Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai uzlabotu un pilnveidotu patērētāju tiesības un aizsardzības mehānismus kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu jomā, kā arī pārraudzītu tirgus dalībniekus, kas sniedz pakalpojumus šajā jomā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) reģistrē tūrisma pakalpojumu sniedzējus – tūrisma aģentus, tūrisma operatorus un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējus – Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē (turpmāk – Datubāze), vienlaikus PTAC izsniedz, groza, anulē speciālo atļauju (licenci) kompleksu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – tūrisma operatoriem un tūrisma aģentiem. Izsniegtā licence ir uz nenoteiktu laiku.

Procesa apraksts

 1. Samaksa par pakalpojumu.
  Pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC tūrisma operatoram un tūrisma aģentam ir jāsamaksā valsts nodeva – 40 euro.
  Maksājuma rekvizīti
  Saņēmējs Valsts kase
  Reģistrācijas numurs 90000050138
  BIC kods TRELLV22
  Konts (IBAN) LV29TREL1060120921900
  Maksājuma mērķis - Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai

 2. Iesniedzamie dokumenti.
  Lai tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrētu Datubāzē un tūrisma operators un tūrisma aģents saņemtu licenci, personai ir jāsagatavo iesniegums ar pievienotiem dokumentiem. Ja persona vēlas, lai to izslēdz no Datubāzes, vai anulēt tai izsniegto licenci, tad nepieciešams sagatavot iesniegumu brīvā formā. Ja persona vēlas grozīt licenci, tad tai attiecīgi jāiesniedz jauns iesniegums. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  Tūrisma aģentam
  1. Līguma apliecināta kopija vai apliecinājums no tūrisma operatora par sadarbību (paraugs zemāk);
  2. Ja tūrisma pakalpojumu sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir ārvalstnieks, nepieciešama izziņa par kriminālo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā;
  3. Citi dokumenti pēc nepieciešamības.

  Tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam
  1. Informācija par nodrošinājumu (apdrošināšanas polise vai kredītiestādes garantija);
  2. Ja tūrisma pakalpojumu sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir ārvalstnieks, nepieciešama izziņa par kriminālo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā;
  3. Citi dokumenti pēc nepieciešamības.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
  Iesniegumu var iesniegt:

  Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi.
  Pa e-pastu
  Persona nosūta iesniegumu pa e-pastu. Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

  Pa pastu
  Persona nosūta iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
  Persona iesniegumu iesniedz klātienē PTAC.

 5. Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
  Lēmumu reģistrēt tūrisma pakalpojumu sniedzēju Datubāzē un izsniegt, grozīt, anulēt licenci , kā arī licenci persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:

  • portālā www.latvija.lv/ e-adrese;
  • uz norādīto e-pasta adresi;
  • atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi vai deklarēto adresi (fiziskas personas gadījumā).

  Papildus persona tiešsaistē publiski pieejamā TPS datubāzē var pārliecināties, ka reģistrācija, izslēgšana vai datu aktualizācija ir veikta, kā arī par personu sniegtie dati ir norādīti korekti.

 6. Pakalpojuma saņemšana klātienē.
  Lēmumu, kā arī licenci, persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, kā arī uzrādīt, ja nepieciešams, pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.