Noslēdzies Eiropas valstu tirgus uzraudzības iestāžu kopprojekts par elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītāju metroloģisko uzraudzību

No 2014.gada septembra līdz 2016.gada aprīlim Patērētāju tiesību aizsardzības cents (PTAC) piedalījās Eiropas sadarbības projektā “Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā - MarketSurv MID" (MarketSurv MID projekts), kas ir pirmais šāda veida Eiropas sadarbības projekts, kurā kopīgi strādāja 43 speciālisti no 12 Eiropas valstu tirgus uzraudzības iestādēm.

Mērīšanas līdzekļiem ir būtiska nozīme mūsu ikdienas dzīvē un to darbības traucējumi var ievērojami ietekmēt mūsu finanses, veselību un drošību. Mērīšanas līdzekļi tiek izmantoti patērēto resursu uzskaitei (ūdens, elektroenerģija, gāze, siltumenerģija), tirdzniecības operācijās, ārstniecībā, kustības drošības kontrolē, u.c. Tiem mērīšanas līdzekļiem, kuriem ir vislielākā ietekme, ir noteiktas stingras likumdošanas prasības, kas atsevišķos gadījumos ir tikai Eiropas Savienības kontekstā. Šo tiesību aktu mērķis ir nodrošināt, lai šāda veida mērīšanas līdzekļi darbotos pareizi ar atbilstošu precizitāti, lai to darbību neietekmētu vides apstākļi, kuros tie tiek izmantoti un lai ar to rādījumiem nevarētu manipulēt krāpnieciskos nolūkos. Mērīšanas līdzekļi, kuri pakļauti Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, ir arī elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītāji, kurus izmanto patērēto energoresursu uzskaitei.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem Eiropas Savienībā ik gadu vidēji tiek pārdoti 14 miljoni elektroenerģijas skaitītāju, kas veido apmēram 18,8% no visiem pārdotajiem mērīšanas līdzekļiem, ieņemot pirmo vietu šajā statistikā. Tuvākajos gados sagaidāms pārdoto elektroenerģijas skaitītāju skaita pieaugums, ņemot vērā plānoto esošo skaitītāju nomaiņu pret viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem. Savukārt ikgadējais pārdoto siltumenerģijas skaitītāju apjoms sasniedz 8,9% (800 000 skaitītāji). Siltumenerģijas skaitītāju izmantošana tiek ļoti veicināta no Eiropas Komisijas puses, jo individuāli patērētās siltumenerģijas uzskaites ieviešana ir būtisks faktors, lai uzlabotu energoefektivitāti mājsaimniecību sektorā.

Ņemot vērā elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītāju būtisko ietekmi uz patērētāju finansēm un uzticību kontroles sistēmai, tirgus uzraudzības iestādes no 12 Eiropas valstīm nolēma apvienot savus spēkus un resursus, lai īstenotu pārrobežu Eiropas projektu ar mērķi pārbaudīt skaitītāju atbilstošu darbību un atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

MarketSurv MID projekta ietvaros tika pārbaudīta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES un EEZ) tirgū pieejamo elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītāju modeļu atbilstība Eiropas Savienības likumdošanas prasībām, kopā pārbaudot 40 dažādu skaitītāju modeļus.

MarketSurv MID projektā iesaistītās ES un EEZ valstis un tirgus uzraudzības iestādes:

 • Austrija: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen,
 • Čehijas Republika: Czech Trade Inspection,
 • Dānija: Danish Safety Technology Authority,
 • Somija: Finnish Safety and Chemicals Agency,
 • Vācija: Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW,
 • Latvija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
 • Nīderlande: Verispect bv,
 • Slovēnija: Metrology Institute of the Republic of Slovenia,
 • Spānija: Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
 • Zviedrija: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment,
 • Šveice: Federal Institute of Metrology,
 • Apvienotā karaliste: National Measurement and Regulation Office.

MarketSurv MID projekts tika īstenots ar mērķi:

 • uzlabot mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības sistēmas produktivitāti un efektivitāti (veicinot riska novērtēšanas izmantošanu, nosakot un īstenojot tirgus uzraudzības programmas dalībvalstīs; sekmējot savstarpējo informācijas apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm; veicinot konsekvenci normatīvo dokumentu interpretācijā un piemērošanā) ar mērķi nodrošināt līdzvērtīgu un efektīvu metroloģiskās uzraudzības līmeni ES un EEZ, līdz ar to līdzvērtīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem un vienādu patērētāju aizsardzības līmeni ES,
 • apliecināt ražotājiem, importētājiem un citām ieinteresētajām personām, kuras darbojas enerģētikas jomā, ka ES dalībvalstis šajā jomā veic saskaņotas tirgus uzraudzības darbības,
 • stiprināt ES pilsoņu uzticību nacionālajai un ES tirgus uzraudzības sistēmai,
 • identificēt specifiskas tehniskas vai juridiskas problēmas, kas var rasties, veicot mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības projektus, un sniegt risinājumus minētajām problēmām.

MarketSurv MID projekta plānotais budžets sasniedza 500 000 EUR un tā īstenošanu līdzfinansēja Eiropas Komisija, piešķirot grantu 70% apmērā no projekta kopējām izmaksām (apmēram 350 000 EUR).

MarketSurv MID projekta ietvaros administratīvās pārbaudes un laboratorijas testi tika veikti 26 dažādu ražotāju 40 elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītāju modeļiem. Saskaņā ar MarketSurv MID projekta rezultātiem visiem elektroenerģijas skaitītājiem bija atbilstoši laboratorijas testa rezultāti, apliecinot skaitītāju atbilstību būtiskajām metroloģiskajām prasībām. Dažiem modeļiem tika konstatētas administratīva rakstura neatbilstības, kuras sadarbībā ar attiecīgo ražotāju tika atrisinātas. Savukārt siltumenerģijas skaitītāju gadījumā vairākiem modeļiem konstatētas neatbilstības būtiskajām metroloģiskajām prasībām (neapmierinoši laboratorijas testu rezultāti), līdz ar to tirgus uzraudzības iestādes īstenoja attiecīgus korektīvos pasākumus, tajā skaitā divi no astoņpadsmit pārbaudītajiem modeļiem tika izņemti no ES tirgus. Ņemot vērā rezultātus siltumenerģijas skaitītāju uzraudzības jomā, tirgus uzraudzības iestādes turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību tirgū piedāvāto siltumenerģijas skaitītāju atbilstībai un tuvākajā nākotnē plānos atkārtotu skaitītāju testēšanu laboratorijā.

MarketSurv MID projekts ir sekmīgi īstenots, nodrošinot jaunas sadarbības iespējas starp Eiropas tirgus uzraudzības iestādēm.