Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodrošinātu efektīvu patērētāju tiesību aizsardzības mehānismu nebanku kreditēšanas jomā, kā arī pārraudzītu tirgus dalībniekus, kas sniedz pakalpojumus šajā jomā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izsniedz, apturēt, veic grozījumus izsniegtā licencē un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku.

Procesa apraksts

 1. Samaksa par pakalpojumu
  Pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC nebanku kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāsamaksā valsts nodeva – 250 000 euro par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu un 55 000 euro par ikgadējo kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību.

  Maksājuma rekvizīti

  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas numurs: 90000050138
  BIC kods: TRELLV22
  Konts: (IBAN) LV48TREL1060120929900
  Maksājuma mērķis – valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja uzraudzību

 2. Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
  1.) Lai patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs saņemtu speciālo atļauju (licenci), personai ir jāsagatavo Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  - Latvijā reģistrētām kapitālsabiedrībām:
  • Pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • Dokumenti, kas apliecina to finanšu līdzekļu tiesisko izcelsmi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas;
  • Informācija par patiesajiem labuma guvējiem;
  • Dokumentus, kas apliecina piesaistītā finansējuma apmēru un tiesisko izcelsmi;
  • Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja izstrādātās kārtības:
  1. patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kas nosaka, ka kredītu piešķiršanu un izsniegto kredītu uzraudzību;
  2. patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanai;
  3. patērētāju sūdzību izskatīšanai;
  4. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
  • Kapitālsabiedrības plānotajiem kreditēšanas pakalpojumu veidiem izstrādātu pirmslīguma informāciju paraugus un normatīvajiem aktiem atbilstošus kreditēšanas līgumu projektus.

  Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem, ārvalstīs reģistrētām kapitālsabiedrībām ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Informācija, vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību vai izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā, vai informācija par šādas reģistrācijas vai atļaujas (licences) atcelšanu, atsaukšanu vai izbeigšanu;
  • Informācija par kapitālsabiedrības padomes, valdes locekļu un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu reputāciju (piemēram, informācija var iegūt no reģistrācijas valsts finanšu uzraudzības iestādes);
  • Izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona ir ārvalstnieks) . Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā;
  • Attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādes vai kompetentās iestādes apliecinātu izziņu, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu kavējumu valsts budžetā, ja iesniegumu iesniedz ārvalstu kapitālsabiedrība.

  2.) Lai nebanku kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtā atļaujā (licencē) veiktu grozījumus, kapitālsabiedrībai ir jāsagatavo Iesniegums grozījumu veikšanai speciālajā atļaujā (licencē). Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona. Iesniegumam jāpievieno:
  • Pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  • Speciālās atļaujas (licences) nosacījumu grozījumu pamatojums.
  • Pamatojumu apliecinošie dokumenti.

  3.) Ja persona vēlas, lai izsniegto speciālo atļauju (licenci) anulē, tad nepieciešams sagatavot Iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai.
  Iesniegumam jāpievieno pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis.
  4) Ja persona vēlas, lai izsniegto speciālo atļauju (licenci) aptur, tad nepieciešams sagatavot Iesniegumu brīvā formā. Iesniegumam jāpievieno pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
  Iesniegumu var iesniegt:
  Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi.
  Pa e-pastu
  Persona nosūta iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Persona iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Pa pastu
  Persona nosūta iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
  Persona iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.

  Valsts ārkārtas situācijas periodā pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.

 5. Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kapitālbiedrībai izsniedz noteikta parauga speciālo atļauju (licenci). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta formā vai papīra dokumenta formā.
  Lēmumu par licences izsniegšanu, grozījumu veikšanu vai anulēšanu persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:
  • portālā www.latvija.lv/ e-adresē;
  • uz norādīto e-pasta adresi;
  • atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi.

  Papildus persona tiešsaistē publiski pieejamā Datubāzē var pārliecināties, ka licencēšana, anulēšana vai datu aktualizācija ir veikta, kā arī par personu sniegtie dati ir norādīti korekti.

 6. Pakalpojuma saņemšana klātienē.
  Speciālo atļauju (licences) persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.

  Valsts ārkārtas situācijas periodā pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.