Par iesniegumu licences saņemšanai

 

Speciālās atļaujas (licences) saņemšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem nosaka 2011.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.245).

Būtiskākās prasības licences saņemšanai:

 • licenci var saņemt tikai kapitālsabiedrība;
 • kapitālsabiedrībai nedrīkst būt nodokļu parādi un aizliegumi veikt komercdarbību finanšu pakalpojumu jomā;
 • komersantam jābūt reģistrētai fizisko personu datu apstrādei atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;
 • par komersanta valdes un padomes locekļiem nedrīkst būt personas, kas ir krimināli sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, ja sodāmība ir dzēsta; kurām ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību finanšu pakalpojumu jomā un/vai kuras ir bijušas padomes (ja tāda izveidota) vai valdes locekļi tādā kapitālsabiedrībā, kurai pēdējo triju gadu laikā ir bijusi anulēta speciālā atļauja (licence), izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta pēc kapitālsabiedrības lūguma;
 • komersanta apmaksātajam pamatkapitālam jābūt vismaz 425 000 euro;
 • pamatkapitālā ieguldītajiem līdzekļiem jābūt legālai izcelsmei;
 • komersantam ir jābūt izstrādātai pirmslīguma informācijai un normatīvajiem aktiem atbilstošiem kreditēšanas līgumiem;
 • jābūt izstrādātai kārtībai:
  • patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kas nosaka, ka kredītu piešķiršanu un izsniegto kredītu uzraudzību;
  • patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanai;
  • patērētāju sūdzību izskatīšanai.
 • valsts nodevas samaksa par licences izsniegšanu 250 000 euro.

 

Saņēmējs 

Valsts kase

Reģistrācijas numurs    

90000050138

BIC kods

TRELLV22

Konts (IBAN)

LV48TREL1060120929900

Maksājuma mērķis        

valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

vai

ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja uzraudzību

 

Kapitālsabiedrības obligāti iesniedzamā informācija speciālās atļaujas (licences) saņemšanai:

 • atbilstoši noformēts un parakstīts Noteikumu Nr.245 1.pielikums;
 • pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
 • kapitālsabiedrības izstrādātās kārtības:
  • patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kas nosaka, ka kredītu piešķiršanu un izsniegto kredītu uzraudzību;
  • patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanai;
  • patērētāju sūdzību izskatīšanai;
 • kapitālsabiedrības plānotajiem kreditēšanas pakalpojumu veidiem izstrādātu pirmslīguma informāciju paraugus un normatīvajiem aktiem atbilstošus kreditēšanas līgumu projektus;
 • Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) apliecinātu informāciju par katru attiecīgo dalībnieku vai akcionāru, kurš iepriekšējā taksācijas gada un kārtējā gada laikā apmaksājis kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļas, ienākumiem (izziņa par personas ienākumiem par pēdējiem diviem gadiem). Kapitālsabiedrībai ir tiesības iesniegt arī citus ienākumus apliecinošus dokumentus, kas apliecina finanšu līdzekļu tiesisko ieguvi.
 • izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis ir ārvalstnieks. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegšanas dienas;
 • informāciju (no attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādes vai kompetentās iestādes), kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir iesniegta par to kapitālsabiedrības dalībnieku ienākumiem iepriekšējā taksācijas gadā un kārtējā gadā  (no gada sākuma), kas apmaksājuši kapitālsabiedrības pamatkapitālu (ja kāds no kapitālsabiedrības dalībniekiem ir nerezidents);
 • attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādes vai kompetentās iestādes apliecinātu izziņu, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu kavējumu valsts budžetā, ja iesniegumu iesniedz ārvalstu kapitālsabiedrība.

 

Vispārēja piezīme:

Saskaņā ar Noteikumu Nr.245 6., 7. un 16.punktu PTAC ir tiesības:

 • pieprasīt un saņemt informāciju no kapitālsabiedrības, kā arī veikt nepieciešamās pārbaudes, tai skaitā pakalpojumu sniegšanas vietā, lai pārliecinātos par kapitālsabiedrības un tās darbības atbilstību Noteikumu Nr.245 prasībām;
 • sniegt norādījumus kapitālsabiedrībai par darbībām, kas tai jāveic, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības vai tās darbības atbilstību Noteikumu Nr.245 prasībām;
 • pieprasīt papildu ziņas un dokumentus, ja iesniegumam nav pievienoti visi Noteikumos Nr.245 minētie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai nepieciešama papildu informācija lēmuma pieņemšanai.