Pirms patērētājs ir uzņēmies kreditēšanas līguma saistības vai piekritis kādam konkrētam kredīta devēja piedāvājumam, kredītu devējam, ņemot vērā patērētāja vēlmes un sniegto informāciju par savu finanšu stāvokli, kā arī iegūtās informācijas un veiktā izvērtējuma, ir pienākums nodrošināt patērētājam iespēju saņemt detalizētu informāciju par izvēlēto kreditēšanas produktu, kas ir sniedzama atbilstoši Noteikumiem Nr.691:

 • 2.pielikumā izstrādātai Eiropas standartinformācijas kreditēšanas līgumiem nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, veidlapas formai;
 • vai 3.pielikumā izstrādātai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapas formai.

Ja tiek salīdzināti vairāku kredīta devēju piedāvājumi ar līdzīgiem nosacījumiem, tad dārgāks būs piedāvājums ar augstāko GPL likmi. Tomēr jāņem vērā, ka kredītu devējs var pieprasīt maksas, kas netiek iekļautas GPL aprēķinā – piemēram, maksa par kredīta ātrāku izmaksu, par kredīta izmaksu skaidrā naudā. Šīs maksas gan nav obligātas, jo attiecīgo pakalpojumu patērētājs var izvēlēties vai neizvēlēties.

Pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas kredīta devējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā jāsniedz patērētājam informācija par:

 • kredīta veidu;
 • kredīta devēja un, ja iesaistīts kredīta starpnieks, iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
 • kredīta kopējo summu un izņemšanas noteikumiem;
 • kreditēšanas līguma darbības termiņu;
 • preci vai pakalpojumu un tā cenu, ja saskaņā ar kreditēšanas līgumu paredzēts piešķirt aizdevumu atlikta maksājuma veidā par konkrētu preci vai pakalpojumu;
 • aizņēmuma likmi, noteikumus, kas nosaka tās piemērošanu, bāzes procentu likmi, ja tāda tiek piemērota sākotnējai aizņēmuma likmei, kā arī aizņēmuma likmes maiņas periodus, noteikumus un procedūras;
 • GPL un kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam;
 • to maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic patērētājam;
 • izmaksām, kas saistītas ar vienu vai vairāku kontu uzturēšanu, kurus izmantos maksājumu veikšanas un kredīta izņemšanas operāciju reģistrēšanai;
 • notāra izmaksām, ko, slēdzot kreditēšanas līgumu, sedz patērētājs (ja tādas ir paredzētas);
 • obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu;
 • nokavējuma procentiem un to piemērošanas kārtību, kā arī līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (ja tādi ir paredzēti);
 • informāciju par sekām, ja netiks veikts maksājums;
 • nodrošinājumu, ja tāds nepieciešams;
 • informāciju par atteikuma tiesībām no kreditēšanas līguma;
 • tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un informāciju par kredīta devēja tiesībām uz kompensāciju un minētās kompensācijas noteikšanas kārtību;
 • patērētāja tiesībām atbilstoši PTAL nekavējoties un bez maksas tikt informētam par datubāzes izmantošanu, lai izvērtētu patērētāja spējas atmaksāt kredītu;
 • patērētāja tiesībām pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru;
 • laikposmu, kurā pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija kredīta devējam ir saistoša (ja tāds ir noteikts);
 •  etalona nosaukumu un šā etalona administratoru.

Sīkāk skatīt Noteikumu Nr.691 21.punktā, bet attiecību uz “Eiropas standartinformācijas kreditēšanas līgumiem nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku veidlapu – šo noteikumu 31.punktā.

Citu informāciju, ko kredīta devējs sniedz patērētājam, iekļauj atsevišķā dokumentā, ko pievieno Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai.
 


Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa nav jāizsniedz, ja ar patērētāju tiek slēgts:

 • hipotekārās kreditēšanas līgums – tādā gadījumā ir jāsniedz veidlapa “Eiropas standartinformācijas kreditēšanas līgumiem nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku;
 • īstermiņa kreditēšanas līgums (ja atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus un ar kuriem tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta summu un līguma darbības termiņu);
 • kreditēšanas līgumu ar kustamas lietas ķīlu – šajā gadījumā noteikta informācija jāsniedz brīvā formā atbilstoši Noteikumu Nr.691 25.punktā minētajam;
 • kreditēšanas līgums, ar kuriem saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.

Ievērot! Patērētājam ir tiesības saņemt Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, elektroniskā pasta adresi). Ja līgums pēc patērētāja lūguma noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekli, kredīta devējs uzreiz pēc līguma noslēgšanas, izmantojot Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, nodrošina patērētāju ar noteikto informāciju.

Ievērot! Lai patērētājs varētu novērtēt piedāvātā kreditēšanas līguma piemērotību viņa vajadzībām un finansiālajai situācijai, kredīta devējam vai kredīta starpniekam pēc patērētāja lūguma, ir jāizskaidro Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā un Eiropas standartinformācijas kreditēšanas līgumiem nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku veidlapā iekļautā informācija, īpašu uzmanību vēršot uz būtiskākajiem raksturlielumiem un sekām, kādas varētu radīt konkrētais līgums, tai skaitā par sekām, kas izriet līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.