Reglamentētās prasības – prasības, kuras valsts nosaka patērētāju aizsardzībai, cilvēka dzīvības un veselības un vides drošībai. Šo prasību ievērošanu uzrauga valsts deleģētas struktūras – uzraudzības iestādes.

Reglamentētās metroloģijas jomā prasības nosaka Likums „ Par mērījumu vienotību”, kura mērķis ir aizsargāt sabiedrību no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām. Likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm.

Kā patērētāji, pacienti, satiksmes dalībnieki sabiedrības locekļi ikdienā saskaras ar nepieciešamību lietot mērīšanas līdzekļu rādījumu rezultātus visdažādākajās dzīves jomās. Lai garantētu šo mērījumu ticamību, nepieciešama organizēta valsts metroloģiskā infrastruktūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt mērījumu vienotību valstī ar mērījumu izsekojamību līdz nacionālajiem vai starptautiskajiem mērvienību etaloniem.

Lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu rādījumiem jāiekļaujas normatīvajos aktos noteiktās precizitātes (maksimāli pieļaujamās kļūdas – MPK) robežās. Lai par to pārliecinātos, valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi tiek verificēti termiņos, kuri noteikti Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu. Šim mērķim akreditētas inspicēšanas institūcijas verificēšanas procesā mērīšanas līdzekli kalibrē, salīdzinot tā rādījumus ar etalonmēra vai etaloniekārtas rādījumiem, un aprēķināto faktisko mērījumu kļūdu izvērtē atbilstoši noteiktajai MPK. Ja mērīšanas līdzeklis atbilst noteiktajām prasībām, tam redzamā vietā uzliek atkārtotās verificēšanas atzīmi. Ja mērīšanas līdzeklim tehniski nav iespējams uzlikt atkārtotās verificēšanas atzīmi, izsniedz atkārtotās verificēšanas sertifikātu. Verificēšanas kārtību, verificēšanas sertifikāta un atzīmju paraugus nosaka Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

Likuma „ Par mērījumu vienotību” prasību ievērošanas uzraudzība ir PTAC kompetencē. Savas darbības ietvaros PTAC veic valsts metroloģisko uzraudzību vietās, kur ražo, izplata, lieto vai remontē mērīšanas līdzekļus, un vietās, kur ražo vai izplata fasētās preces. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mērīšanas līdzekļiem, ar kuriem visciešāk saskaras patērētāju ekonomiskās un personu drošības intereses.