PARĀDS / ZAUDĒJUMI

Parādu ārpustiesas atgūšanas process ir darbību kopums ar mērķi parāda atgūšanas procesā nodrošināt taisnīgumu, samērīgumu un saprātīgumu, veicināt parāda labprātīgu samaksu un sekmēt trešo personu iespēju novērtēt fiziskās personas maksājumu saistību izpildi.

Parāds ir maksājuma saistības, ko fiziska persona (patērētājs) ir uzņēmusies ar tiesisku darījumu vai kas noteikts tiesību aktos, bet kas nav izpildītas tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā.

Uzsākot parāda atgūšanu, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jābūt informētam par parāda (prasījuma) rašanās tiesisko pamatu, parāda apmēru, atmaksas kārtību un termiņu, proti, pirms uzsākt parādsaistību atgūšanu, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jābūt pārliecinātam par parādsaistību īstumu.

Zaudējumi (Civillikuma 1770.pants) - to piedziņa no fiziskas personas (patērētāja), neietilpst PĀAL darbības jomā un attiecībā uz šādu maksājuma prasījumu PĀAL paredzēto ārpustiesas parāda atgūšanas darbību veikšana nav pieļaujama un nav prasāmi parāda atgūšanas izdevumi par zaudējumu atgūšanu, kā arī personas dati nedrīkst tikt ievietoti parādvēstures datubāzē.

Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienīgi informēt personu par zaudējumu esamību.

Šādu attiecību regulējumam piemērojamas Civillikuma un komercdarījumos  - Komerclikuma normas!