Vispārīgās energomarķējuma prasības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES. Regula attiecas uz precēm, kas saistītas ar energopatēriņu un kas to izmantošanas laikā tieši vai netieši ietekmē enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņu.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 (2014. gada 5. marts), ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 un (ES) Nr. 812/2013 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā.

Vairāku preču grupu regulas tiek grozītas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Šobrīd aukstumiekārtu energomarķējuma skala ir no A līdz G. Marķējumā ir iekļauts QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi un ir norādītas dažādas piktogrammas, tostarp tiek sniegta informācija par iekārtas nodalījumu tilpumu un trokšņa līmeni. Vīna uzglabāšanas iekārtām norādīta informācija par uzglabājamo pudeļu skaitu. Regulas nosaka arī to, kāda informācija jāsniedz par produktu un jāiekļauj produkta datu lapā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2016, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010.

No 2021. gada 1. maija piemēro Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Šo regulu piemēro no elektrotīkla darbināmām profesionālām aukstumiekārtām, tostarp tām, ko tirgo pārtikas produktu un dzīvnieku barības glabāšanai aukstumā. Energomarķējumā tiek sniegta informācija par iekārtas energoefektivitāti skalā no A+++ līdz G un citi rādītāji. Regulas 3. pielikumā norādīti marķējuma noformējuma nosacījumi, 4. pielikumā uzskaitīta informācija, kas jāsniedz ražojuma datu lapā, un 5. pielikumā uzskaitīta informācija, kas jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1094, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu.

Aukstumiekārtas ar tiešo pārdošanas funkciju ir veikalu ledusskapji, saldēšanas automāti, dzērienu dzesēšanas skapji un vitrīnu veida saldētavas (piemēram, saldējumam).

Energomarķējuma prasības šīm iekārtām ir spēkā no 2021. gada 1. marta. Energoefektivitātes klases ir noteiktas skalā no A līdz G, marķējumos ir informācija par gada enerģijas patēriņu, nodalījumu tilpumu, displeja laukumiem un temperatūru. Dzērienu dzesēšanas skapjiem un vitrīnu veida saldētavām energomarķējums parāda arī maksimālo pieļaujamo apkārtējās vides temperatūru. Marķējumā ir arī iekļauts QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi. Regulā iekļautas arī prasības informācijai, kas jāsniedz ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī par informāciju, kas jāsniedz vizuālajā reklāmā un tālpārdošanā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2018, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energomarķējumu.

No 2021. gada 1. maija piemēro Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

 

Prasības attiecas uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar žāvētāju, kuras darbināmas no elektrotīkla.

Iekārtas marķē energoefektivitātes skalā no A (visefektīvākās) līdz G (vismazāk efektīvās). Marķējumā ir iekļauts QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi un ir dotas dažādas piktogrammas. Regula nosaka arī ražojuma datu lapā iekļaujamās informācijas saturu, kārtību un formātu. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula 2019/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK.

No 2021. gada 1. maija piemēro Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Regula attiecas uz mājsaimniecības veļas žāvētājiem. Mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas mašīnām ar žāvētāju prasības nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2014. Dažāda tipa veļas žāvētājiem regulā noteikti atšķirīgi marķējumi un energoefektivitātes klases. No 2013. gada maija visefektīvākajiem veļas žāvētājiem ir A+++ marķējums. Energoefektivitātes klases noteikšanai ņem vērā standarta kokvilnas žāvēšanas programmas enerģijas patēriņu, kad veļas žāvēšanas tvertne ir pilna vai daļēji pilna, elektroenerģijas patēriņu izslēgtā režīmā, elektroenerģijas patēriņu “ieslēgtajā režīmā”, energopatēriņa vadības sistēmas esamību u.c. Regula arī nosaka informāciju, kas jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu.

Prasības attiecas uz elektroniskajiem displejiem, tostarp televizoriem, monitoriem un digitālajiem informatīvajiem ekrāniem. Energomarķējums tiek piešķirts energoefektivitātes skalā no A līdz G. Marķējumā ir iekļauts QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi, kā arī tiek norādīta iekārtas efektivitāte HDR režīmā, jo šajā režīmā iekārta var patērēt divreiz vairāk enerģijas nekā citos darbības režīmos. Turklāt uz marķējuma ir arī informācija par ekrāna diagonāles izmēru un izšķirtspējas līmeni, lai patērētāji varētu labāk salīdzināt līdzīgus ekrānus. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2019/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010.

No 2021. gada 1. maija piemēro Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu ir noteiktas sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, t. sk. arī iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām. Energoefektivitātes klašu skala ir noteikta no A līdz G, marķējumā ir iekļauts QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi un dažādas piktogrammas, kas sniedz papildu informāciju. Tāpat noteiktas prasības informācijai, kas jāiekļauj produkta datu lapā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2017, ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010.

No 2021. gada 1. maija piemēro Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Ēdiena gatavošanai paredzētās iekārtas tiek marķētas ar energoefektivitātes klasi robežās no A+++ līdz G. Cepeškrāsnīm klasi piešķir, balstoties uz to energoefektivitāti. Tvaika nosūcējiem papildus tiek ņemta vērā arī nosūces efektivitāte, integrētās apgaismes sistēmas un taukvielu filtrēšanas sistēmas efektivitāte. Regula nosaka prasības marķējumam, tā saturam un izvietošanai, informācijas sniegšanai iekārtas datu lapā un tehniskajā dokumentācijā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 65/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu.

No 2021. gada 1. septembra tiek piemērotas jaunas energomarķējuma prasības gaismas avotiem. Prasības attiecas uz gaismas avotiem ar iebūvētu vadības bloku vai bez tā, kā arī uz gaismas avotiem, kurus laiž tirgū saturošā ražojumā.

Energoefektivitātes klases gaismas avotiem tiek piešķirtas skalā no A līdz G. Marķējumā iekļauts arī QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi. Regula arī nosaka marķējuma noformējuma un izvietošanas prasības, ražojuma datu lapas saturu un citu sniedzamo informāciju.

Jaunā energomarķējuma prasību ieviešanai ir noteikts 18 mēnešu pārejas periods – šajā laikā produktus, kas laisti tirgū pirms 1.09.2021., var pārdot ar veco marķējumu. Taču, pārdodot preces internetā, jaunais marķējums gaismas avotiem ir jānorāda jau no 2021. gada 20. septembra. Pēc tirgotāju pieprasījuma piegādātājiem jānodrošina uzlīmes ar atjaunoto marķējumu un datu lapas produktiem tirgotāju krājumos, un tirgotājiem pakāpeniski visi marķējumi ir jānomaina. Pārejas perioda termiņus sīkāk skatīt sadaļā Jaunais energomarķējums.

Sākot ar 2021. gada 1. septembri, tiek piemērota Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2015, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012.

No 2021. gada 1. septembra piemēro Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Zaudējusi spēku no 2021. gada 1. septembra Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu.

Mājsaimniecību ventilācijas iekārtas ir iekārtas, kas ir daļa no telpu ventilācijas sistēmas. Šis prasības neattiecas uz maziem pārnēsājamiem ventilatoriem. Ventilācijas iekārtas tiek marķētas ar energoefektivitātes klasi no A+ līdz G. Iekārtām šo klasi piešķir, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, īpatnējo ieejas jaudu, siltuma reģenerācijas termisko efektivitāti, ventilācijas vadības ierīces tipu un citiem faktoriem.

Regula arī nosaka prasības ražojuma datu lapai, tehniskajai dokumentācijai, informācijas sniegšanai internetā, mērījumu un aprēķinu metodēm u.c. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1254/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu.

Prasības attiecas uz lokālajām apkures iekārtām ar nominālo jaudu līdz 50 kW vai mazāku, piemēram, uz gāzes kamīnu. Šī regula neattiecas uz apkures katliem, kas ir pieslēgti telpu centrālapkures sistēmai. Energoefektivitātes klases tiek piešķirtas skalā no A++ līdz G. Regula nosaka prasības energomarķējuma saturam, noformējumam un izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Cietā kurināmā sildītājiem, kas nav pieslēgti centrālapkures sistēmai, energomarķējuma prasības stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1186, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu.

