PTAC uzliek 5000,00 EUR soda naudu SIA „ONDO” par neatbilstošas kreditēšanas reklāmas izplatīšanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, piemērojot SIA „ONDO” (turpmāk – Sabiedrība) soda naudu  5000,00 EUR apmērā un nosakot tiesisko pienākumu - aizliegt Reklāmas likuma prasībām neatbilstošu patērētāju kreditēšanas reklāmu izplatīšanu.  

Laika posmā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada aprīlim televīzijā un vietnēs www.inbox.lv,  www.facebook.com, www.youtube.com, kā arī meklētājprogrammā Google PTAC fiksēja vairākas (13) Sabiedrības izplatītas patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmas, kurās, izmantojot animāciju, Sabiedrība savu zīmolvārdu reklamēja, piedāvājot patērētājiem palīdzību, piemēram, saplīsušas sadzīves tehnikas, mājokļa remonta, avārijā cietušas automašīnas remonta, datora un telefona bojājumu gadījumā, kas, ņemot vērā Sabiedrības vienīgo saimnieciskās darbības veidu – licencēts patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, ir iespējama tikai un vienīgi aizdevuma veidā. 

Ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 8.3 pantā noteiktos ierobežojumus, PTAC 2020.gada 31.jūlijā pieņēma lēmumu par Reklāmas likuma pārkāpumu, atzīstot Sabiedrības izplatītās patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmas (to kopējo saturu, noformējumu, pasniegšanas veidu un sniegto informāciju) kā ierobežojumiem neatbilstošas. Vienlaikus šīs reklāmas ir pretrunā ar ierobežojumu mērķi - samazināt šo reklāmu auditoriju un līdz ar to bezatbildīgas aizņemšanās iespējas. 

Ņemot vērā gan reklāmu izplatīšanas apjomu, gan vides, kur tās tika izplatītas, gan to iespējamo negatīvo ietekmi uz sabiedrību un godīgu konkurenci, kā arī, lai motivētu Sabiedrību turpmāk šādu pārkāpumu nepieļaut, PTAC nolemj piemērot Sabiedrībai soda naudu 5000 EUR apmērā un nosaka tiesisko pienākumu - aizliegt Reklāmas likuma prasībām neatbilstošu patērētāju kreditēšanas reklāmu izplatīšanu.  

Jānorāda, ka, vērtējot lietas materiālus, tika ņemts vērā tas, ka noteiktie ierobežojumi kreditēšanas reklāmām ( PTAL 8.3 pants) stājās spēkā jau 2019.gada 1.jūlijā, kā arī PTAC izstrādāja un savā mājaslapā publicēja visiem pieejamu skaidrojumu par šiem ierobežojumiem (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pras-bas-kredit-anas-rekl-mai). Tāpat arī laika posmā līdz 2019.gada novembra nogalei ar mērķi informēt nozares pārstāvjus par atbilstošu patērētāju kreditēšanas reklāmu izstrādi un izplatīšanu  PTAC organizēja vairākus  informatīvus seminārus, tādējādi nodrošinot visu iesaistīto pušu informētību par jaunajām prasībām. 

Lēmums pieejams šeit.

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628,
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

 

Publicēšanas datums: 13.08.2020.