Patērētāja maksātspējas izvērtēšana

Pienākums izpildīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās maksātspējas izvērtēšanas prasības attiecas uz visiem kredīta devējiem, kas slēdz kreditēšanas līgumus ar patērētājiem. 

Kredīta devēja pienākumu izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta (41), (42), (44), (47) un piektā daļa. Lai kredīta devējam būtu pieejama informācija, kas iekļauta visu kredītinformācijas biroju datubāzēs, kredīta devējam jāprasa savam kredītinformācijas birojam, lai tas saņem saņem no pārējiem kredītinformācijas birojiem to datubāzēs esošās ziņas par patērētāju vai galvinieku, to saistībām un saistību izpildes gaitu.

Kredītiestādēm, kuras atrodas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) uzraudzībā, ir pienākums ievērot Komisijas izstrādātos noteikumus attiecībā uz maksātspējas izvērtēšanu, savukārt ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, kuras neatrodas Komisijas tiešā uzraudzībā, un kapitālsabiedrībām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, rekomendācijas maksātspējas izvērtēšanai sniedz PTAC izstrādātās vadlīnijas (ŠEIT). 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajam PTAC ir tiesīgs veikt pārbaudes pie jebkura kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja, tajā skaitā kredītiestādēs, ārvalstu banku filiālēs vai pie jebkura cita kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja.