Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uzstādīt publiskai lietošanai paredzētu spēļu un rekreācijas laukumu (turpmāk – publiskie spēļu un rekreācijas laukumi) un nodrošināt tā pieejamību par maksu vai bez maksas ir atļauts tikai tad, ja ir veikta tā reģistrācija Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) uzturētajā Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā (turpmāk - Reģistrs).
Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk – valdītājs) ir pienākums reģistrēt publisko spēļu un rekreācijas laukumu, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:
• tajā uzstādītā spēļu vai citu aktivitāšu iekārta ir paredzēta vairāk nekā divu darbību (kāpelēšana, lēkāšana, šūpošanās, slidināšanās, griešanās, rāpošana, līšana, jebkuru minēto darbību kombinācija) veikšanai;
• tajā kopā ir uzstādītas vairāk nekā četras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas;
• jau uzstādītā publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā tiek aizvietota kāda no spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, to būtiski pārkārtojot vai attīstot un līdz ar to sasniedzot atbilstību iepriekš minētajām pazīmēm.

Procesa apraksts

 1. Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
  Lai publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrētu vai aktualizētu informāciju Reģistrā, valdītājam ir jāsagatavo Pieteikums ar pievienotiem dokumentiem. Ja valdītājs vēlas vienlaicīgi reģistrēt vairāk kā piecus publiskos spēļu un rekreācijas laukumus, Pieteikums var būt apvienots (piemēram, MS Excel datnē), ietverot visu Pieteikumā minēto informāciju.
  Ja valdītājs vēlas izslēgt publisko spēļu un rekreācijas laukumu no Reģistra, tad nepieciešams sagatavot iesniegumu brīvā formā.
  Svarīgi, ka Pieteikumu/iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
  Pieteikumam/iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja Pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • līgums, no kura izriet personas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt personu apvienību (jaukta statusa kopīpašuma gadījumā);
  • ja nepieciešams, publiskā spēļu un rekreācijas laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes ziņojums.

 2. Samaksa par pakalpojumu.
  PTAC pakalpojumu sniedz bez maksas.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
  Pieteikumu/iesniegumu var iesniegt:

  Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi un aizpildot e-formu.

  Pa e-pastu
  Persona nosūta Pieteikumu/iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Persona Pieteikumu/iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  Pa pastu
  Persona nosūta Pieteikumu/iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pa pastu.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
  Persona Pieteikumu/iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.

 5. Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
  Informāciju par pieņemto lēmumu iekļaut publisko spēļu un rekreācijas laukumu Reģistrā, izslēgt no Reģistrā vai apstiprinājumu par aktualizācijas veikšanu Reģistrā, persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:
  • portālā www.latvija.lv;
  • uz norādīto e-pasta adresi;
  • atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi (fiziskas personas gadījumā).

 6. Pakalpojuma saņemšana klātienē.
  Atbildes vēstuli par PTAC pieņemto lēmumu persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrādīt pilnvaru (pilnvarotajam pārstāvim) vai līgumu (personai, kura pārstāv personu apvienību).