PTAC paziņojums ceļotājiem, kas nav saņēmuši naudas atmaksu par SIA “Prieks Tūre” organizētajiem, bet nenotikušajiem ceļojumiem

PTAC, izvērtējot iegūto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” (turpmāk – Noteikumi) 40.punktu, paziņo, ka SIA “Prieks Tūre” (reģ. Nr. 40003366030) (turpmāk – Prieks Tūre) ir likviditātes problēmas un tā nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt kompleksos tūrisma pakalpojumus.

PTAC aicina ceļotājus, kuru saistības Prieks Tūre nespēj pilnībā vai daļēji pildīt, triju mēnešu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas (t.i., līdz 2019.gada 4.janvārim) iesniegt PTAC iesniegumu par visu to maksājumu atmaksāšanu, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā. Šis aicinājums attiecas arī uz tiem ceļotājiem, kuri līdz šī paziņojuma publicēšanai jau ir iesnieguši PTAC iesniegumu ar lūgumu palīdzēt risināt strīdu ar šo pakalpojuma sniedzēju.

PTAC paskaidro, ka saskaņā ar Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 30.punktu un Noteikumu 40.punktu tiesības uz maksājumu atmaksāšanu ir tikai ceļotājam – fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai ir tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu par kompleksa tūrisma pakalpojuma sniegšanu, t.i., tai personai, kura noslēgusi līgumu par kompleksu tūrisma pakalpojumu (piemēram, transporta pakalpojumi, izmitināšana viesnīcā un gida pakalpojumi) vai kuras vārdā šāds līgums noslēgts, un kura nav saņēmusi attiecīgo komplekso tūrisma pakalpojumu.

Vienlaikus PTAC paskaidro, ka par kompleksu tūrisma pakalpojumu nav uzskatāms un līdz ar to tiesības uz maksājumu atmaksāšanu, izmantojot Prieks Tūre nodrošinājumu, nav patērētājiem par nesniegtu vai nenotikušu atsevišķu tūrisma pakalpojumu (piemēram, aviobiļešu vai viesnīcas rezervāciju, vai arī ceļojuma apdrošināšanas polises iegādi). Tiesības uz  atmaksas saņemšanu nav arī Prieks Tūre sadarbības partneriem, kas noslēguši ar Prieks Tūre sadarbības līgumu. Tāpat PTAC informē, ka ceļotājiem ir tiesības uz maksājumu atmaksāšanu par nenotikušo ceļojumu tikai tādā apmērā, cik Prieks Tūre vai tūrisma aģents (Prieks Tūre sadarbības partneris) par attiecīgo ceļojumu nav atmaksājis. Šādas personas var izmantot citus normatīvajos aktos noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, piemēram, vēršoties tiesā vai Valsts policijā.

Iesniegumam par maksājumu atmaksāšanu jāizmanto PTAC izstrādātā veidlapa, pievienojot tajā norādītos dokumentus (aizpildītas veidlapas piemērs). Turklāt ceļotājiem, kuri noslēguši vienu kopīgu līgumu par ceļojumu (kompleksu tūrisma pakalpojumu), attiecīgi jāiesniedz PTAC arī viens kopīgs iesniegums maksājumu atmaksāšanai.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā par iesnieguma aizpildīšanu vai iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem lūdzam zvanīt uz konsultāciju tālruni 65452554 vai patērētāju pieņemšanas laikā vērsties klātienē PTAC Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 55, Rīgā.

Informējam, ka PTAC ceļotājiem atmaksājamo izdevumu apmēru aprēķinās proporcionāli atbilstoši ceļotāju skaitam, kuri būs pieteikušies PTAC līdz 2019.gada 4. janvārim, to samaksātajai summai un nodrošinājuma apmēram. PTAC aicina ceļotājus iepazīties ar shēmu, kurā uzskatāmi parādīti PTAC turpmākie rīcības soļi. 

PTAC pateicas visiem ceļotājiem, kuri līdz šī paziņojuma publicēšanai iesniedza PTAC informāciju saistībā ar Prieks Tūre darbību. No ceļotājiem saņemtā informācija PTAC bija nepieciešama un lietderīga Prieks Tūre likviditātes problēmu un Prieks Tūre saistību neizpildes fakta konstatēšanai.

 

Ja nepieciešama konsultācija, lūdzu zvanīt uz konsultāciju tālruni 65452554 vai rakstīt uz ptac@ptac.gov.lv

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv
Publicēšanas datums: 03.10.2018.