai iztvaices kondensatorus;
 11. pēc pasūtījuma izgatavoti ražojumi, ko izgatavo vienā eksemplārā un montē uz vietas;
 12. augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuros atdzesēšana notiek absorbcijas procesā, par enerģijas avotu izmantojot siltumu, un
 13. gaisa sildīšanas un/vai dzesēšanas iekārtas, kuru primārā funkcija ir ātrbojīgu materiālu ražošana vai glabāšana pie norādītas temperatūras komerciālos, institucionālos vai rūpnieciskos objektos, bet telpas sildīšana un/vai telpas dzesēšana ir tikai sekundāra funkcija, un kuru telpas sildīšanas un/vai telpas dzesēšanas funkcijas energoefektivitāte ir atkarīga no šīs primārās funkcijas.

- Galvenās ietvertās prasības

Atkarībā no produkta veida ekodizaina prasības gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtām ietver energoefektivitāti, enerģijas sniegumu, slāpekļa oksīdu emisiju. Regula ietver arī prasības mērījumu un aprēķinu metodēm un verifikācijai.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/2281 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017XC0714(03)
Lai atvieglotu prasību izpildi, ir izstrādātās vadlīnijas (angļu valodā): 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelines_air_he...