Pirmslīguma informācija

Saņemot patērētāja pieteikumu kreditēšanas līguma noslēgšanai, kredīta devēja pienākums ir novērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, kas saņemta no patērētāja, un, ja nepieciešams, uz ziņām no atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm par personas ienākumiem un maksājumu saistību izpildi.

Saskaņā ar PTAL 8.panta (43) daļu šo prasību neattiecina uz:

 • kreditēšanas līgumiem saskaņā ar kuriem kredīta summa nedrīkst pārsniegt vai nepārsniedz 100 latus;
 • kreditēšanas līgumiem saskaņā ar kuriem kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu;
 • kreditēšanas līgumu ar kustamas lietas ķīlu;
 • kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzis darba devējs un darbinieks, ja kredīts piešķirts bez procentiem vai ar gada likmi, kas ir zemāka par tirgū pārsvarā pastāvošajām procentu likmēm un ko parasti plašai sabiedrībai nepiedāvā, un ja kredītu izsniegšana nav darba devēja pamatdarbības veids;
 • kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdz ar ieguldījumu sabiedrībām vai ar kredītiestādēm;
 • kreditēšanas līgumiem, kuri ir tiesā vai citā normatīvajos aktos noteiktā iestādē panākta izlīguma rezultāts;
 • kreditēšanas līgumiem, kuri attiecas uz parāda segšanu atliktu maksājumu veidā, nemaksājot procentu likmi un citus papildu maksājumus;
 • kreditēšanas līgumiem par aizdevumiem, kurus vispārējo interešu labā piešķir ierobežotam personu lokam ar procentu likmēm, kas ir zemākas par tirgu pārsvarā pastāvošajām procentu likmēm vai bez procentiem, vai saskaņā ar citiem noteikumiem, kuri būtu patērētājam izdevīgāki nekā tirgū pārsvarā izmantotie un ar procentu likmēm, kas nav augstākas par tirgū pastāvošajām;
 • bezprocentu kredītiem un tādiem ar kuriem kredīts tiek piešķirts, nemaksājot citus papildu maksājumus;
 • kreditēšanas līgumiem, kuri paredz, ka patērētājam kredīts jāatmaksā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un saskaņā ar kuriem par kredīta izmantošanu tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kopējo summu un kreditēšanas līguma darbības termiņu.

Ievērot! Ja kredīta summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, kredīta devējam ir pienākums pirms kredīta izsniegšanas pieprasīt un saņemt no patērētāja Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par patērētāja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgas citas valsts nodokļu administrācijas izziņu. Šādu izziņu nevajag pieprasīt, ja patērētājs ir valsts amatpersona un informācija par viņa ienākumiem ir publiski pieejama. Ņemot vērā minētos dokumentus kredīta devēja pienākums ir izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu, dokumentējot veiktos pasākumus (skatīt, PTAL 8.panta piekto daļu).

Pirms patērētājs ir uzņēmies kreditēšanas līguma saistības vai piekritis kādam konkrētam kredīta devēja piedāvājumam, kredīta devējam, ņemot vērā patērētāja vēlmes un sniegto informāciju par viņa ienākumiem, ir pienākums nodrošināt patērētājam iespēju saņemt detalizētu informāciju par patērētāja izvēlēto patērētāja kreditēšanas produktu, kas ir sniedzama atbilstoši Noteikumu Nr.1219 2.pielikumā izstrādātajai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapas formai.

Pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas kredīta devējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā jāsniedz patērētājam informācija par:

 • kredīta veidu;
 • kredīta devēja un, ja iesaistīts kredīta starpnieks, iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
 • kredīta kopējo summu un izņemšanas noteikumiem;
 • kreditēšanas līguma darbības termiņu;
 • preci vai pakalpojumu un tā cenu, ja saskaņā ar kreditēšanas līgumu paredzēts piešķirt aizdevumu atlikta maksājuma veidā par konkrētu preci vai pakalpojumu;
 • aizņēmuma likmi, noteikumus, kas nosaka tās piemērošanu, bāzes procentu likmi, ja tāda tiek piemērota sākotnējai aizņēmuma likmei, kā arī aizņēmuma likmes maiņas periodus, noteikumus un procedūras;
 • GPL un kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam;
 • to maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic patērētājam;
 • izmaksām, kas saistītas ar vienu vai vairāku kontu uzturēšanu, kurus izmantos maksājumu veikšanas un kredīta izņemšanas operāciju reģistrēšanai;
 • notāra izmaksām, ko, slēdzot kreditēšanas līgumu, sedz patērētājs (ja tādas ir paredzētas);
 • obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu;
 • nokavējuma procentiem un to piemērošanas kārtību, kā arī līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (ja tādi ir paredzēti);
 • informāciju par sekām, ja netiks veikts maksājums;
 • nodrošinājumu, ja tāds nepieciešams;
 • informāciju par atteikuma tiesībām no kreditēšanas līguma;
 • tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un informāciju par kredīta devēja tiesībām uz kompensāciju un minētās kompensācijas noteikšanas kārtību;
 • patērētāja tiesībām atbilstoši PTAL nekavējoties un bez maksas tikt informētam par datubāzes izmantošanu, lai izvērtētu patērētāja spējas atmaksāt kredītu;
 • patērētāja tiesībām pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru;
 • laikposmu, kurā pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija kredīta devējam ir saistoša (ja tāds ir noteikts).

Citu informāciju, ko kredīta devējs sniedz patērētājam, iekļauj atsevišķā dokumentā, ko pievieno Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai.

Atsevišķas prasības informācijai, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas ir paredzētas uz pārsnieguma kredītiem, biedru labuma organizāciju noslēgtiem kreditēšanas līgumiem un kreditēšanas līgumiem sākotnējā kreditēšanas līguma saistību izpildei. Ar detalizētu prasību aprakstu var iepazīties Noteikumu Nr.1219 29.punktā.


Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa nav jāizsniedz, ja ar patērētāju tiek slēgts:

 • hipotekārās kreditēšanas līgums;
 • īstermiņa kreditēšanas līgums (ja atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus un ar kuriem tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta summu un līguma darbības termiņu);
 • kreditēšanas līgumu ar kustamas lietas ķīlu;
 • kreditēšanas līgums, ar kuriem saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.

Ievērot! Patērētājam ir tiesības saņemt Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, elektroniskā pasta adresi). Ja līgums pēc patērētāja lūguma noslēgts izmantojot distances saziņas līdzekli, kredīta devējs uzreiz pēc līguma noslēgšanas, izmantojot Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, nodrošina patērētāju ar noteikto informāciju.

Ievērot! Lai patērētājs varētu novērtēt piedāvātā kreditēšanas līguma piemērotību viņa vajadzībām un finansiālajai situācijai, kredīta devējam vai kredīta starpniekam pēc patērētāja lūguma, ir jāizskaidro Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļautā informācija, īpašu uzmanību vēršot uz būtiskākajiem raksturlielumiem un sekām, kādas varētu radīt konkrētais līgums, tai skaitā par sekām, kas izriet līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.