Prasības līguma sastādīšanai

Prasības patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai

Kreditēšanas līgums sastādāms rakstveidā (papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju), un katrai līgumslēdzējai pusei izsniedzams viens šā līguma eksemplārs. Tāpat arī visi grozījumi un papildinājumi līgumā veicami rakstiski (papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju) un tos paraksta abas līgumslēdzējas puses, izņemot grozījumus, kas izriet no kreditēšanas līgumā noteiktajiem aizņēmuma likmes maiņas noteikumiem.

Ievērot! Noteikumu Nr.1219 35.punktā ir sniegts detalizēts kreditēšanas līgumā iekļaujamo prasību uzskaitījums. Turklāt Noteikumu Nr.1219 40.-44.punktā ir sniegts minēto noteikumu 35.punkta prasību uzskaitījums, kuras ir attiecināmas un iekļaujamas attiecīgajā kreditēšanas līgumā.

Papildus akcentējams lombarda kredīta līgums (kredīts pret kustamas lietas ķīlu), kurš saskaņā ar Noteikumiem Nr.1219 ir uzskatāms par kreditēšanas līgumu. Proti, kreditēšanas līgumā pret kustamas lietas ķīlu papildu tām Noteikumu Nr.1219 35.punktā ietvertajām prasībām, ir jābūt ietvertam ķīlas detalizētam raksturojumam, novērtējumam un kredīta devēja atbildībai par ķīlas saglabāšanu kreditēšanas līguma darbības laikā (jābūt norādītai apdrošināšanas sabiedrībai, kurā apdrošināta kredīta devēja civiltiesiskā atbildība par savas darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu ķīlai).

Patērētājam piedāvātājam kreditēšanas līguma projektam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām un jo īpaši PTAL 5., 6. un 8.panta prasībām. Proti, tam ir jābūt sastādītam skaidri salasāmā, saprotamā valodā, ievērojot caurspīdīguma principu un tas nedrīkst saturēt netaisnīgus līguma noteikumus. Jāņem vērā, ka patērētājs salīdzinājumā ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju atrodas nelabvēlīgākā situācijā gan attiecībā uz iespēju risināt sarunas par darījuma slēgšanu, gan attiecībā uz informētības līmeni. Līdz ar to līguma noteikumiem jābūt izkārtotiem secīgi pēc svarīguma un atbilstoši pienākumiem, ko tie rada. Pienākums sniegt pilnīgu informāciju par pakalpojumu gan pirms līguma noslēgšanas, gan arī ietverot attiecīgus noteikumus līgumā.

Kreditēšanas līgumā nedrīkst ietvert līguma noteikumus, kas:

  • ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu;
  • ierobežo vai izslēdz patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad kredīta devējs nav izpildījis līgumsaistības vai tās ir izpildījis daļēji;
  • uzliek patērētājam, kurš neizpilda vai nepienācīgi izpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi salīdzinājumā ar līgumsaistību neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu vai ņemot vērā citus apstākļus;
  • ierobežo kredīta devēja pienākumu pildīt saistības, ko uzņēmies viņa pārstāvis, vai pakārto šīs saistības kādai formalitātei;
  • izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā;
  • atļauj kredīta devējam vienpusēji atkāpties no līguma, izņemot gadījumu, kad tāda iespēja ir nodrošināta arī patērētājam vai atļauj kredīta devējam izbeigt beztermiņa līgumu bez brīdinājuma;
  • paredz automātiski pagarināt noteikta termiņa līgumu, ja patērētājs neinformē par līguma nepagarināšanu, un nosaka patērētājam nepamatoti īsu laiku šīs informācijas sniegšanai;
  • atļauj kredīta devējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju, proti, saņemt ekvivalentu summu, ja kredīta devējs atkāpjas no līguma.

Ievērot! Patērētājam ir tiesības pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas sniegt savu viedokli par līguma noteikumiem, tai skaitā norādīt uz tiem, kurus vajadzētu grozīt.

Padoms! PTAC mājas lapā sadaļā „Vadlīnijas uzņēmējiem” ir ietvertas Vadlīnijas taisnīga patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai. Šajās vadlīnijās ir sniegts detalizēts apraksts par PTAL 6.panta trešajā daļā ietverto netaisnīgu līguma noteikumu pazīmēm un tipiskākajiem netaisnīgu līguma noteikumu piemēriem. Vadoties pēc minētajām vadlīnijām, kredīta devējam, izstrādājot kreditēšanas līgumu, ir iespēja skaidrāk izprast kādu konkrētu netaisnīga līguma noteikuma pazīmi un tādā veidā izvairīties no tās iekļaušanas patērētājam piedāvātajā kreditēšanas līguma projektā.