PARĀDA APRĒĶINS, PARĀDA PAMATOJUMS, VIENOŠANĀS PAR PARĀDA SAMAKSU

Atgūstot parādsaistības, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam jāņem vērā starp kreditoru (pakalpojuma sniedzēju) un patērētāju noslēgtajā darījumā noteiktās pušu tiesības un pienākumi, t.sk., attiecībā uz piemērojamām sankcijām par iespējamu maksājumu kavējumu, blakus prasījumu aprēķināšanas kārtību, maksājumu novirzīšanas kārtību, u.c. darbībām vai prasījumiem, kas saistīti ar konkrēto darījumu.

Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam parādsaistību atgūšanā no fiziskas personas (patērētāja) jāievēro profesionālai rūpībai atbilstošas prakses principi.

Informācijas iegūšana, noskaidrošana pirms parāda atgūšanas procesa uzsākšanas, noskaidrojot pēc iespējas pilnīgāku informāciju par parādsaistībām, kas tiek nodotas atgūšanai, ir godīgas un profesionālai rūpībai atbilstošas prakses viens no pamatprincipiem. Apjomīgu parāda portfeļu (iekļauts liels skaits parādsaistību) saņemšanas gadījumā, informācijas pārbaude var tikt veikta izlases kārtībā.

Noskaidrojamā informācija:

  • parādsaistību apmērs, blakus prasījumu apmērs, kavējuma ilgums;
  • līguma tiesiskais statuss - lauzts pirms termiņa vai spēkā esošs;
  • patērētāja iepriekš veiktās iemaksas parādsaistību segšanai un to novirzīšanas kārtība;
  • kreditora saziņa ar parādnieku, panāktās vienošanās (ja tādas tikušas panāktas) un cita būtiska informācija.

Atgūstot parādsaistības parādu atguvējam jāņem vērā Civillikumā noteiktās prasības attiecībā uz maksājumu novirzīšanas kārtību, blakusprasījumiem un to aprēķinu, kā arī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta Spriedumā Lietā Nr. SKC-644/2013 paustais judikatūras precizējums attiecībā par līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšanu pēc līguma izbeigšanās (atkāpšanās no līguma).

Ja parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja un patērētāja starpā tiek panākta vienošanās par parāda apmaksu pa daļām un parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs piemēro konkrētu maksu par vienošanās slēgšanu, lai pārliecinātos par patērētāja gatavību pildīt vienošanos, saņemtā maksa novirzāma patērētāja esošā parāda dzēšanai un tā pieprasīšana nedrīkst palielināt patērētāja parāda vai saistību apmēru.