Normatīvie akti:

Līdz 2024.gada 10.aprīlim (ieskaitot): Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr.360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi” (MK Noteikumi Nr. 360)

No 2024.gada 11.aprīļa: Ministru kabineta 2024. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.215  “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas, lietošanas un uzraudzības noteikumi” (MK Noteikumi Nr. 215).

Liftos var uzstādīt tikai atbilstošas Saziņas ierīces. Lai pārliecinātos par Saziņas ierīču  atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām, jāpārliecinās, vai:  

 • katra Saziņas ierīce ir nodrošināta ar identifikācijas marķējumu (ražotāja nosaukums vai preču zīme, modelis, tips vai identifikācijas numurs); 
 • katrai Saziņas ierīcei ir CE atbilstības marķējums, kas apliecina, ka ražotājs ir nodrošinājis, ka ierīce atbilst visos piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām un tā paredzēta laišanai tirgū, turpmākajai izplatīšanai, kā arī nodošanai ekspluatācijā Eiropas Savienībā. 
 • katra Saziņas ierīce ir nodrošināta ar  lietošanas instrukciju, kurā norādīti ierīces lietošanas, uzstādīšanas, testēšanas un apkopes nosacījumi, tai skaitā principiālā elektroshēma un citi rasējumi, diagrammas, ja tādi nepieciešami, lai izprastu ierīces darbību. 
 • Ja Saziņas ierīce ir radioiekārta (proti, atbilstoši tās tehniskajam izpildījumam Saziņas ierīce spēj darboties globālajā mobilo sakaru sistēmā (GSM), t.i. mobilo sakaru operatoriem iedalītajās frekvencēs,  vai bezvadu interneta tīklā, un balss telefonijas sakari tiek nodrošināti bezvadu interneta tīklā) tai jāatbilst radioiekārtām piemērojamām prasībām un jābūt nodrošinātai arī ar ražotāja ES atbilstības deklarācijas (EU Declaration of Conformity) kopiju vai šādu tekstu "[Ražotāja nosaukums] deklarē, ka radioiekārta [radioiekārtas tipa apzīmējums] atbilst [attiecīgais normatīvais akts, kuram deklarē atbilstību]. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļvietnē: [precīza tīmekļvietnes adrese].", attiecīgi nodrošinot pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu norādītajā tīmekļa vietnē;

Ja ierīce nav identificējama, tai nav CE atbilstības marķējuma, tad tādas ierīces Latvijā piedāvāt un lietot aizliegts un attiecīgi liftos šādas ierīces uzstādīt nedrīkst.  

Normatīvajiem aktiem neatbilstošu Saziņu ierīču uzstādīšana liftos rada tiesiskās sekas liftu valdītājam, jo nav iespējams nodrošināt liftu atbilstību normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Vienlaikus,  izmantojot Saziņas ierīci, kas ir radioiekārta, nav apliecināta atbilstība Noteikumos Nr.360 noteiktajām prasībām, pastāv risks, ka noteiktos apstākļos: 

 • var radīt kaitīgus radiotraucējumus citām radioiekārtām lifta tuvumā; 
 • var neizveidot savienojumu vai to izveidot ar neatbilstošu adresātu, var nenodrošināt pastāvīgu abpusēju balss saziņu (datu pārraidi) vai tā būs traucēta, kā arī var nenodrošināt automātisko ierīces paštestu (spēju izveidot savienojumu). 

Līdz ar to šādu Saziņas ierīces ir uzskatāmas par neatbilstošām piemērojamo normatīvo aktu prasībām un to izplatīšana un uzstādīšana, kā arī lietošana, nav pieļaujama. 

Ja Saziņas ierīce nodrošina tikai fiksētos balss telefonijas sakarus, tad ierīcei piemērojamas ES harmonizētās prasības par elektromagnētisko saderību, par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās un un prasība par izvērtējumu atbilstībai elektroiekārtām piemērojamām būtiskajām elektrodrošības  prasībām. Par atbilstību prasībām var pārliecināties, izvērtējot, vai ierīcei ir CE marķējums, kas apliecina, ka ražotājs ir nodrošinājis, ka prece atbilst visos piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām un tā paredzēta laišanai tirgū, turpmākajai izplatīšanai, kā arī nodošanai ekspluatācijā Eiropas Savienībā. Ja minētā marķējuma nav, tad tādas iekārtas Latvijā piedāvāt un lietot aizliegts un attiecīgi liftos šādas iekārtas uzstādīt nedrīkst. 

Radioiekārta: 

 • ir iekārta, kas izstaro vai uztver radioviļņus, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu, vai iekārta, kurai pievienojama radioviļņus izstarojoša palīgierīce, kas izstaro vai uztver radioviļņus, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu (Elektronisko sakaru likums)
 • ir elektrisks vai elektronisks produkts, kas, lai veiktu savu radiosakaru vai radionoteikšanas uzdevumu, ar nolūku pārraida un/vai uztver radioviļņus, vai arī elektrisks vai elektronisks produkts, kuram, lai veiktu savu uzdevumu, ir vajadzīga palīgierīce, piemēram, antena, lai ar nolūku pārraidītu un/vai uztvertu radioviļņus, nodrošinot radiosakarus un/vai radionoteikšanu (Direktīva 2014/53/ES).

Radioiekārtas ir arī tādas par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu kļuvušas viedās iekārtas kā  viedpulksteņi, lietu interneta (IoT) mājsaimniecības tehnika, gudrās mājas, viedie skaitītāji, rotaļlietas ar attālinātās kontroles un bieži vien arī zvana funkciju un daudz citu preču un iekārtu. Viedajām iekārtām raksturīgākā pazīme, ka  tās spēj sazināties internetā, neatkarīgi no tā, vai tās sazinās tieši vai caur citu iekārtu (“internetam pieslēgtās radioiekārtas”).

Lai radioiekārta, t.sk. arī viedā iekārta, pildītu tai noteiktās funkcijas un neapdraudētu lietotāju, ir svarīgi pārliecināties, ka tā ir nodrošināta ar nepieciešamo marķējumu un dokumentiem, savukārt, uzstādot un lietojot viedo iekārtu, stingri ievērot ražotāja nosacījumus, tai skaitā arī attiecībā uz programatūras atjauninājumiem, kā arī drošas interneta lietošanas pamatnoteikumus.

Būtiskās prasības: Laižot radioiekārtas tirgū, ražotājs nodrošina, ka tās atbilst MK Noteikumu Nr. 360  8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

Marķējums uz preces un uz iepakojuma:

 • CE marķējums;
 • ražotāja nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;
 • importētāja nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;
 • tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements;

Instrukcija:

 • instrukcija un brīdinājumi valsts valodā;
 • informācija par palīgierīcēm un komponentiem (t.sk., programmatūra);
 • informācija par radiofrekvenču joslu, kurā radioiekārta darbojas;
 • informācija par maksimālo pārraidītā signāla jaudu, norādot jaudas veidu;
 • norādītas dalībvalstis vai ģeogrāfiskie apgabali dalībvalstī, kur pastāv ierobežojumi radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā vai īpašas prasības lietošanas atļaujas saņemšanai.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarācija:

 • pievienota radioiekārtai
 • jāatbilst MK Noteikumu Nr. 360 11.12. apakšpunkta un 2. pielikuma prasībām.

Iesaistīto personu pienākumi:

 • Ražotāja – 2.3. apakšnodaļā;
 • Pilnvarotā pārstāvja – 2.4. apakšnodaļā;
 • Importētāja – 2.5. apakšnodaļā;
 • Izplatītāja – 2.6. apakšnodaļā.

Noderīgi:

MK Noteikumi Nr. 360

Direktīva 2014/53/ES

Vadlīnijas Direktīvai 2014/53/ES

MK Noteikumi Nr.84

Direktīva 2011/65/ES

Elektronisko sakaru likums

Tirgus uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Lietošanas uzraudzības institūcija: VAS Elektroniskie sakari

 

Aicinām komersantus izmantot PTAC izstrādātās PAŠPĀRBAUDES LAPAS radioiekārtām: