Informācija par sašķidrinātās naftas gāzes baloniem

 Šobrīd esošie normatīvie regulējumi paredz, ka tirgū var atrasties kā jaunie sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloni, kas ir ražoti saskaņā ar ES prasībām un marķēti ar “pī” zīmes (π) atbilstības marķējumu (jaunie gāzes baloni), tā arī vecie sarkanie SNG baloni, kas bija ražoti saskaņā ar GOST prasībām (vecie gāzes baloni). Ar prasībām jauniem gāzes baloniem var iepazīties šeit.

Vecajiem gāzes baloniem sākot ar 2015.gada 1.oktobri Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām nosaka papildu prasības, proti, tos var tirgot un lietot, tikai tad, ja katram vecajam gāzes balonam ir apliecinājums par veikto tehnisko pārbaudi. Tehniskas pārbaudes datums, kas tiek attēlots ar 8 cipariem formātā DDMMGGGG, norāda, ka šajā datumā konkrētajam vecajam gāzes balonam bija veikta tehniskā pārbaude, kuras rezultātā šis gāzes balons tika atzīts par derīgu turpmākai lietošanai. Tehniskās pārbaudes derīguma termiņš ir 2 gadi, sākot no šī norādīta datuma. Pie tehniskās pārbaudes datuma obligāti ir jābūt tā komersanta identifikācijai, kurš ir veicis tehnisko pārbaudi.

attels

Attēlā redzams, ka balonam tehniskā pārbaude veikta 10.10.2017.

Šobrīd tehnisko pārbaužu veikšanu vecajiem gāzes baloniem nodrošina 4 komersantu gāzes balonu uzpildes stacijas. Šeit ievietota informācija par visiem tehnisko pārbaužu veicējiem un vizuālais izskats apliecinājumiem, kādus tie uzliek par veikto tehnisko pārbaudi, kā arī ir norādīta katra komersanta mājas lapas adrese, kur var pārbaudīt vai konkrētajam vecajam gāzes balonam tiešām ir veikta tehniskā pārbaude.

Vēršam uzmanību, ka komersanta SIA “AKSION” uz baloniem norādītais tehnisko pārbaužu veikšanas datums nedrīkst būt pēc 18.03.2020.

Vienlaikus atgādinām par pastāvošām prasībām vecajiem gāzes baloniem – tiem obligāti ir jābūt nodrošinātiem ar:

 • identifikācijas numuru;
  attels
 •  ražošanas datumu;
  attels
 • informāciju par uzpildītāju un uzpildes vietu, kā arī brīdinājumiem;
  attels
 • lietošanas instrukciju.

Lai, lietojot gāzes balonu, maksimāli nodrošinātu savu un tuvinieku, kā arī apkārtējo, īpašuma un vides drošību, aicinām:

 • pārliecināties, ka gāzes balonam ir derīgs tehniskās pārbaudes datums, ir norādīta informācija par uzpildītāju;
 • pārliecināties, ka gāzes balons ir nodrošināts ar lietošanas instrukciju;
 • neiegādāties gāzes balonus neuzticamās tirdzniecības vietās un no nezināmām personām;
 • neiegādāties tādus gāzes balonus, kuru izskats var radīt šaubas par tā atbilstību drošuma prasībām, kā arī tādus gāzes balonus, kuru izcelsme un uzpildes vieta nav zināmas;
 • pārvadājot, uzstādot, lietojot un uzglabājot gāzes balonu, ievērot lietošanas instrukcijā noteikto;
 • neveikt jebkādas patvaļīgas darbības ar gāzes balonu un tā drošības ierīcēm, tai skaitā gāzes balona ventiļa remontu;
 • pievienot gāzes balonu tikai tām ierīcēm, kuru tehniskais stāvoklis nerada draudus veselībai un dzīvībai, īpašumam un apkārtējai videi;
 • konstatējot gāzes balona bojājumus, rīkoties atbilstoši lietošanas instrukcijā paredzētajiem drošības pasākumiem.

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr.960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”, aizliedz komersantiem, kas nodarbojas ar metāla atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, iepirkt no fiziskajām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus, līdz ar to turpmākai lietošanai nederīgus vecos gāzes balonus aicinām atdot attiecīgā gāzes balona uzpildītājam vai tajā gāzes balonu tirdzniecības vietā, kur gāzes balons tika iegādāts.