Atšķirīgi marķējumi ir izstrādāti apkures katlu, koģenerācijas, siltumsūkņu un zemas temperatūras siltumsūkņu telpu sildītājiem, kurus ir iespējams pieslēgt telpu centrālapkures sistēmai. Turklāt ir atsevišķs marķējums komplektiem, kuros šie telpu sildītāji ir apvienoti ar saules enerģijas iekārtu un temperatūras kontroli. Telpu sildītāju energoefektivitāte tiek norādīta skalā no A++ līdz G. Marķējumā iekļauta arī norāde par nominālo siltuma jaudu, trokšņa līmeni, kā arī atsevišķos marķējumos norādīta Eiropas temperatūru karte, kurā parādītas trīs indikatīvas temperatūru zonas. Dažādiem iekārtu veidiem ir izstrādāti atsevišķi marķējumi. Zemāk doti daži marķējumu piemēri.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu.

* Marķējums var atšķirties atkarībā no iekārtas veida. Te sniegti daži piemēri.

Prasības attiecas uz ūdens sildītājiem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW. Ir izstrādāti atšķirīgi marķējumi konvencionālajiem ūdens sildītājiem, saules ūdens sildītājiem un siltumsūkņa ūdens sildītājiem. Marķējums parāda iekārtas energoefektivitāti skalā no A līdz G, kā arī ikgadējo elektrības vai kurināmā patēriņu, trokšņa līmeni un atsevišķos marķējumos ir iekļauta Eiropas karte kurā attēlotas 3 saules radiācijas zonas. Turklāt ir atsevišķs marķējums produktiem, kuros ūdens sildītāji ir komplektā ar saules enerģijas ierīcēm un karstā ūdens uzglabāšanas tvertnēm. Zemāk sniegti daži energomarķējuma piemēri.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu.

* Marķējums var atšķirties atkarībā no iekārtas veida. Te sniegti daži piemēri.

Šīs energomarķējuma prasības attiecas uz cietā kurināmā (biomasas – malka, granulas u.c.) katliem ar jaudu līdz 70 kW, kurus izmanto centrālapkures nodrošināšanai. Tie var būt vienkārši apkures katli, kombinētie katli, koģenerācijas iekārtas vai kombinētās koģenerācijas iekārtas. Šīs prasības neattiecas uz katliem, kas tiek izmantoti tikai dzeramā ūdens uzsildīšanai vai kuros tiek izmantots fosilais cietais kurināmais.

Energoefektivitātes klasi cietā kurināmā katliem piešķir skalā no A+++ līdz G. Šīs prasības attiecas arī uz kombinētiem produktiem, kuros ietilpst cietā kurināmā katls, papildsildītāji, temperatūras kontrolieri un saules enerģijas iekārtas (piemēram, saules kolektori).

Regula nosaka prasības energomarķējuma saturam un noformējumam, izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu.

* Marķējums var atšķirties atkarībā no iekārtas veida. Te sniegti daži piemēri.

Gaisa kondicionieru marķējums parāda ne tikai energoefektivitātes klasi skalā no A+++ līdz D, bet arī dzesēšanas un sildīšanas režīma aprēķina slodzi, dzesēšanas un sildīšanas režīma sezonas energoefektivitātes koeficientu, indikatīvo gada enerģijas patēriņu, kā arī trokšņa līmeni.

Regula nosaka arī prasības energomarķējuma saturam un noformējumam, izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. Ir izveidoti daudz dažādi energomarķējumi dažādiem iekārtu tipiem. Zemāk doti daži energomarķējuma piemēri. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu.

* Marķējums var atšķirties atkarībā no iekārtas veida. Te sniegti daži piemēri.

Riepas energomarķējumā tiek marķētas skalā no A līdz E. Marķējuma kreisajā pusē norādīta degvielas patēriņa efektivitātes klase, bet labajā pusē – saķeres ar ceļu veiktspējas klase. Marķējumā ir iekļauts QR kods ar saiti uz EPREL datubāzi un vairākas piktogrammas, kas, piemēram, norāda, ka ziemas riepas ir paredzētas lietošanai sniega vai sala apstākļos. Marķējumā ikonas tiek attēlotas tikai tām riepām, kurām ir veikta specifiska testēšana un tās atbilst noteiktām minimālajām prasībām. Visām riepām ir norādīta trokšņa emisijas klase. Tāpat regulā ir noteiktas prasības informācijai, kas jāiekļauj produkta datu lapā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

No 2021. gada 1. maija piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/740 (2020. gada 25. maijs) par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009.