Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES, nosaka ražotāju un tirgotāju pienākumus saistībā ar energomarķējumu. Papildus tai ir izstrādātas regulas, kas nosaka specifiskās prasības dažādām preču grupām. (Vairāk par likumdošanu skatīt sadaļā Likumdošana)

Ražotājam ir jānodrošina izplatītājam:

 • skaidri, precīzi, drukāti energomarķējumi un ražojuma datu lapas kopā ar katru piegādāto iekārtu;
 • drukāti energomarķējumi 5 darbdienu laikā, ja izplatītājs tos pieprasa.

Ražojuma datu lapa ir standarta dokuments, kas ietver konkrētu produkta informāciju un ko ražotājs nodrošina katrai iekārtai drukātā vai elektroniskā formātā. Šī informācija parasti ir iekļauta produkta informācijas bukletā vai atrodama ražotāja tīmekļa vietnē.
Mazumtirgotājiem ir:

 • jānodrošina, ka pie katras iekārtas ir izvietots skaidri saskatāms energomarķējums, piemēram, produkta priekšā vai augšpusē;
 • pēc pieprasījuma jāizsniedz pircējam ražojuma datu lapa drukātā veidā;
 • jāpieprasa ražotājam jauns energomarķējums drukātā veidā, ja esošais nav pareizs vai tā nav vispār;
 • jāsadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi un jānovērš visas konstatētās neatbilstības.

Produkts ir uzskatāms par “izvietotu” ja tas:

 • ir novietots veikala telpās, neatkarīgi no tā, vai izpakots vai iepakojumā;
 • ir pircējam redzams un to ir iespējams iegādāties.

Pēc tam, kad produkts ir uzskatāms par “izvietotu”, uz/pie tā ir jābūt redzamam arī energomarķējumam. 

Pārdodot preces internetā, ir jāņem vērā Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā.
Par produkta tirgošanu tiešsaistē ir uzskatāma situācija, kad tiek piedāvāts iegādāties produktu internetā un:

 • produktam ir pievienota cena,
 • pastāv iespēja veikt pasūtījumu (arī tad, ja tiek norādīta e-pasta adrese vai telefons, pa kuru var veikt pasūtījumu). 

Gadījumā, ja šāda iespēja netiek piedāvāta, piedāvājums tiek uzskatīts par reklāmu. 

Ja preces tiek pārdotas internetā vai attālināti, piemēram, pa telefonu, pārdevējam tik un tā ir jāsniedz informācija par produktu, tajā skaitā energomarķējumā iekļautā informācija.

Pārdodot preces internetā:

 • konkrētajai precei atbilstošais energomarķējums un datu lapa ir jāattēlo blakus preces cenai;
 • marķējuma un datu lapas izmērs ir tāds, lai tas būtu skaidri saredzams, salasāms un proporcionāls.

Energomarķējumu un ražojuma datu lapu var parādīt divos veidos. Katrs tirgotājs var izvēlēties, kurā no veidiem tiek nodrošināta nepieciešamā informācija. 
1. veids. Pilns energomarķējums un ražojuma datu lapa. Tiem jābūt parādītiem pilnībā, izvietotiem tuvu cenai un skaidri redzamiem un salasāmiem. 
2. veids. Ligzdotā vizualizācija. Energomarķējumu un ražojuma datu lapu var izvietot ar ligzdotās vizualizācijas palīdzību, tas ir, marķējums vai informācija tiek parādīta pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

Plašāku informāciju var iegūt:

ES energomarķējuma rīks ļauj izveidot un izdrukāt atbilstošu energomarķējumu jebkuram produktam, uz kuru attiecas prasības par energomarķējumu. Lai izveidotu marķējumu, ir nepieciešama atbilstoša informācija no ražojuma datu lapas vai tehniskās dokumentācijas. 

ES energomarķējuma izveides rīks:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-label-and...