Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

  • Nosaka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu (pielikums)

Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”

  • nosaka kārtību un prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotai verificēšanai un ārpuskārtas verificēšanai,
  • apstiprina atkārtotās verificēšanas sertifikāta veidlapas paraugu atkārtotās verificēšanas atzīmes veidus un to lietošanas kārtību
  • attiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras vai veikta tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana

Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”

  • Šo noteikumu prasības piemērojamas mērīšanas līdzekļiem, ar kuriem veic mērījumus, lai nodrošinātu procesiem vai pakalpojumiem noteikto būtisko prasību ievērošanu
  • Mērīšanas līdzekli kalibrē, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļa ticamus rādījumus
  • Mērīšanas līdzekli kalibrē tā lietotāja norādītajā mērīšanas diapazonā. Mērīšanas līdzekļa lietotājs ir atbildīgs par kalibrētā mērīšanas līdzekļa atbilstību paredzētajai lietošanai
  • Mērīšanas līdzekļus kalibrē laboratorijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas kalibrēšanas laboratorijas